Medfinansiering till havs-, fiskeri-, och vattenbruksprogrammet (HFVP) för kartläggning och insamling av förlorade fiskeredskap

Hitta på sidan

Nu kan du ansöka om pengar hos Havs- och vattenmyndigheten (HaV) för medfinansiering av kartläggning och insamling genom draggning och/eller dykinsatser av förlorade fiskeredskap.

Via Jordbruksverket kan du söka ekonomiskt stöd ur havs-, fiskeri- och vattenbruksprogrammet (HFVP) för insamling av förlorade fiskeredskap och skräp. För att få stöd ur HFVP krävs att en annan nationell myndighet (till exempel HaV), länsstyrelse eller kommun är med och finansierar det projekt du söker stöd för med 30 procent av de totala stödberättigade kostnaderna.

Du behöver alltså både ansöka om ekonomiskt stöd från Jordbruksverket och om medfinansiering från HaV för att få ekonomiskt stöd ur HFVP.

Din ansökan om medfinansiering för kartläggning och insamling av förlorade fiskeredskap under 2024 skickar du till HaV senast 19 februari 2024.

Vilka projekt kan man få pengar för?

Medfinansiering kan beviljas för:

 • Identifiering och kartläggning av områden med förlorade fiskeredskap i akvatiska miljöer
 • Insamling av förlorade fiskeredskap i akvatiska miljöer
 • Identifiering och kartläggning av områden med förlorade fiskeredskap samt insamling av förlorade fiskeredskap i akvatiska miljöer

För år 2024 har Havs- och vattenmyndigheten valt att prioritera tre geografiska områden för medfinansiering:

 1. Kustområdet utanför Sundsvall och Timrå
 2. Kuststräckan mellan Kalmar och Stockholm
 3. Vänern

Även projekt i andra akvatiska områden är aktuella för medfinansiering. Väl motiverade ansökningar gällande val av planerat draggnings-/kartläggningsområde, insatsens genomförande samt omhändertagande av insamlade fiskeredskap, kommer att prioriteras.

Vad är syftet?

Syftet är att stödja insatser/projekt som kan förbättra den akvatiska miljön och bidra till Havs- och vattenmyndighetens regeringsuppdrag om insamling och återvinning av fiskeredskap. Förlorade fiskeredskap orsakar stora problem i akvatiska miljöer genom så kallat spökfiske och är en bidragande källa till mikroplaster.

Vem kan söka stöd och medfinansiering?

Stöd får lämnas till statliga myndigheter, regioner, kommuner, universitet, högskolor, vetenskapliga institut, branschorganisationer, erkända producentorganisationer samt andra föreningar och stiftelser som samarbetar med branschorganisationer eller erkända producentorganisationer.

Hur mycket pengar finns för medfinansiering?

För att ta del av stödet från HFVP som förmedlas via Jordbruksverket krävs att 30 procent av stödet medfinansieras av en eller flera svenska offentliga aktörer, exempelvis myndigheter, länsstyrelser eller kommuner. Offentliga aktörer som vill söka stöd kan själva stå för medfinansieringen.

HaV:s medfinansiering utgör därmed som mest 30 procent av de stödberättigade kostnaderna för projektet, beroende på om projektet har andra medfinansiärer eller inte. 70 procent av projektets stödberättigade kostnader finansieras av Jordbruksverket genom HFVP.

Totalt finns det 4,5 miljoner kronor att söka hos HaV. Medfinansieringen kan endast ges för ett år och samtliga medel måste vara förbrukade 31 oktober 2024. För att ett projekt ska få medel från HaV ska ansökan om medfinansiering omfatta minst 100 000 kronor.

När är sista ansökningsdagen?

Du kan söka om medfinansiering från 5 februari till och med 19 februari 2024.

Så här ansöker du om stöd och medfinansiering

Ansök samtidigt om ekonomiskt stöd från HFVP hos Jordbruksverket och om medfinansiering hos HaV för ditt projekt.

Du söker det ekonomiska stödet från Jordbruksverket i två steg; i steg ett ansöker du om stöd och i steg två ansöker du om utbetalning av stödet. Ansökningarna som kommer in till Jordbruksverket handläggs och beslutas i den ordning de kommer in. För att Jordbruksverket ska kunna ta beslut om att du kan få stöd behöver du också skicka in underlag som visar att/om du beviljats medfinansiering (till exempel från HaV).

Du ansöker om medfinansiering från HaV genom att fylla i ansökningsblanketten Pdf, 239.3 kB. enligt anvisningarna Pdf, 149.4 kB. . Skicka sedan in den till HaV senast 19 februari 2024. Därefter handlägger och beslutar HaV inkomna ärenden.

För att kunna bevilja medfinansiering behöver HaV veta att du/projektet ansökt om stöd från HFVP hos Jordbruksverket. HaV får information om detta direkt från Jordbruksverket. Du behöver alltså inte skicka in underlag om detta.

Så här får du stödet och medfinansieringen utbetalda

 • Efter att du fått besked om att du beviljats stöd från Jordbruksverket kan du ansöka om utbetalning av pengarna från Jordbruksverket, enligt anvisningarna på Jordbruksverkets hemsida. För att få utbetalning av stödet behöver du bland annat redovisa den medfinansiering du fått. Om du inte är offentlig aktör kan du ansöka om att få en del av ditt stöd i förskott, men i övrigt ska du ha betalat dina utgifter innan du söker om utbetalning av stöd för dem.
 • Pengarna från HaV betalas ut i samband med att medfinansieringen beviljas. Beslut om medfinansiering sker innan Jordbruksverket tar beslut om att bevilja ekonomiskt stöd. Detta kan medföra att du får mer medfinansiering än vad Jordbruksverket beslutar att ge i stöd. I sådana fall måste överskjutande belopp återbetalas till HaV innan Jordbruksverket kan göra en slututbetalning av det ekonomiska stödet till dig. Annars kan Jordbruksverket behöva justera det belopp som du kan få utbetalt från dem.

Villkor för att erhålla medfinansiering från HaV

 • Den slutliga planeringen och fastställandet av vilka områden som kommer att bli aktuella för sökt kartläggning och/eller draggningsinsats tas fram i samarbete mellan projektet, HaV och Marint Centrum i Simrishamn innan draggning påbörjas (se anvisning för förtydligande av arbetsgång).
 • Projektet ska se till att upptagna fiskeredskap tas om hand på ett miljösäkert sätt och att avfallshierarkin beaktas. En bedömning av hur upptagna redskap i ditt projekt ska omhändertas ska ske i dialog med HaV innan draggning påbörjas (se anvisning för förtydligande av arbetsgång).
 • Projektet ska redovisa vilka redskap som används vid draggning.
 • Projektet ska redovisa hur fartyget har färdats under pågående draggning. På vilket sätt detta görs beslutas i dialog med HaV.

Notera att även följande regler gäller vid draggning/kartläggning:

 • Projektet ska redovisa var upptag har gjorts, och vad som tagits upp. Upptagen ska rapporteras i GhostGuard under arbetets gång.
 • Projektet ska efterleva de särskilda regler om sjöfynd som finns i lagen (1938:121) om hittegods samt lagen (1918:163) med vissa bestämmelser om sjöfynd (se anvisning för förtydligande).
 • Projektet ska visa positivt besked från berörd länsstyrelse för att dragga i utpekat område. Detta för att säkerställa att draggning inte skadar kulturlämningar i havet eller sker i skyddsvärda områden som till exempel Natura 2000 - områden eller förorenade områden.
 • Projektet ska visa positivt besked från försvarsmakten om tillstånd för undervattensfarkost, Remotely Operated underwater Vehicle (ROV) eller Side-scan sonar, om en sådan ska användas i projektet.
 • Innan draggningarna startar ska Havs- och vattenmyndighetens fiskeriövervakningsenhet informeras om kommande insats på tel 0771-10 15 00 eller fmc@havochvatten.se. Om draggningsinsatsen sker i ett område där det råder fiskestopp, ska Kustbevakningen också informeras via registrator@kustbevakningen.se.
Publicerad: 2023-12-20
Uppdaterad: 2024-02-05
Sidansvarig: Webbredaktion