Förbud mot svenskt fiske av lax i Östersjön inom i ICES-delområde 31 från och med den 6 juli 2016

Årets svenska fördelade kvot om 12 000 stycken laxar med oklippt fettfena i ICES-delområde 31 i Östersjön är i det närmaste uppfiskad. Havs- och vattenmyndigheten har därför beslutat att förbjuda svenskt fiske av lax med oklippt fettfena i området från och med den 6 juli.

Fiske av lax i delområde 31 får endast avse fettfenklippt lax i fredningsområdet Ume älv som anges i bilaga 5 och i de terminalfiskeområden som anges i bilaga 6 till Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön

Vidare bör det vara förbjudet att efter den 7 juli landa eller omlasta icke fettfenklippt lax som fångats i det aktuella området med fiskfällor, tinor/mjärdar, ryssjor och bottengarn under tillåten tid. Sådan lax bör inte heller få saluhållas i första led efter den 8 juli.

Förbudet bör inte gälla fångster av lax i pelagiskt fiske, respektive i laxfiske med andra redskap än ovan nämnda eftersom sådana fångster omfattas av landningsskyldighet.

Laxfiske med andra redskap anses i detta fall vara garn/nät-fiske med en maskstorlek om 157 mm eller större eftersom lax är en angiven målart enligt bilaga III till Rådets förordning (EG) nr 2187/2005. Lax som fångas med sådan maskstorlek omfattas därför av landningsskyldighet i de fall redskapet används i fiske efter andra målarter än lax.

Bilaga: HVMFS 2015:14PDF

Publicerad: 2015-07-03
Sidansvarig: Webbredaktion