Nytt om fiskeregler 8 januari 2024

Nya bestämmelser för områden med fiskebegränsning

Den 9 januari 2024 börjar nya regler att gälla som berör områden med fiskebegränsning. Det innebär att fler områden med fiskebegränsningar omfattas av transiteringsregler.

Ändringarna är en del av en ny förordning som träder i kraft den 9 januari 2024 och som ändrar bland annat kontrollförordningen. Vissa av bestämmelserna börjar gälla omedelbart när förordningen träder ikraft, andra bestämmelser börjar gälla successivt under de kommande sex åren. Bestämmelserna som rör artikel 50 i kontrollförordningen, som berör områden med fiskebegränsningar, börjar gälla omedelbart.

I artikel 50 i kontrollförordningen finns bestämmelser som gäller för områden med fiskebegränsningar. Fiskefartyg som inte får fiska i ett område, får endast befinna sig i områdena vid genomsegling (transitering) och ska då hålla en fart på minst sex knop och redskapen måste vara surrade och stuvade (mer detaljerad info nedan). I tidigare bestämmelser om områden med fiskebegränsning i kontrollförordningen omfattades endast områden som beslutats av Europeiska rådet. Nu omfattas även exempelvis områden som beslutats av EU-kommissionen. I praktiken innebär det att de transiteringsregler som redan gäller i vissa områden idag kommer gälla i fler områden från och med den 9 januari.

Vilka bestämmelser gäller för områden som omfattas av artikel 50 i kontrollförordningen?

Den som inte får fiska i dessa områden får endast transitera på följande villkor:

 1. Alla fiskeredskap som medförs ombord är surrade och stuvade under transiteringen.
 2. Transiteringen är kontinuerlig och snabb och hastigheten under transiteringen understiger inte sex knop utom vid force majeure. I fall av force majeure ska befälhavaren på ett unionsfångstfartyg (alternativt befälhavaren på ett tredjelands fångstfartyg) omedelbart informera de behöriga myndigheterna i kustmedlemsstaten.
 3. Det positionssystem (VMS) som avses i artikel 9 i kontrollförordningen fungerar.

Om fiskebegränsningen endast gäller vissa tider på året så är det också endast under dessa tider som ovanstående regler för transitering ska gälla.

Observera att nuvarande regler om fiskebegränsning och eventuella krav på AIS gäller likt tidigare i dessa områden.

Vilka områden omfattas av den nya lydelsen av artikel 50 i kontrollförordningen?

I den ändrade kontrollförordningen presenteras en ny definition av ”område med fiskebegränsning”. Syftet med den nya definitionen har varit att skapa klarhet i vilka områden som ska omfattas av just artikel 50.

"Område med fiskebegränsning - en specifik, geografiskt definierad yta inom ett eller flera havsområden där all eller viss fiskeverksamhet är tillfälligt eller permanent begränsad eller förbjuden i syfte att förbättra bevarandet av marina biologiska resurser eller skyddet av marina ekosystem enligt bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken."

Nedan följer två tabeller över områden med fiskeförbud, tabell 1, samt områden med redskapsbegränsning, tabell 2, vilka helt eller delvis ligger inom svenskt territorialhav eller svensk ekonomisk zon och som omfattas av artikel 50 i kontrollförordningen.

Observera att utöver dessa områden finns det många andra där särskilda bestämmelse gäller, och dessa påverkas inte av ändringen i artikel 50.

Tabell 1. Områden med fiskeförbud

Tabell områden
OmrådeTyp av begränsningHänvisning till lagstiftning med koordinater
Bratten 1–14Fiskeförbud(EU) 2017/118, Bilaga II, Område 2(3) - Område 2(21) 
Stora Middelgrund och Röde bankFiskeförbud(EU) 2017/118, Bilaga II, Område 2(25)
FladenFiskeförbud(EU) 2017/118, Bilaga II, Område 2 (26)
Lilla MiddelgrundFiskeförbud(EU) 2017/118, Bilaga II, Område 2 (27)
Område 1, 2 och 3Fiskeverksamhet förbjudet 1 maj – 31 okt2019/1241, Bilaga VIII, del C, punkt 4

Områden med redskapsbegränsning

Typ av begränsning

Fiske ska vara tillåtet i område 3 endast med följande redskap och på följande villkor:

 

a) Handfiskeredskap, såsom spö och lina (LHP).

 

b) Pelagiska trålar (OTM och PTM).

 

c) Tinor och fällor (FPO och FIX) vid fiske efter kräftdjur.

 

d) Nät och grimgarn (GTN), förutsatt att fiskefartygen deltar i ett nationellt övervaknings- och utvärderingsprogram som genomförs av eller utförs på uppdrag av de nationella myndigheterna för att utvärdera bifångsterna av vanlig tumlare och havsfåglar med hjälp av elektronisk fjärrövervakning, inbegripet användning av övervakningskameror ombord och positionsdata. 

Hänvisning till lagstiftning med koordinater

 

(EU) 2017/118, Bilaga IV

Områden 3

1. Det marina skyddsområdet Stora Middelgrund och Röde bank (SE0510186)

Typ av begränsing

Fiske ska vara tillåtet i område 3 endast med följande redskap och på följande villkor:

a) Handfiskeredskap, såsom spö och lina (LHP).

b) Pelagiska trålar (OTM och PTM).

c) Tinor och fällor (FPO och FIX) vid fiske efter kräftdjur.

d) Nät och grimgarn (GTN), förutsatt att fiskefartygen deltar i ett nationellt övervaknings- och utvärderingsprogram som genomförs av eller utförs på uppdrag av de nationella myndigheterna för att utvärdera bifångsterna av vanlig tumlare och havsfåglar med hjälp av elektronisk fjärrövervakning, inbegripet användning av övervakningskameror ombord och positionsdata.

Hänvisning till lagstiftning med koordinater

(EU) 2017/118, Bilaga IV

Områden 3,

2. Det marina skyddsområdet Fladen (SE0510127)

Typ av begränsing

Fiske ska vara tillåtet i område 3 endast med följande redskap och på följande villkor:

a) Handfiskeredskap, såsom spö och lina (LHP).

b) Pelagiska trålar (OTM och PTM).

c) Tinor och fällor (FPO och FIX) vid fiske efter kräftdjur.

d) Nät och grimgarn (GTN), förutsatt att fiskefartygen deltar i ett nationellt övervaknings- och utvärderingsprogram som genomförs av eller utförs på uppdrag av de nationella myndigheterna för att utvärdera bifångsterna av vanlig tumlare och havsfåglar med hjälp av elektronisk fjärrövervakning, inbegripet användning av övervakningskameror ombord och positionsdata.

Hänvisning till lagstiftning med koordinater

(EU) 2017/118, Bilaga IV

Områden 3,

3. Det marina skyddsområdet Lilla Middelgrund (SE0510126)

Typ av begränsing

Fiske ska vara tillåtet i område 3 endast med följande redskap och på följande villkor:

a) Handfiskeredskap, såsom spö och lina (LHP).

b) Pelagiska trålar (OTM och PTM).

c) Tinor och fällor (FPO och FIX) vid fiske efter kräftdjur.

d) Nät och grimgarn (GTN), förutsatt att fiskefartygen deltar i ett nationellt övervaknings- och utvärderingsprogram som genomförs av eller utförs på uppdrag av de nationella myndigheterna för att utvärdera bifångsterna av vanlig tumlare och havsfåglar med hjälp av elektronisk fjärrövervakning, inbegripet användning av övervakningskameror ombord och positionsdata.

Hänvisning till lagstiftning med koordinater

(EU) 2017/118, Bilaga IV

Områden 3

4. Det marina skyddsområdet Morups bank (SE0510187)

Typ av begränsning

1 feb – 15 mars är fiske endast tillåtet med pelagiska redskap.

Hänvisning till lagstiftning med koordinater

(EU) 2024/257, Bilaga IV, Rad 10

Typ av begränsning

Förbud för fartyg över 12 meter att använda bottenstående nät/garn eller insnärjningsnät utan att samtidigt använda aktiva ljudskrämmare.

Hänvisning till lagstiftning med koordinater

(EU) 2019/1241, Bilaga 13.1.1a

De två områdena som listas i tabellens första rad.

Typ av begränsning

 • Förbud för alla fartyg att använda passiva nätredskap utan pingers 1 maj–31 oktober.
 • Fiske med passiva nätredskap ska vara förbjudet 1 nov-30 april.

Hänvisning till lagstiftning med koordinater

Typ av begränsning

Fiske endast tillåtet med tinor, fällor och långrevar.

Hänvisning till lagstiftning med koordinater

(EU) 2019/1241, Bilaga 13.3.1

Typ ab begränsning

Fiske med alla typer av passiva nätredskap är förbjudet.

Hänvisning till lagstiftning med koordinater

(EU) 2019/1241, Bilaga 13.3.2

Typ av begränsning

Fiske med alla typer av passiva nätredskap är förbjudet.

Hänvisning till lagstiftning med koordinater

(EU) 2019/1241, Bilaga 13.3.2

Fler nyheter

 1. Nytt om fiskeregler 2024-02-08

  Havs- och vattenmyndigheten föreslår en ändrad fredningstid för fiske med nät efter siklöja i hela Mälaren.

 2. Nytt om fiskeregler 2024-02-01

  EU-kommissionen har tagit beslut för att skydda hälleflundran. Under lekperioden kommer arten att fredas i EU-vatten i Skagerrak och i svensk ekonomisk zon i Kattegatt.

 3. Nytt om fiskeregler 2024-01-26

  Du kan nu logga in och se dina tilldelade kvantiteter för demersala fiskemöjligheter i Fiskerätt.

Publicerad: 2024-01-08
Uppdaterad: 2024-01-09
Sidansvarig: Webbredaktion