Aktuellt 31 mars 2023

Viktiga insatser för miljömålen

Naturvårdsverket har idag redovisat den årliga uppföljningen av miljömålen till regeringen. Uppföljningen visar att många aktörer gör viktiga insatser som har betydelse för att nå målen men att Sverige behöver göra mycket mer.

Övergödning är ett utbrett problem i våra sjöar, vattendrag och havsområden, framför allt i södra Sverige. Det försämrar vattenkvaliteten och kan i vissa fall orsaka syrebrist. Foto: Johan Kling/HaV

Rapporten har fokus på statligt initierade satsningar för att nå miljömålen under föregående år.

Havs- och vattenmyndigheten har uppföljningsansvar för miljökvalitetsmålen Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag och Hav i balans samt levande kust och skärgård. Utvecklingen i miljön bedöms vara neutral för dessa tre mål.
I januari överlämnades även en fördjupad utvärdering av möjligheterna att nå miljömålen till regeringen, läs mer om slutsatserna från arbetet på HaV:s webbplats.

Miljömålen består av ett generationsmål som anger inriktningen för den samhällsomställning som behöver ske inom en generation för att nå miljökvalitetsmålen, de 16 miljökvalitetsmål som beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till och ett antal etappmål som beskriver de samhällsomställningar som är viktiga steg för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-12-05

    Självlysande genmodifierade akvariefiskar, så kallad Glofish, är inte tillåtna i Sverige eller inom EU. Trots det förekommer det att privatpersoner försöker sälja Glofish.

  2. Aktuellt 2023-12-04

    På webbsajten Båtretur får du hjälp att skrota din gamla uttjänta fritidsbåt eller tvåtaktsmotor med förgasare på ett miljöklokt sätt. Skrotningsstödet är tidsbegränsat till och med den 31 december 2024.

  3. Aktuellt 2023-12-01

    I uppdraget har HaV analyserat olika förutsättningar för normsättningen i vattenförvaltningen för att skapa ännu bättre förutsättningar för avvägning mellan skydd av miljön och vattenanvändning för samhällsnyttiga funktioner, som exempelvis livsmedels- och energiproduktion.

Publicerad: 2023-03-31
Sidansvarig: Webbredaktion