Aktuellt 16 januari 2024

Nytt liv till vattendrag och våtmarker i Norrland

Inom ramen för EU-projektet Ecostreams for LIFE ska en rad vattendrag och våtmarker i Norrland restaureras och få nytt liv. HaV är med och finansierar arbetet, som är en av Sveriges största vattenvårdssatsningar någonsin.

Grävmaskin i vattendrag. Tre personer i varselkläder står i vattnet.

Arbetslag i Strupforsogen, en del av Öreälven. Foto: Joakim Nilsson.

Länsstyrelserna i Jämtland, Västernorrland och Västerbotten ska mellan åren 2021 och 2026 genomföra EU-projektet Ecostreams for LIFE. Vattenvårds- och restaureringsprojektet har en budget på 179 miljoner kronor. Framför allt handlar det om att reparera de skador som timmerflottningen orsakade i vattendragen – och som har gjort det besvärligt för många djurarter att leva och föröka sig.

Rensades på block och sten

Johanna Hägglund är projektledare för Ecostreams for LIFE och baserad vid Länsstyrelsen Västerbotten. Hon berättar att tusentals mil vattendrag i norra Sverige blev kraftigt påverkade under flottningsepoken då man rätade och rensade vattendrag på block och sten för att kunna frakta timmer i älvarna och dess biflöden.

– Vattendragens naturliga skick förändrades kraftigt. Och många viktiga livsmiljöer för vattenlevande djurarter, som fisk och flodpärlmusslor, försvann, säger Johanna Hägglund.

Foto: Länsstyrelsen Västerbotten

Med hjälp av grävmaskiner återför man stenar, block och grusmassor till vattendraget. Foto: Länsstyrelsen Västerbotten

Livsmiljöer för hotade arter

Återställningen av vattendrag som görs i Ecostreams for LIFE är ett steg på vägen att nå flera miljömål, bland annat Levande sjöar och vattendrag. De är också en viktig pusselbit i arbetet med att återställa livsmiljöer för att bevara hotade vattenlevande arter, som flodpärlmussla, lax, utter och mikroskapania (en mossart).

Öreälven är en av sex älvar i projektet – och ett fint exempel på ett vattendrag med höga naturvärden. Det är en skogsälv som rinner upp från Stöttingfjället och mynnar i Bottenhavet nedanför Öre by i Nordmalings kommun.

– Hela Öreälvens naturområde är skyddat enligt bestämmelserna för Natura 2000 och älven har mycket värdefulla bestånd av lax och öring, säger Erik Årnfelt, som är utredare på HaV och engagerad i Ecostreams-projektet.

Öppna avstängda områden

Under restaureringsarbetet i Öreälven används grävmaskiner med specialanpassade gripgallerskopor för att öppna avstängda områden som torrlagts genom flottledsrensningar. Med hjälp av maskinerna återför man också stenar, block och grusmassor till vattendraget, som tidigare schaktats eller lagts upp på land för att underlätta timmertransporter.

– I arbetet används även så kallade Hartijokiverktyg för att flytta sten och grusmaterial för hand och justera lekbottnar, säger Johanna Hägglund.

Vägtrummor stoppar

Möjligheten för fiskar, utter och andra vattenlevande djur att röra sig fritt mellan olika delar av vattendragen är viktigt för att gynna och bibehålla den biologiska mångfalden. Felaktigt placerade vägtrummor kan bli vandringshinder i ett vattendrag. För små vägtrummor utan naturliga stränder kan också göra att landlevande djur, som är beroende av vattendragen, tvingas passera över vägen eller väljer att avvika från vattendraget – vilket gör dem sårbara. I Ecostreams for LIFE läggs därför stor vikt vid de vägtrummor som är placerade inom området – hela 199 vägtrummor ska åtgärdas.

– Av dem finns så många som 79 stycken inom Öreälvens avrinningsområde, konstaterar Johanna Hägglund.

Konkret kan arbetet handla om att byta vägtrummor till valvbågar eller broar, öka trummans dimension eller ändra nivå och läge på befintliga trummor.

Foto: Oscar Lundgren

I Ecostreams for LIFE läggs stor vikt vid de vandringshinder som är placerade inom projektområdet. Här en damm under utrivning. Foto: Oscar Lundgren

Åtgärda över 20 dammar

Gamla flottledsdammar är ett annat exempel på stora hinder för fiskar, uttrar och andra vattenlevande organismer att röra sig fritt mellan olika delar av vattendragen. I norra Sverige finns ett stort antal flottledsdammar och liknande vattendämmande konstruktioner. De flesta är inte längre i bruk, men trots det har de en vandringshindrande effekt i vattendragen.

– Totalt ska vi åtgärda fler än 20 dammar. Tillsammans med vägtrummeåtgärderna räknar vi med att det ska öppna hela 845 kilometer vattendragssträcka för djuren att röra sig fritt i, säger Johanna Hägglund.

Pluggar igen diken

Hon poängterar att arbetet i Ecostreams for LIFE inte enbart handlar om vattendrag. Inom ramen för projektet ska till exempel även fyra våtmarker, som finns i anslutning till projektets vattendrag, återställas.

– Totalt ska 18 kilometer diken pluggas igen och våtmarkerna kan återfå sina potentialer. Under hösten 2023 har vi planerat för körvägar och förhuggning i Stenmyrans naturreservat i Västerbotten. Igenläggning räknar vi med ska ske under hösten 2024.

Bildades 2008

Stenmyran är ett reservat – 89 hektar stort – som bildades 2023, och är en utökning av Starrmyrans reservat som bildades 2008. Här kan man bland annat få se den fridlysta orkidén knärot blomma i månadsskiftet juli–augusti. Det bjuds också goda chanser att se och höra flera av barrskogens fåglar som grönsiska, kungsfågel, mindre korsnäbb, tofsmes och svartmes.

Foto: Olov Näslund

Stenmyran är ett reservat i Nordmalings kommun – 89 hektar stort – som bildades 2023. Foto: Olov Näslund

Insatser inom Ecostreams for LIFE (fakta)

149 kilometer vattendragssträcka och minst 470 lekbottnar för fisk ska återställas i projektet. Med hjälp av grävmaskiner och handverktyg flyttas stenblock och träd tillbaka till vattendragen.

199 hindrande vägtrummor och 22 dammar ska åtgärdas. Det kommer att öppna 845 kilometer vattendragssträcka som fiskar och andra djur kan röra sig fritt i.

Genom eDNA (spår av DNA som organismer lämnar efter sig i miljön) och snorkling tas nya kunskaper fram om flodpärlmusslans utbredning och genetik. I projektet föds också upp mussellarver i laboratorium och värdfiskar infekteras i burar ute i vattendragen. Det senare kan låta obehagligt, men flodpärlmusslan har ett utvecklingsstadium där den som millimeterlång larv hakar sig fast som parasit på fiskarnas gälar. Efter 9 till 11 månader har larven utvecklats till en liten mussla som släpper taget om fisken, faller till botten och gräver ned sig. Endast en av hundra miljoner larver beräknas etablera sig som en liten mussla i bottnen.

Våra värdefulla vatten

Havs- och vattenmiljöanslaget, 1:11, är ett viktigt verktyg för att genomföra regeringens sammanhållna politik för sjöar, vattendrag och hav. Under vinjetten ”Våra värdefulla vatten” gör vi nedslag och besöker platser där anslaget förvandlas till konkret nytta för vår gemensamma miljö.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2024-02-29

    FN-dagen World Wildlife Day uppmärksammar bevarandet av hotade vilda djur och växter framför allt genom CITES-konventionen men också genom konventionen för biologisk mångfald (CBD). Den 3 mars firas dagen världen över.

  2. Aktuellt 2024-02-22

    Människans ingrepp har förstört viktiga livsmiljöer för lax och öring i svenska bäckar och älvar. Forskare vid Umeå universitet har upptäckt avgörande ledtrådar för att återställa vattendragen till sitt naturliga tillstånd.

  3. Aktuellt 2024-02-21

    Hur många olagliga ålredskap beslagtogs 2023? Hur ser utvecklingen ut i den svenska fiskeflottan? Det är några av frågorna som besvaras i HaV:s färska årsredovisning 2023.

Publicerad: 2024-01-16
Sidansvarig: Webbredaktion