Aktuellt 1 juni 2023

HaV firar Världshavsdagen 8 juni

Den 8 juni är det Världshavsdagen, en dag instiftad av FN för att fira, skydda och bevara vårt hav. HaV är med på Sjöhistoriska museet i Stockholm med föredrag och panelsamtal och på Sjöfartsmuseet i Göteborg.

hav och himmel

Foto: Anna Ek

Vid eventet på Sjöhistoriska museet i Stockholm ger forskare, myndigheter och frivilligorganisationer sin syn på varför havet behöver skyddas och hur det ska gå till för att vi ska kunna nå det globala målet att skydda 30 procent av världshavet till år 2030.

Lena Tingström, utredare på enheten för biologisk mångfald deltar från Havs- och vattenmyndigheten – vad ska du tala om?
– Jag kommer att lyfta den överenskommelse som världens länder nådde den 4 mars i år som ska skydda miljön i världshavet. Målet är att skydda 30 procent av världens hav genom att skapa nätverk av marina skyddade områden både nationellt och i det fria havet.

porträtt Lena TIngström

Lena Tingström: Foto: Natalie Greppi

Hur ser det ut för Sveriges del?
- Det här målet ligger i linje med mål som EU satt upp och som vi jobbar mot. Inom EU pratar man också om att tio procent ska vara strikt skyddat, alltså ingen exploatering alls. Tittar vi på vad som är skyddat i Sveriges havsområden ligger vi bra till på västkusten, medan vi har en bra bit kvar i Östersjön. För att skydda havet arbetar vi bland annat med fiskeregleringar i marina skyddade områden. Vi har också tagit fram ett ramverk för marint områdesskydd. Berörda länsstyrelser har tillsammans med HaV sett till att det nu finns regionala planer för vad som behöver skyddas ytterligare för att nätverken av marina skyddade områden ska vara ekologiskt representativa, sammanhängande och funktionella.

Porträtt Karin Wall

Karin Wall. Foto: Natalie Greppi

Karin Wall, enhetschef och verksjurist, du ska delta i en paneldebatt – vad ska ni diskutera?
– Vi ska diskutera hur Sverige kan arbeta nationellt och internationellt för att nå upp till de här 30 procenten skydd av havet till år 2030 och hur starkt skydd som behövs. HaV har länge arbetat med dessa frågor nationellt och regionalt, bland annat inom Ospar, en regional konvention om att skydda miljön i Nordostatlanten. I och med ett nytt avtal för skydd och hållbart nyttjande av biologisk mångfald på internationellt vatten (BBNJ-avtalet) kommer vi att kunna arbeta på likande sätt globalt. Det handlar mycket om bland annat kunskapsöverföring till andra stater och ökad samverkan mellan olika kompetenta organisationer och organ. Havs- och vattenmyndigheten kan stötta Regeringskansliet i detta arbete.

Följ föredrag och paneldiskussioner på plats på Sjöhistoriska museet i Stockholm eller häng med på länk.

porträtt Jonas Pålsson

Jonas Pålsson. Foto: Natalie Greppi

Jonas Pålsson, utredare på havsmiljöenheten, du håller dig i Göteborg och firar dagen på Sjöfartsmuseet tillsammans med Naturskyddsföreningen – berätta.
– Jag ska hålla en miniföreläsning om sjöfartens påverkan på haven, en gång för en skolklass och sedan en gång för vuxna. Det finns runt 100 000 fartyg som idag trafikerar vårt hav och bär med sig 90% av allt vi importerar. Även om sjöfarten är ett effektivt sätt att transportera stora mängder gods långa sträckor, så finns det en stor miljöpåverkan. Jag berättar om detta och sedan följer en diskussion om några olika typer av miljöpåverkan från sjöfarten, vad som görs för att minska denna och nya typer av miljöpåverkan som vi får ta hand om i framtiden.

Länk till evenemanget som Naturskyddsföreningen Göteborg anordnar

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2024-02-19

    Sveriges länsstyrelser får nu dela på 49 miljoner kronor. Pengarna, som fördelas av HaV, ska gå till länsstyrelsernas arbete med ett utökat skydd av havs- och vattenmiljöer, med fokus på Östersjön.

  2. Aktuellt 2024-02-08

    5,7 miljarder kronor – så mycket omsatte 1,2 miljoner svenska fritidsfiskare år 2022. Det i sin tur medförde ett bidrag till svensk BNP, bruttonationalprodukt, om cirka 1,4 miljarder kronor och ökad sysselsättning med omkring 2 800 årsarbetskrafter. Det visar en färsk rapport från Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

  3. Aktuellt 2024-02-07

    Nu finns pengar att söka hos HaV för dig som vill bidra till ett mer hållbart fiske. Det kan handla om att belysa aktuell situation eller att ta fram ny kunskap kring ekosystembaserad förvaltning.

Publicerad: 2023-06-01
Sidansvarig: Webbredaktion