Aktuellt 2 februari 2024

Skånsk å får nytt liv

I dag, 2 februari, lyfter vi den internationella våtmarksdagen. Den belyser våtmarkernas betydelse för människor och ekosystem. Arbetet med skånska Ståstorpsån är ett bra exempel på hur vi kan återställa de viktiga våtmarkerna och samtidigt minska riskerna för översvämning. HaV medfinansierar med LOVA-bidrag.

En våtmark under konstruktion.

En våtmark under konstruktion. Tanken med våtmarken är att bäcken ska rinna igenom området och kunna fungera bland annat som ett vattenmagasin för bäcken. Det vill säga att den hjälper till att både förhindra torka och översvämning. Foto: Ebbe Berglund

Ståstorpsån rinner upp i det sydskånska backlandskapet kring Klörup i norr. Ån rinner söderut genom jordbrukslandskapet och mynnar i Östersjön väster om Trelleborgs hamn. Ett ambitiöst arbete med att genomföra ett stort antal vattenvårdsåtgärder har pågått i flera år. Bakom initiativet ligger Ståstorpsån Ekonomisk förening där medlemmarna består av markägare inom avrinningsområdet. Föreningen startade 2017 med syftet att ta ett helhetsgrepp om det cirka 4 300 hektar stora området.

– Det övergripande målet är att restaurera hela den 14 km öppna delen av vattendraget och samtidigt anlägga 120 hektar våtmarksområde, säger Sportfiskarnas Julius Jarving Ohlsson, som leder projektet på uppdrag av föreningen.

Befintliga våtmarker renas på vass och sediment. Detta görs för att öka näringsretentionen men även för att skapa andra typer av strandzoner som exempelvis gynnar rovfiskars lek. Foto: Ebbe Berglund

Utnyttja åns naturliga förmåga

Sammantaget ska åtgärderna minska näringsläckaget till Östersjön, lösa översvämningsproblemen, skapa god ekologisk status och underlätta skötseln av ån för markägarnas del. Genom att återskapa en mer ursprunglig struktur på ån utnyttjar man dess naturliga förmåga att dämpa vattenflödet, fånga upp närsalter och öka den biologiska mångfalden.

En ny bäckfåra håller på att grävas bredvid det ursprungliga diket. Bäcken får då en mer naturlig form med låga kanter när den slingar fram genom landskapet. Foto: Ebbe Berglund

Havsöringen leker

Under de senaste åren har man bland annat anlagt flera hundra meter tvåstegsdiken (minskar erosion och håller kvar växtnäringsämnen), planterat tusentals träd för att beskugga ån och återskapat flera mindre våtmarker och översvämningszoner. Ån har också på vissa sträckor fått tillbaka sitt meandrande, slingrande, utseende. Dessutom har man anlagt ungefär 50 lekbäddar för havsöring och i nästan alla har lek förekommit.

Fler tvåstegsdiken

Även i år blir det full fart på arbetena i ån. Julius Jarving Ohlsson berättar att de just nu planerar och projekterar för 2024.

– Vi ska bland annat skapa fler tvåstegsdiken. I området som kallas Åmossarna är mycket igenväxt och där ska vi gräva ut sediment och vass. Vi jobbar också med något som vi kallar Lysedammen. Det blir i princip en helt ny våtmark som Ståstorpsån ska rinna rätt igenom.

Synka med behoven

Ån är omgiven av lantbruk. Därför är det viktigt att synka alla åtgärder i ån med lantbrukarnas behov, till exempel vad gäller skördearbetet, poängterar Julius Jarving Ohlsson.

– Ibland har vi tidsfönster på bara några veckor. Då kan det bli brått att få tag i entreprenörer som ska utföra själva arbetet, säger han.

Här kan du se en film om Ståstorpsån som Sportfiskarna producerat.

Målen för Ståstorpså-projektet

 • Minska näringstillförseln till Östersjön – kväve med 30 ton/år och fosfor med 750 kg/år
 • Motverka erosion och översvämningsrisk genom att plana av åfårans kanter
 • Minska rensningsbehovet genom beskuggande trädplanteringar
 • Öka den biologiska mångfalden genom att anlägga ett pärlband av våtmarker och restaurera ån
 • Återskapa värdefulla livsmiljöer för fiskar genom biotop- och fiskevårdsinsatser
 • Förbättra odlingen och markens avkastning
 • Öka möjligheterna till rekreation och friluftsliv
 • Uppnå god status enligt Vattendirektivet

Artrika miljöer

Foto: Maja Kristin Nylander

Våtmarker är bland de mest artrika miljöerna i Sverige. De är viktiga för den biologiska mångfalden. Våtmarkerna bidrar till en mängd olika ekosystemtjänster som människan är beroende av. De renar exempelvis vatten och skyddar mot både torka och översvämningar. 1999 satte Sverige upp det egna målet ”Myllrande våtmarker” som fokuserar på utsläpp, biologisk mångfald och grundvattenförsörjning.

LOVA – ett viktigt verktyg

Ett av HaV:s viktigaste verktyg för att kunna genomföra lokala åtgärder för vattenmiljön heter LOVA – Lokala Vattenvårdsprojekt. Restaureringen längs Ståstorpsån finansieras bland annat av LOVA- och LONA-bidrag (Lokala Naturvårdssatsningen) från Länsstyrelsen Skåne. Stöttning kommer också från Naturskyddsföreningen och Stiftelsen Svensk Våtmarksfond.

Fler nyheter

 1. Aktuellt 2024-02-22

  Människans ingrepp har förstört viktiga livsmiljöer för lax och öring i svenska bäckar och älvar. Forskare vid Umeå universitet har upptäckt avgörande ledtrådar för att återställa vattendragen till sitt naturliga tillstånd.

 2. Aktuellt 2024-02-21

  Hur många olagliga ålredskap beslagtogs 2023? Hur ser utvecklingen ut i den svenska fiskeflottan? Det är några av frågorna som besvaras i HaV:s färska årsredovisning 2023.

 3. Aktuellt 2024-02-21

  Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har fördelat årets medel till länsstyrelserna för att stödja lokalt åtgärdsarbete för bättre havs- och vattenmiljö. Länsstyrelserna kan nu fördela dessa medel till kommuner, organisationer och ideella sammanslutningar.

Publicerad: 2024-02-02
Sidansvarig: Webbredaktion