Aktuellt 31 mars 2023

Viktiga insatser för miljömålen

Naturvårdsverket har idag redovisat den årliga uppföljningen av miljömålen till regeringen. Uppföljningen visar att många aktörer gör viktiga insatser som har betydelse för att nå målen men att Sverige behöver göra mycket mer.

Övergödning är ett utbrett problem i våra sjöar, vattendrag och havsområden, framför allt i södra Sverige. Det försämrar vattenkvaliteten och kan i vissa fall orsaka syrebrist. Foto: Johan Kling/HaV

Rapporten har fokus på statligt initierade satsningar för att nå miljömålen under föregående år.

Havs- och vattenmyndigheten har uppföljningsansvar för miljökvalitetsmålen Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag och Hav i balans samt levande kust och skärgård. Utvecklingen i miljön bedöms vara neutral för dessa tre mål.
I januari överlämnades även en fördjupad utvärdering av möjligheterna att nå miljömålen till regeringen, läs mer om slutsatserna från arbetet på HaV:s webbplats.

Miljömålen består av ett generationsmål som anger inriktningen för den samhällsomställning som behöver ske inom en generation för att nå miljökvalitetsmålen, de 16 miljökvalitetsmål som beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till och ett antal etappmål som beskriver de samhällsomställningar som är viktiga steg för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-06-02

    HaV och Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen rapporterat utfästelser om skydd och återställande av natur till EU-kommissionen. Utfästelserna är Sveriges bidrag till målen i EU:s strategi om biologisk mångfald 2030.

  2. Aktuellt 2023-06-02

    Den 31 maj 2023 presenterade det internationella havsforskningsrådet (ICES) sina vetenskapliga råd för fångst av vissa fisk- och skaldjursbestånd i Östersjön.

  3. Aktuellt 2023-06-02

    Från och med 13 juni blir det tillåtet med ett begränsat fritidsfiske efter pigghaj. Det har varit förbjudet för både yrkes- och fritidsfiskare att fiska pigghaj sedan 2011.

Publicerad: 2023-03-31
Sidansvarig: Webbredaktion