Nytt om fiskeregler 8 januari 2024

Beslut om pelagiska kustkvoter och regional tilldelning i Östersjön 2024

Fördelningen sker utifrån EU:s beslut om svenska fiskekvoter för 2024.

Havs- och vattenmyndigheten beslutar årligen om hur de pelagiska fiskemöjligheterna ska fördelas mellan olika kategorier av fiskelicensinnehavare. Inför år 2024 har fördelning gjorts till kust- och regionalkvoter enligt nedanstående tabell.

Fördelning av kust- och regionalkvoter 2024 (kg)

Art/område

Kustkvot

Regional tilldelning


Beslut december 2023

Tillkommande regional tilldelning efter beslut om remitterade förslag i början av 2024

Sill i västra Östersjön (delområde 22-24)

140 000

-

-

Sill i östra Östersjön (delområde 25-29 och 32)

3 000 000

1 971 438

5 028 562

Sill i norra Östersjön (delområde 30-31)

1 500 000

675 000

-

Skarpsill i Östersjön (delområde 22-32)

1 000 000

4 062 980

-

Makrill i Nordsjön, Skagerrak, Kattegatt och Östersjön

400 000

-

-

Sill i Skagerrak/Kattegatt

200 000

-

-


Kustkvoter

De kvantiteter som avsätts till kustkvoter är satta på en nivå som i princip ska tillåta ett fritt fiske under året utan kollektiva redskapsstopp. Inom ramarna för kustkvoterna fiskar mindre trålare, fiskefartyg som fiskar med passiva redskap och/eller med mindre vadredskap. Vad gäller sill i västra Östersjön är den totala kvot som tilldelas Sverige begränsad och uppgår år 2024 till endast 140 000 kg. Hela kvantiteteten avsätts till kustkvoten.

Regional tilldelning

Trålare som enbart bedriver fiske i Östersjön och landar i östersjöhamnar kan få del av den regionala extratilldelningen.

Under senare år har de pelagiska kvoterna minskat i Östersjön och den nuvarande beräkningen, där den regionala tilldelningen utgörs av en procentandel av totalkvoten, har medfört att såväl den regionala tilldelningen som tilldelningen baserat på pelagiska fiskerättigheter (promille) minskat.

HaV har under hösten föreslagit att grundnivåer införs för regionalkvoterna. De angivna minsta grundnivåerna gäller under förutsättning att Sveriges totalkvoter för dessa fiskarter och områden uppgår till minst dessa kvantiteter. Beslut om dessa förslag till grundnivåer har ännu inte fattats.

Av det beslut om fördelning som HaV fattat framgår att 675 000 kg sill i norra Östersjön avsätts till regional tilldelning. För sill i östra Östersjön och skarpsill Östersjön har HaV beslutat att totalt 11 062 980 kg, 7 000 000 kg sill och 4 062 980 kg skarpsill, avsätts i regional tilldelning.

Initialt för år 2024 fördelas de kvantiteter som utgör den regionala extratilldelningen genom samma beräkningsmodell som tidigare, det vill säga som procentsatser av totalkvoterna. Därutöver reserveras mellanskillnaden, avseende sill i östra Östersjön, mellan dessa andelar och totalkvantiteten på 11 062 980 kg för att senare fördelas efter att HaV bedömt inkomna synpunkter på de remitterade förslagen och beslutat om förändringar i föreskrifterna. De reserverade kvantiteterna kommer att fördelas ut genom ett extrabeslut i början av 2024.

Skarpsillkvoten är betydligt större än sillkvoten under år 2024. Vid fiske efter skarpsill innebär det att det alltid blir en viss infiskning av sill. Vid beslut om avsättningar till regional- och kustkvoter måste därför hänsyn tas till skarpsillsfisket. För år 2024, där sillkvoterna beslutats till låga nivåer behöver även kvantiteter sättas av till de som har pelagiska fiskerättigheter för att även skarpsillsfisket ska kunna bedrivas.

*Vad det gäller skarpsill Östersjön avsätts förutom kustkvoten på 1 000 000 kg även en säkerhetsmarginal på 700 000 kg.

HaV har också fattat beslut om individuella pelagiska fiskemöjligheter för år 2024. Dessa pelagiska tillstånd har skickats ut till berörda fiskelicensinnehavare.

Fler nyheter

  1. Nytt om fiskeregler 2024-02-08

    Havs- och vattenmyndigheten föreslår en ändrad fredningstid för fiske med nät efter siklöja i hela Mälaren.

  2. Nytt om fiskeregler 2024-02-01

    EU-kommissionen har tagit beslut för att skydda hälleflundran. Under lekperioden kommer arten att fredas i EU-vatten i Skagerrak och i svensk ekonomisk zon i Kattegatt.

  3. Nytt om fiskeregler 2024-01-26

    Du kan nu logga in och se dina tilldelade kvantiteter för demersala fiskemöjligheter i Fiskerätt.

Publicerad: 2024-01-08
Sidansvarig: Webbredaktion