Utlysning till ideella organisationer

Hitta på sidan

För arbete som bidrar till att uppnå hållbart fiske genom att påverka utvecklingen av EU:s och annan internationell fiskeripolitik.

Svenska ideella organisationer kan under 2024 söka medel för arbete som ska bevara, restaurera och hållbart nyttja marina ekosystem. Även ekosystemtjänster med fokus på fisket i Östersjöregionen, vilket kan bidra till utveckling av EU:s och internationell fiskeripolitik.

Man kan exempelvis söka bidrag för kontinuerligt arbete, eller för enskilda projekt. Projekten ska lyfta fram aktuell situation samt bidra till ny kunskap kring ekosystembaserad förvaltning av regionala fiskbestånd genom:

 • analys
 • forskning
 • samordning
 • kommunikation

Avsatta medel

Totalt har Havs- och vattenmyndigheten avsatt 2 000 000 kronor för dessa ändamål. Riktlinjer för bedömning och prioritering av inkomna ansökningar

Medel kan beviljas ansökningar som myndigheten bedömer angelägna och uppfyller syftet för utlysningen. Bidrag lämnas inte för kostnader som uppstått innan utlysning av medel.

EU:s statsstödsregler beaktas.

Bedömning

Inkomna ansökningar bedöms särskilt utifrån följande riktlinjer:

 • Projekt- eller verksamhetsbeskrivning och hur denna förhåller sig till syfte för utlysningen.
 • Organisationens erfarenhet av arbete som syftar till att främja bevarande, restaurering- och hållbart nyttjande av marina ekosystem och ekosystemtjänster, med fokus på fiske.
 • Organisationens erfarenhet av samordning med aktörer inom EU, och internationellt, kring utveckling och implementering av ekosystembaserad förvaltning av fiskbestånd.
 • Organisationens erfarenhet av regionalt samarbete inom Östersjöområdet, som arbete inom HELCOM och inom rådgivande nämnden för Östersjön (BSAC).
 • Organisationens förutsättningar för att genomföra arbete, i förväntad omfattning, som kan bidra till utveckling av europeisk och internationell fiskeripolitik.
 • Om sökande organisation tidigare beviljats bidrag från Havs- och vattenmyndigheten för likande projekt eller insatser.

Sökande organisationer ska lämna en verksamhets- eller projektbeskrivning enligt instruktionen nedan.

Ansökans innehåll

För att vi ska kunna bedöma er ansökan behöver denna innehålla en verksamhets- eller projektbeskrivning som redogör för de delar listade nedan. Avsikten är att få en övergripande bild av verksamhetens eller projektets inriktning, omfattning och upplägg.

Mer detaljerade redogörelser är inte nödvändiga om sådana inte specifikt efterfrågas under handläggning av inkomna ansökningar.

Lämplig omfattning av en ansökan är två till fyra A4-sidor.

En komplett ansökan ska omfatta:

 • Uppgifter om sökande organisation - Sökande organisations namn och fullständiga adress, samt organisationsnummer.
 • Kontaktperson - telefon och e-postadress.
 • Syfte - Verksamhetens eller projektets mål och syfte.
 • Inriktning - Arbetsinsatser som planeras inom verksamheten- eller projektet.
 • Period - Redogörelse för den tidsperiod beviljade medel planeras nyttjas.
 • Samarbeten - Eventuella samarbetspartners som kan komma att involveras i verksamhet- eller projekt finansierade med beviljade medel.
 • Sökt stödbelopp

Totalt är 2 000 000 kronor avsatt för detta bidrag. Ange det bidragsbelopp ni söker.

Ansök senast 25 februari

Ansökan om medel ur havs- och vattenmiljöanslaget till ideella organisationer för arbete som bidrar till att uppnå hållbart fiske genom att påverka utvecklingen av EU:s och annan internationell fiskeripolitik, ska vara hos oss senast den 25 februari 2024.

Ambitionen är att vi ska kunna lämna besked om stödbeslut för beviljade ansökningar inom två veckor efter sista ansökningsdag. Information om tidpunkt för utbetalning och övriga villkor beviljade medel kommer att anges i samband med att vi meddelar beslut om stöd.

Så söker ni bidraget

Ange i ärendemeningen dnr HaV 2024-000124 till ansökan, och skicka till:

Publicerad: 2024-02-07
Sidansvarig: Webbredaktion