Ändringar gällande förhandsanmälan

En ny flerårig plan för bottenlevande arter har antagits av Europaparlamentet och rådet. I planen pekas ett antal målarter ut, men den omfattar också bifångster i fisken efter dessa.

Europaparlamentet och rådet har nyligen antagit en ny flerårig plan för bottenlevande arter i bland annat Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt, förordning (EU) 2018/973.

Ett antal målarter är utpekade men planen omfattar även bifångster i fisken efter dessa. Planen omfattar flertalet målarter i demersalt fiske i de aktuella havsområdena och bifångster som fås i dessa fisken.

Befälhavare med elektronisk fiskeloggbok

Artikel 17 i kontrollförordningen reglerar krav på förhandsanmälan för befälhavare på fiskefartyg som är 12 meter långa eller längre och använder elektronisk fiskeloggbok, samt bedriver fiske på bestånd som omfattas av en flerårig plan.

I och med att planen trätt i kraft ska ankomst till hamn efter fiske av/efter arter som omfattas av planen, i enlighet med kontrollförordningens artikel 17, förhandsanmälas från första kilot.

Artikel 17 i kontrollförordningen anger en förhandsanmälningstid på fyra timmar. Men för fångster från Skagerrak eller Kattegatt som ska landas i bland annat Sverige, Danmark eller Tyskland gäller istället två timmars förhandsanmälningstid, med stöd av artikel 1 i förordning 728/99.

Det innebär att vid demersalt fiske i Skagerrak eller Kattegatt ska förhandsanmälan i flertalet fall göras två timmar innan ankomst till hamn för fartyg som är 12 m eller längre och som ska landa i Sverige.

FMC kan lämna tillstånd till tidigare ankomst till hamn.

Fångster som har fångats eller förvarats ombord i Nordsjön, Skagerrak eller Kattegatt men som inte omfattas av den fleråriga planen ska förhandsanmälas två timmar innan ankomst till hamn, om mängderna ombord överstiger 300 kg, enligt 6 a kap. 14 § FIFS 2004:25.

Befälhavare med fiskeloggbok i pappersformat eller kustfiskejournal

Befälhavare som använder fiskeloggbok i pappersformat eller kustfiskejournal ska fortfarande förhandsanmäla ankomst till hamn med fångster från bottenlevande fiskbestånd från Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt utifrån bestämmelserna i 8 kap. FIFS 2004:25.

Du hittar mer detaljerad information om förhandsanmälan på HaV:s hemsida.

Publicerad: 2018-08-27
Sidansvarig: Webbredaktion