Aktuellt 10 april 2024

HaV stöttar uppdatering av bevarandeplaner

Runt 10 procent av Sveriges Natura 2000-områden påverkas av vattenkraft. Nu stöttar HaV länsstyrelserna med 5 miljoner kronor så att de kan uppdatera de så kallade bevarandeplanerna.

Alsterån vid Ålem i Kalmar län. Ån är en naturfåra vid vattenkraftverk i Natura 2000-området Alsterån. Foto: Niklas Egriell

– Bevarandeplanerna behöver ses över för att man ska kunna hitta eventuell påverkan från vattenkraft och precisera vad som behöver göras få att nå bevarandemålen i Natura 2000-områdena, förklarar Susanna Lindeman, utredare på HaV.

Måste ha en bevarandeplan

I Sverige finns cirka 4 100 Natura 2000-områden och kring 10 procent av dem bedöms påverkas av vattenkraft. Alla Natura 2000-områden ska ha en bevarandeplan, som fastställs av respektive länsstyrelse. Länsstyrelserna har sedan år 2021 ett regeringsuppdrag att se över bevarandeplanerna för Natura 2000-områden som berörs av den nationella planen för moderna miljövillkor för vattenkraft (NAP).

– Vi väntar oss att uppdateringen ger ett mer gediget beslutsunderlag inför omprövningen av vattenkraften, säger Susanna Lindeman.

Tredje bidragsrundan

Detta är tredje gången som länsstyrelserna får bidrag av HaV för att se över bevarandeplanerna. HaV fördelade 3 992 000 kr till 18 länsstyrelser att användas under år 2023. Cirka 84 procent av bidraget förbrukades. Under åren 2021–2022 var bidraget 3 924 000 kr till 16 länsstyrelser och cirka 80 procent av bidraget förbrukades. Enligt länsstyrelsernas slutredovisning har hittills 191 bevarandeplaner ingått i översynen. Av dessa är 52 klara, men för det stora flertalet fortsätter översynen under 2024.

Vad är Natura 2000?

Natura 2000 är ett nätverk av särskilt skyddsvärda områden i hela EU. Här finns korkekslundar i Spanien, öde hedar i England, blommande alpängar i Österrike, täta bokskogar och forsande älvar i Sverige.
I Sverige finns drygt 4 000 olika Natura 2000-områden på en sammanlagd yta av mer än sju miljoner hektar. En del av dem är också naturreservat eller nationalpark. Urvalet av Natura 2000-områden är en viktig grund för att bevara ett representativt urval av naturmiljöer i Sverige. Läs mer om Natura 2000 här.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2024-05-22

    Syftet är att ge ett stärkt skydd för strömmingen.

  2. Aktuellt 2024-05-22

    De grunda havsvikarna i Östersjön är viktiga på många sätt. De är till exempel barnkammare för många fiskarter. I projektet Levande vikar undersöker forskare åtgärder för att restaurera grunda havsvikar. HaV är med och finansierar.

  3. Aktuellt 2024-05-20

    En dimmig februaridag 1957 sjönk tyska lastfartyget Harburg, bara några hundra meter utanför Lidingö. Vraket kan ha stora mängder olja kvar i tankarna. Nu startar HaV arbetet med att få upp oljan.

Publicerad: 2024-04-10
Sidansvarig: Webbredaktion