Utlysning av bidrag till projekt för vattendragsrestaurering

Förstärkning av länsstyrelsernas pågående arbete genom bidrag till projekt för vattendragsrestaurering från Havs- och vattenmiljöanslaget (1:11)

Förutsättningar för utlysningen

Utlysningen riktar sig till samtliga länsstyrelser och omfattar totalt ca 10 mnkr. Havs- och vattenmyndigheten bedömer att medlen främst ska användas till att komplettera med ytterligare åtgärder i pågående projekt (SÅP) med inriktning mot restaurering av vattendrag. Ansökan bör därmed endast innefatta vattentypen rinnande vatten.

Medel kan endast sökas för fysiskt åtgärdsarbete. Medel kan inte sökas till förberedande arbete exempelvis framtagande av kunskapsunderlag som krävs för att genomföra åtgärderna. De flesta fysiska åtgärder för att restaurera vattenmiljöer omfattas av miljöbalkens regelsystem. Nödvändiga tillstånd förutsätts för beviljande av bidrag.

Länsstyrelsen behöver inte vara utförare i projekten utan kan delegera detta till en enskild utövare såsom exempelvis en kommun eller ett vattenvårdsförbund. Länsstyrelsen behåller dock det samordnande projektägaransvaret gentemot Havs- och vattenmyndigheten.

Ett brett deltagande eftersträvas varför det är en fördel om projekten är gränsöverskridande, och genomförs i samverkan över t.ex. administrativa gränser.

HaV räknar med att medlen kommer räcka till cirka 4 projekt. Varje länsstyrelse kan endast skicka in EN ansökan.

Prioriteringar för urval av projekt

Nedan presenteras de urvalskriterier som HaV kommer att använda sig av vid bedömning och urval av projektansökningar. Prioriteringarna presenteras utan inbördes ordning. I ansökan ska länsstyrelserna motivera hur varje punkt kommer att uppfyllas i projektet. 

Projekten kommer att prioriteras utifrån hur väl de uppfyller följande:

  • Projektet kommer använda metoder som är kostnadseffektiva och som erfarenhetsmässigt gett goda resultat och har hög genomförandekapacitet
  • Gränsöverskridande med genomförande över administrativa gränser och inom avrinningsområden, för att på så sätt främja ett brett deltagande
  • Åtgärdsinriktade projekt, som ska förbruka tilldelade medel under år 2018
  • Insatser som kompletterar pågående projekt med ytterligare åtgärder.
  • Projektets åtgärder stärker vattensystemets gröna infrastruktur.
  • Projektet bidrar till att uppnå god ekologisk status
  • Projektet bidrar till att uppnå gynnsam bevarandestatus i N2000-områden

Ansökningsprocessen

Länsstyrelsen fyller i bifogad blankett. Anvisning till blanketten bifogas också. Varje länsstyrelse kan skicka in högst en ansökan var. Denna ska skickas in senast den 27 juni 2018.

Ansökningsblankett vattendragsrestaurering Word, 58.3 kB.

Anvisningar till ansökningsblanketten Pdf, 300.8 kB.

Skicka ansökan som e-post till: havochvatten@havochvatten.se.

Ange i ärendemeningen att det gäller ansökan för restaurering av vattendrag
(anslag 1:11) (Projektnamn) och dnr 2223-18.

Ansökningarna kommer att behandlas och prioriteras av en intern beredningsgrupp på HaV. Därefter ges besked om beviljade projekt. Gällande beviljade projekt kan vi behöva begära in kompletterande uppgifter innan vi börjar utforma de formella besluten.

Bakgrund och syfte

Utlysningens inriktning utgår från vad anslaget ska användas till enligt HaV:s regleringsbrev och verksamhetsstrategi för åren 2018-2020, samt beslut (dnr 259-18) om villkor för användande av anslag 1:11.

Publicerad: 2018-06-14
Sidansvarig: Webbredaktion