Aktuellt 15 november 2023

EU stärker fiskerikontrollen för ett mer hållbart fiske

Kameror ombord på vissa större fiskefartyg. Övergång till elektronisk fångstrapportering för alla. Nu sker stora förändringar av EU:s system för fiskerikontroll. Allt för att bidra till ett hållbart fiske.

I Sveriges omgivande vatten finns nordhavsräka (Pandalus borealis) i Norska rännan, Skagerrak, Koster- och Gullmarsfjorden. Foto: Maja Kristin Nylander

Ändringarna innebär bland annat en gradvis övergång till att all fångstrapportering från yrkesfiskarna ska ske elektroniskt. Alla fiskefartyg, oavsett storlek, ska dessutom ha system för positionsövervakning.

Det införs också krav på kameror på vissa fiskefartyg med totallängd på 18 meter eller mer och möjlighet för medlemsländerna att utöka kraven även till mindre fartyg.

– Det gäller fiske där behovet av kontroll är extra stort, säger Niclas Törnell, chef för HaV:s avdelning för fiskerikontroll.

Börjar gälla stegvis

De flesta ändringarna börjar gälla om två eller fyra år. För att yrkesfiskarna och berörda myndigheter ska ha möjlighet att anpassa sig, börjar de nya reglerna gälla stegvis. EU-kommissionen ska nu ta fram detaljerade bestämmelser för hur olika regler ska se ut och användas praktiskt.

Effektivare fiskerikontroll

Den nya lagstiftningen rör cirka 70 procent av de befintliga reglerna för fiskerikontroll. Syftet är att öka följsamheten mot reglerna i den gemensamma fiskeripolitiken. Reglerna anpassas till den tekniska utvecklingen och annan nyare lagstiftning, till exempel när det gäller skydd av personuppgifter.

– På flera områden kommer de nya reglerna göra att vi kan bedriva en effektivare fiskerikontroll, säger Niclas Törnell.

Exempel på förändringar:

 • Nya undantag införs för toleransmarginalen, alltså för den tillåtna skillnaden mellan fångstens uppskattade vikt i loggboken och den faktiska vikten vid vägning. Bland annat kommer undantagen för fångster som omfattas av den fleråriga planen för Östersjön ändras och på sikt fasas ut.
 • En successiv övergång till att alla fiskefartyg oavsett storlek ska ha system för positionsövervakning.
 • En successiv övergång till att all rapportering från fiskets aktörer ska ske elektroniskt, oavsett storlek på fartyg. Det inkluderar bland annat loggbok, landningsdeklaration, omlastnings- och transportdokument.
 • Utökade krav på spårbarhet av fiskeriprodukter till att omfatta även importerade produkter, sötvattensfångst och fler vattenbruksprodukter.
 • Krav på kameror ombord på fiskefartyg med totallängd på 18 meter eller mer i vissa fisken där behovet av kontroll är extra stort. Möjlighet att införa kameror även på mindre fartyg.
 • Ett nytt EU-gemensamt system för hantering av fångstintyg vid import av fiskeriprodukter.
 • Krav på registrering av fritidsfiskare och rapportering av vissa arter vid fritidsfiske.
 • EU-gemensamma bestämmelser kring sanktioner och vad som ska anses vara en allvarlig överträdelse.

Pressmeddelande från Europeiska unionens råd.

Länk till antagen text.

Fler nyheter

 1. Aktuellt 2023-12-01

  I uppdraget har HaV analyserat olika förutsättningar för normsättningen i vattenförvaltningen för att skapa ännu bättre förutsättningar för avvägning mellan skydd av miljön och vattenanvändning för samhällsnyttiga funktioner, som exempelvis livsmedels- och energiproduktion.

 2. Aktuellt 2023-12-01

  Flera verksamhetsutövare vill bygga faunapassager. Större behov av samverkan mellan aktörer. HaV behöver se över sin vägledning. Det är en del av det som lyfts i slutredovisningen av den så kallade NAP:en, nationell plan för omprövning av vattenkraften.

 3. Aktuellt 2023-11-30

  Sverige kan få sin andra marina nationalpark. Det handlar om Nämdöskärgården i Stockholms skärgård, ett område med höga naturvärden. Ett förslag, som HaV har varit med om att arbeta fram, är nu klart. Senast 1 mars 2024 vill Naturvårdsverket ha in synpunkter.

Publicerad: 2023-11-15
Sidansvarig: Webbredaktion