Miljömål på tal hos länsstyrelsen i Skåne

HaV:s miljömålsansvariga har besökt länsstyrelsen i Skåne och diskuterat Sveriges miljömål. De pratade bland annat om hur miljömålsarbetet ska integreras i länsstyrelsens miljöledningssystem och besökte även Tullstorpsån för att se på åtgärder som genomförts där.

Gruppbild.

Medarbetare från HaV och länsstyrelsen i Skåne gav sig ut i höstregnet. Foto: Therese Elfström

Emmelie Johansson, Maria Samuelsson och Therese Elfström arbetar med Sveriges Miljömål på HaV och är nu ute på en turné där de besöker olika länsstyrelser i Sverige. I Skåne välkomnades de av Marie Eriksson, Charlotte Carlsson, Annelie Johansson, Monika Puch, Vibeke Lirås, Britta Roos och Susanne Åberg. Deras samlade kompetens inom olika områden skapade många givande diskussioner. HaV:s miljömålsdelegation berättar:

Vi pratade bland annat om att länet inte har tillräckligt god överblick vad gäller kulturmiljöer vid vatten, och att de riksintressen för kulturmiljö som finns redovisade i databasen Värdefulla vatten egentligen är utpekade för andra syften. Brist på data gör det svårt att beskriva kulturmiljöer i årlig uppföljning av miljömålen.

Länsstyrelsens miljömålsansvariga hade flera idéer på hur uppföljningen av miljömålen kan utvecklas. Ett av förslagen var att, förutom att lyfta fram åtgärder som genomförts under året, peka på kostnader som uppstår när inget görs åt verksamheter som har negativ inverkan på miljön. En samhällsekonomisk ingång där ekosystemtjänster sätts i fokus var en annan idé.

Efter lunch gav sig Monika, Charlotte, Vibeke och Marie från länstyrelsen i Skåne och gänget från HaV ut i fält. Vi åkte ut till Tullstorpsån och tittade på några av de åtgärder som genomförts där. Syftet med åtgärderna som gjorts är att återskapa en mer naturlig struktur på ån, dämpa vattenflödet, fånga upp närsalter och öka den biologiska mångfalden. Ån rinner genom några av Skånes bästa jordbruksområden. Initialt trodde man att det skulle bli utmanande att få bönderna att vilja avsätta mark till åtgärderna, men det visade sig vara helt obefogat.

I projektet har man bland annat planat av åns kanter, återmeandrat (återskapat vattendragets naturliga form) och planterat träd.

Tullstorpsån.

Tullstorpsån som efter restaureringen har återfått flackare kanter och ett mer slingrande lopp. Foto: Therese Elfström

Det var mycket intressant att få se hur mycket man har lyckats åstadkomma genom det stora engagemang som markägarna har i området. Resultaten visar ett ökat intresse och kompetens hos markägarna, ökad kunskap och förståelse hos entreprenörer och skolbarn, ökad tillgänglighet i odlingslandskapet och minskad utförsel av närsalter till havet.

Det strilande regnet till trots så var det ett lyckat besök och vi ser fram emot kommande besök. Nästa stopp på turnéplanen är Västerbotten.

Publicerad: 2017-09-29
Sidansvarig: Webbredaktion