Aktuellt 1 december 2023

Uppföljning av nationell plan för omprövning av vattenkraften slutredovisas

Flera verksamhetsutövare vill bygga faunapassager. Större behov av samverkan mellan aktörer. HaV behöver se över sin vägledning. Det är en del av det som lyfts i slutredovisningen av uppföljningen av den så kallade NAP:en, nationell plan för omprövning av vattenkraften.

Laxtrappor i Halmstad. Tekniska fiskvägar gör det möjligt för fisk att ta sig förbi naturliga eller konstgjorda vandringshinder. Foto: Maja Kristin Nylander

HaV, Energimyndigheten och Svenska kraftnät har haft ett regeringsuppdrag att följa upp och analysera arbetet med omprövningarna av vattenkraften. I dag, 1 december, lämnas slutredovisningen till regeringen.

Helt nytt arbetssätt

Länsstyrelserna är skyldiga att genomföra samverkan innan verksamhetsutövarna lämnar in sin ansökan till domstol. Det har inneburit ett helt nytt arbetssätt för alla inblandade parter, konstaterar Anders Skarstedt, utredare på HaV: s miljöprövningsenhet och en av dem som arbetat med redovisningen.

– En väl genomförd samverkan skapar förutsättningar för samordning och tillämpning av den nationella helhetssynen. Det gör att syftet med den nationella planen kan nås, säger han.

Bör samordnas med normöversynen

Av de samverkansprocesser som hittills genomförts syns brister när det gäller samordningen mellan samverkan och den fördjupade normöversynen. De tre myndigheterna föreslår därför att länsstyrelsernas arbete med samverkan inför omprövningarna bör samordnas ytterligare med den fördjupade normöversynen.

– Vi på HaV behöver se över vår vägledning om samverkan för att se hur den kan justeras utifrån vad som framkommit i arbetet med regeringsuppdraget. Det måste bland annat bli tydligare vad de olika aktörerna bör bidra med och vad som är syftet med samverkan, säger Anders Skarstedt.

För att skydda och förbättra alla vatten inom EU beslutades år 2000 om ett ramdirektiv för vatten, även kallat Vattendirektivet. Illustration: Where is my pony

Fungera som stöd

Samverkansprocessen är tänkt att fungera som ett stöd för verksamhetsutövarna att möjliggöra en effektiv prövning och samordning inom och mellan prövningsgrupperna. Medverkan i samverkansprocessen underlättar för en verksamhetsutövare att ta fram underlag till sin ansökan och öppnar för samordning med andra verksamhetsutövare.

– I dagsläget finns dock inget lagkrav som innebär att verksamhetsutövarna ska delta och bidra med uppgifter i samverkan, säger Anders Skarstedt.

Kräver kompetens inom elsystemet

För att det samlade resultatet av omprövningarna ska leda till att syftet med planen uppnås, behöver bland annat vattenkraftens alla förmågor beaktas av vattenmyndigheterna i normsättningen. Det finns behov av att ta fram underlag som stödjer vattenmyndigheterna i dessa bedömningar. I redovisningen av regeringsuppdrag Att kartlägga de konsekvenser för elsystemet som omprövning av vattenkraften kan medföra m.m. (Svenska kraftnät 2023/610) beskrivs hur Energimyndigheten och Svenska kraftnät kan bidra för att vattenkraftens alla förmågor bättre ska kunna beaktas i normsättningen.

Flera vill bygga faunapassager

Flera verksamhetsutövare vill bygga faunapassager vid sina anläggningar. Det är positivt för vattenmiljön och kan leda till att miljökvalitetsnormer och bevarandemål nås.

– I de fall anläggningar tas bort kommer strömsträckor, som är en bristvara i vattendragen, att återskapas och bidra med ekosystemtjänster till hela samhället, säger Anders Skarstedt.

Fakta

Regeringen beslutade den 12 januari 2023 att flytta fram datumen för att lämna in ansökningar för omprövning med ett år. Det betyder att inga nya ansökningar behövde lämnas in under 2023. Domstolarna har fortsatt att pröva de ansökningar som lämnades in under 2022. Länsstyrelserna har fortsatt arbetet med samverkan i de olika prövningsgrupperna inför att ansökningarna ska lämnas in, med start 2024.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2024-02-22

    Människans ingrepp har förstört viktiga livsmiljöer för lax och öring i svenska bäckar och älvar. Forskare vid Umeå universitet har upptäckt avgörande ledtrådar för att återställa vattendragen till sitt naturliga tillstånd.

  2. Aktuellt 2024-02-21

    Hur många olagliga ålredskap beslagtogs 2023? Hur ser utvecklingen ut i den svenska fiskeflottan? Det är några av frågorna som besvaras i HaV:s färska årsredovisning 2023.

  3. Aktuellt 2024-02-21

    Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har fördelat årets medel till länsstyrelserna för att stödja lokalt åtgärdsarbete för bättre havs- och vattenmiljö. Länsstyrelserna kan nu fördela dessa medel till kommuner, organisationer och ideella sammanslutningar.

Publicerad: 2023-12-01
Sidansvarig: Webbredaktion