Aktuellt 12 december 2023

EU:s fiskeministrar överens om fiskemöjligheter

Mer fiske av kolja och sill. Mindre av kummel och havskräfta. Nu har EU:s fiskeministrar beslutat om kvoterna för Västerhavet under 2024.

Havskräfta, kejsarhummer, (Nephrops norvegicus). Foto: Maja Kristin Nylander

Beslutet om 2024 års fiskekvoter fattades efter förhandlingar på jordbruks- och fiskerådets möte i Bryssel 10 – 12 december. Det rör svenska fiskare som fiskar i Nordsjön, Skagerrak och Kattegatt.

Skydda sill från västra Östersjön

Beslutet innebär en ökning för kolja och sill, och en minskad kvot för kummel och havskräfta. Liksom för 2022 och 2023 fastställdes en låg nivå för att fiska sill i Skagerrak och Kattegatt för att skydda sill från västra Östersjön. Det blir möjligt att fiska den svenska kvoten i Nordsjön istället.

Förhandlingar har föregått beslut

Beslutet har föregåtts av förhandlingar med andra kuststater, såsom Norge och Storbritannien, samt med regionala fiskeorganisationer. Resultat från förhandlingarna införlivas i den nu överenskomna förordningen. Den omfattar alla EU:s fiskemöjligheter utom för områdena Östersjön, Svarta havet och Medelhavet. Beslutet rör cirka 250 fiskekvoter, varav Sverige har andel av cirka 50 stycken.

EU, Norge och Storbritannien överens

I bilaterala och trilaterala förhandlingar med Norge och Storbritannien kunde parterna den 8 december enas om kvotnivåer för 2024 års fiske i Nordsjön och Skagerrak för de bestånd som parterna förvaltar gemensamt.

I Nordsjön och Skagerrak fastställdes fiskekvoter för gråsej (+ 25 %), rödspätta (+ 3 %) och sill (+ 28%) enligt det Internationella havsforskningsrådets (ICES) råd för maximal hållbar avkastning (MSY). För kolja i Nordsjön och Skagerrak (+ 74 %) och vitling i Nordsjön (+ 124 %) beslutades kvot under FMSY-riktvärde med hänsyn till bifångst i fiske efter dessa bestånd. FMSY är det fisketryck som på lång sikt kan ge maximal hållbart uttag.

Stopp för gränsöverskridande fiske i Skagerrak

I samband med förhandlingar mellan EU och Norge om fiskekvoter i Skagerrak meddelade Norge om deras beslut att stoppa det gränsöverskridande fisket för EU-fartyg från och med den 1 januari 2024. Det innebär att EU-fartyg numera är tvungna att avsluta sin fiskeoperation, räkna fångst och rapportera fångst innan varje gränskorsning med Norge. Ändringarna får stor påverkan på främst räkfisket som sker i djupa vatten vid gränsen. De negativa konsekvenserna innebär bland annat ökade bränslekostnader och arbetskostnader för fartyg som korsar gränsen.

Fiskeministrarnas beslut omfattar även fortsättningsvis en begränsning i fiskeperiod för ål.

Fiskeministrarnas beslut omfattar även fortsättningsvis en begränsning i fiskeperiod för ål.

Fortsatt begränsning av ålfiske

Fiskeministrarnas beslut omfattar även fortsättningsvis en begränsning i fiskeperiod för ål. Beslutet omfattar alla EU:s vatten i Nordostatlanten och Medelhavet. För Östersjön, Skagerrak och Kattegatt innebär det att berörda medlemsländer kan komma överens om stängning av ålfiske under sex månader. Detta för att stödja utvandring av ål från Östersjön till Skagerrak och Kattegatt. Om berörda medlemsländer inte kommer överens ska stängningsperioden vara 15 september 2024 till den 15 mars 2025. Beslutet innebär också att fritidsfiske av ål i alla livsstadier är förbjudet. Fritidsfiske i havet är förbjudet i Sverige sedan 2007.

Grundas på vetenskaplig rådgivning

För att ha livskraftiga fisk- och skaldjursbestånd på lång sikt, som också ger förutsättningar för ett ekonomiskt lönsamt fiske, ska beslut om fiskekvoter, enligt EU:s gemensamma fiskeripolitik, grundas på vetenskaplig rådgivning för så kallad maximal hållbar avkastning, MSY. Internationella havsforskningsrådet, ICES, ger råd om fisk- och skaldjursbestånd. Rådet tar också fram status för olika havsområden och hur olika mänskliga aktiviteter påverkar ekosystemen.

Foto: Natalie Greppi.

Givet den allvarliga beståndssituationen för torsk i Kattegatt, Skagerrak och Nordsjön kvarstår de redskapsåtgärder som infördes 2020. Foto: Natalie Greppi

Bygga upp torskbestånden

Givet den allvarliga beståndssituationen för torsk i Kattegatt, Skagerrak och Nordsjön kvarstår de redskapsåtgärder som infördes 2020. De syftar till att minska fiskeridödlighet av torsk och att återuppbygga bestånden.

Begränsning av sillfångst i Skagerrak och Kattegatt

För att minska fiskeridödlighet för den Östersjösill som också förekommer i Skagerrak och Kattegatt, så får endast en låg andel av kvoten fiskas i Skagerrak och Kattegatt (407 t för Sverige). Resterande andel får däremot fiskas i Nordsjön. Anledning till de här åtgärderna är den allvarliga beståndssituationen för sill i västra Östersjön.
Vid förhandlingarna företräddes Sverige av statsrådet Peter Kullberg. Havs- och vattenmyndighetens medarbetare har deltagit som experter i förhandlingarna.

Regeringens pressmeddelande om gränsöverskridande fiske i Skagerrak

Ministerrådets pressmeddelande

Ministerrådets mötessida


Fler nyheter

  1. Aktuellt 2024-02-29

    FN-dagen World Wildlife Day uppmärksammar bevarandet av hotade vilda djur och växter framför allt genom CITES-konventionen men också genom konventionen för biologisk mångfald (CBD). Den 3 mars firas dagen världen över.

  2. Aktuellt 2024-02-22

    Människans ingrepp har förstört viktiga livsmiljöer för lax och öring i svenska bäckar och älvar. Forskare vid Umeå universitet har upptäckt avgörande ledtrådar för att återställa vattendragen till sitt naturliga tillstånd.

  3. Aktuellt 2024-02-21

    Hur många olagliga ålredskap beslagtogs 2023? Hur ser utvecklingen ut i den svenska fiskeflottan? Det är några av frågorna som besvaras i HaV:s färska årsredovisning 2023.

Publicerad: 2023-12-12
Sidansvarig: Webbredaktion