Nytt om fiskeregler 26 januari 2021

Hitta på sidan

Ändrade regler för rapportering och förhandsanmälan

Från och med den 1 februari ändras reglerna för rapportering i loggbok och kustfiskejournal. Dessutom är listorna för art- och redskapskoder som används vid fångstrapportering uppdaterade. De nya reglerna ska förbättra fiskerikontrollen men också förenkla för dig som yrkesfiskare.

Ändrade regler för fartyg som rapporterar i loggbok

För dig som för loggbok innebär de nya reglerna i korthet att:

  • Fartyg som för loggbok ska ange fiskepositioner med två decimaler
    (Observera att detta inte kommer vara möjligt i e-loggboken förrän den 14 februari, då nya uppdateringar görs.)
  • Fartyg som för elektronisk loggbok får senarelägga tiden för ankomst till hamn i en förhandsanmälan, utan att först kontakta FMC
  • Kortare förhandsanmälningstid för pelagiskt fiske i Östersjön, Skagerrak och Kattegatt
  • Som yrkesfiskare ska du rapportera fångst av däggdjur och sjöfåglar

Tydligare fiskepositioner i loggboken

För att motverka felbedömningar av var fartyg befinner sig ska du nu ange fiskepositioner med två decimaler i loggboken (ett exempel är 56° 35,72’ N / 11° 12,23’ O).

Innan har geografiska positioner i loggboksrapporteringen angetts i grader och minuter, utan decimaler. Detta medför en relativt dålig precision (cirka +/- 2000 meter). Det har bland annat lett till att vi bedömt att fartyg befinner sig i ett marint skyddat område även om det inte gör det. Med två decimalers noggrannhet blir den teoretiska noggrannheten cirka +/- 20 meter.

Den förbättrade precisionen ökar både fiskets möjligheter till en korrekt rapportering och HaV:s möjligheter till en förbättrad analys av loggboksuppgifterna.

Möjlighet att senarelägga ankomsttiden till hamn

Det blir enklare att ändra tiden i en förhandsanmälan om ankomst till hamn för dig som använder dig av elektronisk loggbok. De nya reglerna innebär att du som befälhavare kan flytta fram din ankomsttid själv i e-loggboken utan att först få tillstånd från FMC. Du kan flytta fram tiden för ankomst till en timme efter den tid som du anmält som ankomsttid.

Exempel

I praktiken är detta avsett att fungera enligt följande:

Nils Nilsson, som rapporterar i elektronisk fiskeloggbok, har en fångst på 150 kg havskräfta från Kattegatt ombord och förhandsanmäler ankomst och landning till Träslövsläge till kl. 14.00.

Det innebär att han får ankomma hamnen från och med den förhandsanmälda tiden och inom en timme efter angiven tid, det vill säga kl. 14.00-15.00.

Av någon anledning inser Nils Nilsson kl. 14.45 att han inte kommer att hinna ankomma hamn innan kl. 15.00. Han ändrar då tidpunkten för ankomst till hamn i sin förhandsanmälan. Nils Nilsson ändrar sin tid till 16.00 och har då på sig till kl. 17.00 att ankomma hamnen.

Vid en sådan ändring behöver inte FMC kontaktas eftersom den förhandsanmälda tiden flyttas fram.

Du som för pappersloggbok eller kustfiskejournal ska som tidigare anmäla och ändra din förhandsanmälan via telefon till FMC. Reglerna innebär en förenkling även för dig, eftersom även du får flytta fram tiden för ankomst en timme på motsvarande sätt. Ditt framflyttande behöver inte godkännas av FMC, däremot behöver du meddela dem den nya tiden.

Observera! För att få komma iland tidigare än den anmälda tiden måste du som befälhavare även fortsatt ha medgivande från FMC.

Kortare tid för förhandsanmälan vid pelagiskt fiske

Anmälningstiden för ankomst till hamn med mer än 5 000 kg pelagiska arter (sill/strömming, skarpsill, makrill, taggmakrill, blåvitling och tobis) fångade i Östersjön, Kattegatt och Skagerrak sänks till två timmar. Regeln gäller alla fartyg som sammanlagt har mer än 5000 kg av dessa arter ombord.

För pelagiskt fiske i Nordsjön gäller fortsatt förhandsanmälningstiden på fyra timmar för fångster ombord på mer än 5 000 kg av nämnda arter vid landning i svensk hamn.

Rapportering av däggdjur och fågel blir obligatorisk

Om du som yrkesfiskare får däggdjur eller fågel i dina fångstredskap måste du redovisa det i loggboken eller kustfiskejournalen. Rapportering av däggdjur och fågel har tidigare varit frivillig. Vi har behov av dessa uppgifter för att få bättre kunskap om arternas förekomst och bifångst vid fiske.

Glöm inte att fångst av vissa djur omfattas av jaktlagen samt i vissa fall ska rapporteras in till andra myndigheter. Du kan behöva kontakta andra myndigheter först för att veta om du ska behålla djuret ombord eller inte, innan du för in utkast eller behållande ombord i loggbok eller kustfiskejournal.

Rapportera sjuka eller döda fiskar och andra djur

Ändrade regler för fartyg som rapporterar i kustfiskejournalen

För dig som rapporterar i kustfiskejournalen innebär de nya reglerna i korthet att:

  • Rapportering av fångst i kustfiskejournal ska ske på ett journalblad per landande fiskefartyg.
  • Du kan inte längre skicka in din kustfiskejournal med fax eller e-post.
  • Som yrkesfiskare ska du rapportera fångst av däggdjur och sjöfåglar

Rapportering per fartyg i kustfiskejournal

Från och med 1 februari ska den fångst som fiskas under en kalendermånad rapporteras separat, baserat på landande fartyg.

Det innebär att rapporteringen för de olika fartygen ska ske på olika blad i journalen. Du ska som fiskare inte använda flera olika journaler. Reglerna gäller både för dig som använder kustfiskejournal i pappersformat och för dig som använder elektronisk kustfiskejournal. Alla fiskelicensinnehavare med kustfiskejournal kommer att få ett separat brevutskick med mer detaljer kopplade till rapporteringen.

De nya reglerna innebär att fångsten ska redovisas på det fartyg som landat fångsten, vilket fartyg som använts vid utsättningen av redskapen ska inte redovisas. Uppgifterna om landning och fartyg är något som förstahandsmottagare behöver för att fylla i avräkningsnotor vid köp av fisk.

Förändringen påverkar inte möjligheten för dig som fiskare att förvara och transportera fångst från olika landningar och fartyg. Det viktiga är att du kan dokumentera i din journal hur mycket fångst som landats med vilket fartyg.

Det påverkar inte heller märkningen av redskapen. Bestämmelsen om hur passiva redskap ska märkas finns i EU:s regelverk. Där anges att alla passiva redskap som används för fiske ska vara varaktigt märkta med distriktsbeteckningen för det fartyg som de tillhör.

Kustfiskejournalen ska skickas in per post

Från och med den 1 februari tar HaV bort möjligheten att skicka in kustfiskejournalen via e-post och fax. Den huvudsakliga anledningen till detta är att uppgifterna som skickas in via fax och e-post ofta är svårlästa och dokumenten har ofta låg kvalitet. Detta innebär att alla blad ur kustfiskejournalen ska skickas in månadsvis till HaV per post.

Skaffa elektronisk kustfiskejournal

För att gå över till att rapportera fiske i den elektroniska journalen ansök om ett konto på sidan Anmälan om användarkonto

Rapportering av däggdjur och fågel blir obligatorisk

Om du som yrkesfiskare får däggdjur eller fågel i dina fångstredskap måste du redovisa det i loggboken eller kustfiskejournalen. Rapportering av däggdjur och fågel har tidigare varit frivillig. Vi har behov av dessa uppgifter för att få bättre kunskap om arternas förekomst och bifångst vid fiske.

Glöm inte att fångst av vissa djur omfattas av jaktlagen samt i vissa fall ska rapporteras in till andra myndigheter. Du kan behöva kontakta andra myndigheter först för att veta om du ska behålla djuret ombord eller inte, innan du för in utkast eller behållande ombord i loggbok eller kustfiskejournal.

Rapportera sjuka eller döda fiskar och andra djur

Uppdaterade redskapskoder och artkoder

Redskapskoder

Listan med redskapskoder, som är en bilaga till HVMFS 2018:11, har uppdaterats för att göra listan tydligare för både yrkesfiskare och myndigheter. Beskrivningar av redskap har förtydligats och gamla koder för redskap som inte längre används har plockats bort.

Artkoder

Listan med arter, som är en bilaga till HVMFS 2018:11, är uppdaterad och nya arter har lagts till (braxen, id, mört och svartmunnad smörbult). Listan är även sorterad efter det svenska namnet på arten för att göra det enklare att hitta. Ytterligare arter och koder finns tillgängliga i en längre lista på hemsidan.

Publicerad: 2021-01-26
Sidansvarig: Webbredaktion