Utlysning av skrivarmedel till EU:s miljöfond LIFE under 2021

Hitta på sidan

Havs- och vattenmyndigheten utlyste medel från Havs- och vattenmiljöanslaget till skrivarstöd för att ta fram ansökan till EU:s LIFE-program under ansökningsåret 2021.

Utlysningen riktar sig till projekt som bidrar till att förbättra havs- och vattenmiljöer. Skrivarmedel kan beviljas till statliga myndigheter och andra offentliga aktörer.

Förutsättningar

Inom LIFE-programmet går det exempelvis att ansöka om genomförande av restaureringar inom Natura 2000-områden, utveckling av nya metoder för att gynna biologisk mångfald i rinnande vatten eller motverka övergödning. Dessutom kan man söka för informationsinsatser som rör värdefull natur och biologisk mångfald i havs- och vattenmiljöer eller övergödning.

EU:s kriterier för vad ett LIFE-projekt kan innehålla

Prioriterade delprogram för skrivarstöd

 • Natur och biologisk mångfald
 • Miljö och resurseffektivitet

Villkor för skrivarstöd

Skrivarmedel kan beviljas till statliga myndigheter och andra offentliga aktörer.

Havs- och vattenmyndigheten beviljar högst 200 000 kronor i skrivarmedel per projekt.

Ansökningar om skrivarmedel prioriteras utifrån nedanstående grunder:

 • Insatser och åtgärder för att förbättra, bevara, planera, restaurera och skydda havs- och vattenmiljöer.
 • Genomförandet av prioriterad åtgärdsplan för Natura 2000 (PAF).
 • Kopplingarna till HaV:s uppdrag och instruktion.
 • Medverkandet till att uppnå ett eller flera miljömål som kopplar till HaV:s instruktion (Levande sjöar och vattendrag, Ingen övergödning och Hav i balans samt levande kust och skärgård).
 • Genomförandet av åtgärder enligt åtgärdsprogrammen för havs- och vattenmiljön.
 • Andelen egenfinansiering samt behov av medfinansiering.

Vidare prioriteras projekt som:

 • är gränsöverskridande med samverkan över administrativa gränser och inom avrinningsområden.
 • är långsiktiga, samt innefattar uppföljning av genomförda åtgärder eller vidareutveckling av tidigare beviljade projekt.
 • bedöms hålla tillräckligt hög kvalitet.

Ansökningsprocessen LIFE

En ny programperiod förväntas börja gälla från och med 2021. Det kan innebära vissa förändringar kring villkoren för ansökningar jämfört med vad som har gällt fram till och med 2020. Några förändringar i grunden väntas inte men det är viktigt att som sökande skaffa sig kunskap om viktiga nya villkor som gäller ansökan. Mer information kommer att komma ut på EASME:s hemsida när beslut om det nya programmet har tagits. Några nyheter som förväntas:

 • Ökad totalbudget för programområdet natur och biologisk mångfald
 • Projektansökningar behöver kunna visa att de bygger på fastställda policies, prioriteringar eller planer på regional, nationell eller EU-nivå, till exempel nationella PAF (Prioritised Action Framework, prioriterad åtgärdsplan för Natura 2000 nätverket).
 • LIFE-projekt som innebär en vidareutveckling eller uppväxling av tidigare LIFE-projekt kommer att få extra utvärderingspoäng.
 • Projekt som hanterar särskilda behov, exempelvis på grund av hotbild mot arter eller naturtyper, kommer att beaktas särskilt.

Tidplan

Någon information om tidplanen för 2021 års ansökningar har inte utgått än men troligtvis kommer den likna förfarandet från 2020 och i så fall ske i april år 2021. Då kommer slutliga anvisningar för att skriva en ansökan att kunna laddas ner från kommissionens hemsida. Tidplanen kan dock senareläggas om beslut kring det nya LIFE-programmet försenas.

Ansökningsförfarande och ansökningsprocessen kommer vara uppdelad i två steg:

 1. Första steget innebär att ett koncept (sammanfattande beskrivning) skickas in till EU.
 2. Om projektet går vidare ska en slutgiltig ansökan skickas in.

EU:s kriterier för vad ett LIFE-projekt kan innehålla

Finansiering

Projektet kan maximalt ansöka om 200 000 kronor i skrivarstöd.

Beroende på bidragets storlek kan det komma att betalas ut i två steg. Då betalas en del av skrivarstödet ut i bidrag för att ta fram konceptet som ska skickas in i juni (preliminär tidplan). Om projektet går vidare till steg två betalas resterande del ut för att ta fram den slutgiltiga ansökan.

En förutsättning för att få behålla utbetalda medel avseende skrivarmedel är att projektet skickar in ett koncept till LIFE samt, om det blir aktuellt, en slutgiltig ansökan till LIFE. Redovisning av relevanta underlag kommer att krävas in. Om projektet inte uppfyller redovisningskraven ska utbetalda medel återbetalas.

Att Havs- och vattenmyndigheten beviljar skrivarmedel utgör ingen garanti för att HaV går in som medfinansiär i projektet, utan ansökan om medfinansiering görs via en separat process i anslutning till att ansökan ska skickas in till LIFE-programmet. Projekt som beviljats skrivarmedel från HaV prioriteras dock högre i ansökningsprocessen om medfinansiering.

Publicerad: 2021-01-05
Uppdaterad: 2021-03-01
Sidansvarig: Webbredaktion