Nytt om fiskeregler 13 juli 2023

Nya bestämmelser för sötvattensjournalen

HaV har fattat beslut om att förlänga tidsfristen för inrapportering av uppgifter i sötvattensjournalen till 14 dagar samt att stryka kravet om att fångstmängder av gös och gädda ska anges i antal individer. De nya föreskrifterna träder i kraft 20 juli 2023.

De nya bestämmelserna innebär att tidsfristen för när uppgifter i sötvattensjournalen senast ska skickas till HaV förlängs från 2 dagar till 14 dagar efter den kalendermånad då fisket bedrevs samt att kravet på att mängden gös och gädda ska anges i antal individer nu stryks.
Ändring av tidsfrist omfattar inte fiske efter lax med fasta fällor i sötvattensområden norr om latitud 63°30N. Här gäller fortsatt rapportering senast två dagar efter vittjning.

Bakgrund

Tidsfrist för inrapportering av sötvattensjournal

Den 1 januari 2023 infördes bestämmelser om elektronisk rapportering i en ny sötvattensjournal för yrkesfiskare i sjöar och inlandsvatten som ska inrapporteras varje månad då fiske bedrivs. Samtidigt beslutade HaV om att harmonisera reglerna för inrapportering av uppgifter med de som gäller för månadsrapportering för kustfisket. Tidsfristen för att skicka uppgifterna i sötvattensjournalen sattes därför till senast 2 dagar efter den kalendermånad då fisket bedrevs.
Efter att föreskrifterna trätt i kraft har HaV blivit uppmärksammad på att yrkesfiskare inom sötvattensfisket har svårt att hinna rapportera in journalerna i tid i enlighet med de nya bestämmelserna. Då fångstrapporteringen i sötvatten inte råder under EU:s kvotuppföljning såsom fiske i havet beslutades det att återgå till tidsfristen på 14 dagar efter månadens slut, för de arter som omfattas av månadsrapportering, som gällde före den 1 januari 2023.

Antal individer av vissa arter

HaV beslutade även att införa ett nytt krav på att fångstmängder av röding, gös, gädda, lax och öring ska redovisas i antal individer utöver vikt. Uppgifterna är viktiga ur förvaltningsperspektiv då de bidrar till sjötäckande, områdesvisa och säsongsvisa data på arternas medelstorlek och beståndsstatus.
Yrkesfisket har vid flera tillfällen, både på informationsträffar, samrådsmöten samt vid enskilda samtal till FMC informerat om svårigheterna och belastningen av att räkna antalet individer av gös och gädda, då fångstmängderna periodvis är mycket stora. HaV anser fortsatt att data om arternas storlek är viktig då de kan bidra till bättre uppskattningar av beståndsstatus, men avser att utreda andra möjligheter att få in uppgifterna istället för via sötvattensjournalen. Kravet kvarstår om att, utöver vikt, ange fångstmängder av röding, lax och öring i antal individer.
Den elektroniska sötvattensjournalen kommer att anpassas till de nya bestämmelserna. Även de personer som har dispens från elektronisk rapportering, och därmed redovisar på avsedd pappersblankett, omfattas av de nya föreskrifterna.
Här hittar du ändringen till föreskriften FIFS 2004:37 om fiske i sötvattensområdet:

https://www.havochvatten.se/vagledning-foreskrifter-och-lagar/foreskrifter/nya-foreskrifter.html

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2024-02-19

    Sveriges länsstyrelser får nu dela på 49 miljoner kronor. Pengarna, som fördelas av HaV, ska gå till länsstyrelsernas arbete med ett utökat skydd av havs- och vattenmiljöer, med fokus på Östersjön.

  2. Aktuellt 2024-02-08

    5,7 miljarder kronor – så mycket omsatte 1,2 miljoner svenska fritidsfiskare år 2022. Det i sin tur medförde ett bidrag till svensk BNP, bruttonationalprodukt, om cirka 1,4 miljarder kronor och ökad sysselsättning med omkring 2 800 årsarbetskrafter. Det visar en färsk rapport från Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

  3. Aktuellt 2024-02-07

    Nu finns pengar att söka hos HaV för dig som vill bidra till ett mer hållbart fiske. Det kan handla om att belysa aktuell situation eller att ta fram ny kunskap kring ekosystembaserad förvaltning.

Publicerad: 2023-07-13
Sidansvarig: Webbredaktion