Aktuellt 8 maj 2023

HaV får ansvar för tillsynsvägledning av allmänna vattentjänster

Nu är det klart att Havs- och vattenmyndigheten blir tillsynsvägledande myndighet för allmänna vattentjänster efter ett förslag som lämnades i SOU 2018:34 Vägar till Hållbara vattentjänster.

skärgårdsbebyggelse sett från havet

Skärgårdsbebyggelse Foto: Bodil Aronsson Forsberg

Från och med den 1 juli i år ska Havs- och vattenmyndigheten ge länsstyrelserna vägledning i tillsyn över hur kommunerna uppfyller sin skyldighet att ordna vattentjänster, alltså vattenförsörjning och avlopp. Regeringen beslutade om förändringen i 6 § lagen om allmänna vattentjänster (LAV) i april genom en ändring i förordningen (2007:701) om allmänna vattentjänster.

Den här vägledning om tillämpningen av 6 § i LAV är viktig för länsstyrelserna, men även kommunerna, inte minst på grund av ett tillägg i 6 § som infördes den 1 januari i år. Det tillägget förtydligar att kommunen ska göra en behovsbedömning om det går att tillgodose behovet av vattentjänster genom en enskild anläggning som kan godtas med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljö.

Bakgrunden till tillägget framgår av regeringens proposition 2021/22:208.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-05-25

    HaV har beslutat om ändrade regler för laxfiske i Östersjön och harrfiske i norra Östersjön, inom delområde 31. Även fisket i Ljungans yttre fredningsområde och i Kalix älvs yttre fredningsområde får nya regler. De träder i kraft 6 juni 2023.

  2. Aktuellt 2023-05-15

    Pello kommun i Finland har ansökt om tillstånd för muddring av en cirka 500 meter lång och 20 meter bred båtled öster om Mätässaari i Torne älv.

  3. Aktuellt 2023-05-15

    Jessica Nilsson är till vardags utredare vid HaV:s avdelning för biologisk mångfald. De senaste två åren har hon även varit ordförande för Arktiska rådets PAME-grupp, Protection of the Arctic Marine Environment. Vad har jobbet inneburit? Vilka erfarenheter har hon gjort? Här berättar Jessica om sitt uppdrag i en utmanande tid med stora förändringar.

Publicerad: 2023-05-08
Sidansvarig: Webbredaktion