Aktuellt 10 maj 2023

Ökad fisketid i flera laxälvar

HaV har beslutat att utöka tillåten fisketid för fiske av lax och öring i flera norrländska älvar. Bättre förvaltning av fiskbestånden har gjort det möjligt. De nya bestämmelserna träder i kraft 23 maj.

Hoppande lax.

Foto: Ann-Charlotte Berntsson/Havs- och vattenmyndigheten

Håkan Carlstrand är utredare på fiskeregleringsenheten på HaV. Han berättar att flera samverkande åtgärder har gjort att laxbestånden generellt förbättrats under en följd av år.

– Restaurering av livsmiljöerna i älvarna, förbättrad överlevnad för laxungar och reglering av fisket såväl i havet som i älvarna hör till det som ligger bakom, säger han.

Målmedvetet arbete

Fiskevårdsområdesföreningar, kommuner och andra organisationer har under många år målmedvetet arbetat för att förbättra miljöerna i älvarna och fiskbestånden. HaV och länsstyrelserna har lämnat omfattande bidrag till åtgärder för bevarande, restaurering och hållbart nyttjande av bestånden.

– Det är väldigt glädjande att det samlade långsiktiga åtgärdsarbetet ger resultat, säger Mats Svensson, chef för havsförvaltningsavdelningen på HaV. Särskilt roligt är att se att det finns ett så stort intresse i älvdalarna att restaurera livsmiljöerna för fisk och därmed förbättra förutsättningarna att bo och leva på landsbygden och utveckla turism- och besöksnäringen.

Skydda harrbestånden

I älvar med svaga bestånd av lax och öring utökas inte fisketiden. I några fall blir det istället mer restriktiva bestämmelser för fisket för att skydda laxbestånden. HaV har också beslutat om ett enhetligt minimimått för harr på 35 cm i älvarna för att skydda och förbättra bestånden. Minimimåttet gäller samtliga vattendrag i Norrland.
Laxbeståndet i Åbyälven är svagt och behöver ett förbättrat skydd. Därför har HaV har beslutat att införa förbud för fiske av lax i älven från 1 maj till 16 juni.

– Beståndets utveckling och den vetenskapliga rådgivningen får avgöra när bestämmelserna för fiske i älven kan bli mindre restriktiva säger Håkan Carlstrand.

Harren (Thymallus thymallus) är huvudsakligen en nordlig art men finns även söderut, till exempel i Klarälvens vattensystem och Vättern. Illustration av Wilhelm von Wright

Harren (Thymallus thymallus) är huvudsakligen en nordlig art men finns även söderut, till exempel i Klarälvens vattensystem och Vättern. Illustration av Wilhelm von Wright

Föreskrifter

 • HaV:s beslut innebär också ändring av bestämmelser för fiske av öring i flera av älvarna i Norrland. Minimimåttet har höjts till 50 cm i kustmynnade vattendrag i Gävleborgs och Västernorrlands län. För Vindelälven blir minimimåttet på öring 50 cm upp till vägbron vid Ekorrsele och uppströms denna 35 cm.
 • I Dalälven pågår ett arbete för att stärka den naturliga reproduktionen av lax och öring. I älvens nedre delar vandrar också lax och öring från omkringliggande vattendrag. För att skydda och stärka bestånden av lax och öring har HaV beslutat om en utökad förbudstid för fiske av lax och öring. Reglerna i Dalälven träder i kraft 1 januari 2024.

Länk till de nya föreskrifterna.

Fler nyheter

 1. Aktuellt 2024-02-29

  FN-dagen World Wildlife Day uppmärksammar bevarandet av hotade vilda djur och växter framför allt genom CITES-konventionen men också genom konventionen för biologisk mångfald (CBD). Den 3 mars firas dagen världen över.

 2. Aktuellt 2024-02-22

  Människans ingrepp har förstört viktiga livsmiljöer för lax och öring i svenska bäckar och älvar. Forskare vid Umeå universitet har upptäckt avgörande ledtrådar för att återställa vattendragen till sitt naturliga tillstånd.

 3. Aktuellt 2024-02-21

  Hur många olagliga ålredskap beslagtogs 2023? Hur ser utvecklingen ut i den svenska fiskeflottan? Det är några av frågorna som besvaras i HaV:s färska årsredovisning 2023.

Publicerad: 2023-05-10
Sidansvarig: Webbredaktion