Utlysning av medel för arbete som bidrar till att uppnå hållbart fiske

Hitta på sidan

Utlysning av medel ur havs- och vattenmiljöanslaget till ideella organisationer för arbete som bidrar till att uppnå hållbart fiske genom att påverka utvecklingen av EU:s och annan internationell fiskeripolitik.

Svenska ideella organisationer kan under 2023 söka medel för arbete som avser bevarande, restaurering- och hållbart nyttjande av marina ekosystem och ekosystemtjänster med fokus på fisket i Östersjöregionen, vilket kan bidra till utveckling av EU:s och internationell fiskeripolitik.

Organisationer kan exempelvis söka bidrag för kontinuerligt arbete, eller för enskilda projekt, där man via analys-, forskning-, samordning-, och kommunikation, belyser aktuell situation samt bidrar till ny kunskap kring ekosystembaserad förvaltning av regionala fiskbestånd.

Totalt har Havs- och vattenmyndigheten avsatt 1 800 000 kronor för dessa ändamål.

Riktlinjer för bedömning och prioritering av inkomna ansökningar

Medel kan beviljas de ansökningar vi bedömer som angelägna och bedöms uppfylla syftet för utlysningen.

Bidrag lämnas inte för kostnader som uppstått före tid för utlysning av medel.

EU:s statsstödsregler iakttas

Inkomna ansökningar bedöms särskilt utifrån följande riktlinjer:

  • Projekt- eller verksamhetsbeskrivning, och hur denna förhåller sig till syfte för utlysningen.
  • Organisationens erfarenhet av arbete som syftar till att främja bevarande, restaurering- och hållbart nyttjande av marina ekosystem och ekosystemtjänster, med fokus på fiske.
  • Organisationens erfarenhet av samordning med aktörer inom EU och internationellt, kring utveckling och implementering av ekosystembaserad förvaltning av fiskbestånd.
  • Organisationens erfarenhet av regionalt samarbete inom Östersjöområdet, såsom arbete inom HELCOM, och inom rådgivande nämnden för Östersjön (BSAC)
  • Organisationens förutsättningar för att genomföra arbetet i förväntad omfattning, som kan bidra till utveckling av europeisk och internationell fiskeripolitik.
  • Om sökande organisation beviljats bidrag för likande projekt eller insatser inom tidigare utlysningar av Havs- och vattenmyndigheten.

För att vi ska kunna ta ställning till en intresseanmälan behöver sökande organisation lämna en verksamhets- eller projektbeskrivning som besvarar de frågor som listas nedan.

Ansökans innehåll

För att vi ska kunna bedöma er ansökan behöver denna innehålla en verksamhets- eller projektbeskrivning som besvarar frågorna nedan. Avsikten med frågorna är att vi ska få en övergripande bild av verksamhetens eller projektets inriktning, omfattning och upplägg. Mer detaljerade redogörelser är inte nödvändiga om de inte specifikt efterfrågas under handläggningen av intresseanmälan.

Lämplig omfattning av ansökan är två till fyra A4-sidor.

Ansökan ska omfatta

Uppgifter om sökande organisation

Sökande organisations namn och fullständiga adress, samt organisationsnummer. Kontaktperson, telefon och e-postadress.

Syfte

Vad är verksamhetens eller projektets mål och syfte?

Inriktning

Vilka olika arbetsinsatser planeras i verksamheten- eller projektet?

Period

Under vilken tidsperiod planeras eventuellt beviljade medel nyttjas?

Eventuella samarbeten

Vilka samarbetspartners kan komma att involveras inom verksamhet- eller projekt finansierade med eventuellt beviljade medel?

Sökt stödbelopp

Totalt är 1 800 000 kronor avsatt inom ramen för detta bidrag. Ange det bidragsbelopp ni söker.

Ansök senast 6 april

Ansökan om medel ur havs- och vattenmiljöanslaget till ideella organisationer för arbete som bidrar till att uppnå hållbart fiske genom att påverka utvecklingen av EU:s och annan internationell fiskeripolitik, ska vara hos oss senast 6 april 2023.

Ambitionen är att vi ska kunna lämna besked om stödbeslut för beviljade ansökningar inom en- till två veckor efter sista ansökningsdag.

Information om tidpunkt för utbetalning och övriga villkor beviljade medel kommer att anges i samband med att vi meddelar beslut om stöd.

Så söker ni bidraget

Ange i ärendemeningen till ansökan dnr: 00916-2023, och skicka denna till havochvatten@havochvatten.se med kopia till daniel.ghebrezghi@havochvatten.se.

Publicerad: 2023-03-17
Sidansvarig: Webbredaktion