Aktuellt 2 mars 2023

Så kan olika intressen samexistera i havet

Hur kan havsbaserad vindkraft samsas med andra intressen och verksamheter i havet? Som ett led i arbetet med att uppdatera havsplanerna med fler energiområden, har HaV tillsammans med Energimyndigheten tagit fram en kunskapssammanställning om samexistens.

Kunskapssammanställningen bygger på ett omfattande skriftligt underlag, kunskap som inhämtats från svenska myndigheter och branschrepresentanter samt ett erfarenhetsutbyte med andra länder. Illustration: Spoon

Sverige står inför ett kraftigt ökat elbehov, bland annat till följd av klimatomställningen och elektrifieringen av industri- och transportsektorn. Här kan havsbaserad vindkraft spela en viktig roll i framtiden. På uppdrag av regeringen har därför Havs- och vattenmyndigheten, tillsammans med Energimyndigheten och andra berörda myndigheter, påbörjat arbetet med att uppdatera havsplanerna, för att göra det möjligt med mer energiutvinning till havs.

Behovet av kunskap är stort

En ny verksamhet i våra svenska havsområden innebär också risk för konflikter med naturvård och de näringar som redan finns där. Som ett led i arbetet med att ta fram förslag på nya havsplaner fick därför HaV tillsammans med Energimyndigheten även ett regeringsuppdrag som handlar om att ta fram en kunskapssammanställning om samexistens. Rapporten fokuserar på möjligheterna och förutsättningar för samexistens mellan havsbaserad vindkraft, yrkesfiske, vattenbruk och naturvård.

— Intresset för havsbaserad vindkraft ökar och det finns ett stort behov av kunskap när det kommer till hur vindkraftsparker i havet påverkar andra verksamheter. Utbyggnaden måste ta hänsyn till såväl ekologiska som ekonomiska och sociala behov, säger Gonçalo Carneiro, som är utredare på Havsplaneringsenheten på HaV och en av författarna till rapporten.

När Lillgrunds vindkraftspark togs i drift i december 2007 var det världens tredje största vindkraftspark. Foto: Ingvar Lagenfelt

När Lillgrunds vindkraftspark togs i drift i december 2007 var det världens tredje största vindkraftspark. Foto: Ingvar Lagenfelt

Uppdatera havsplanerna

Kunskapssammanställningen bygger på ett omfattande skriftligt underlag, kunskap som inhämtats från svenska myndigheter och branschrepresentanter samt ett erfarenhetsutbyte med andra länder. Den kommer att användas som underlag i processen med att uppdatera befintliga havsplaner, men den kan även komma till nytta för vidare forskning och vid prövning av ansökningar om vindkraftsetablering i havet.

Utmaningar och möjligheter med samexistens

Den teknikutveckling som sker ökar möjligheterna för att vindkraft och andra intressen ska kunna finnas och verka på samma platser. Rätt tillämpat skulle vindkraften till exempel kunna samexistera med värdefulla naturvärden och stärka havens ekosystemtjänster, enligt kunskapssammanställningen. Men det finns fortfarande många oklarheter.

— Det som i slutändan avgör om en plats som är lämplig ur naturvårdssynpunkt, är de miljöprövningar som alltid sker i samband med en vindkraftsetablering, säger Gonçalo Carneiro.

Fiskerestriktioner i vindkraftsparker

Den verksamhet som har svårast att samexistera med vindkraft är yrkesfisket och användandet av aktiva redskap så som trål. Det finns till exempel risk för att fartygen kolliderar med vindkraftverken eller att redskapen fastnar i förankringar och fundament. Just därför har de flesta länder infört restriktioner mot fiske i vindkraftsparker.

En verksamhet som skulle kunna gynnas av vindkraftsparker till havs är vattenbruk. Verksamheten kan till exempel dra nytta av fundament för förankring och på så sätt få tillgång till större ytor längre ut i havet.

— Det pågår redan småskaliga försök, men det kommer ta tid innan det finns förutsättningar för kommersiellt vattenbruk i vindkraftsparker, säger Gonçalo Carneiro.

Här hittar du kunskapssammanställningen.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-09-21

    Den 25 september startar hummerfisket. I svenska vatten kan den främmande amerikanska hummern finnas, som kan bära på smittsamma sjukdomar som hotar vår inhemska hummer. Därför är det viktigt att du ringer Havsfiskelaboratoriet i Lysekil direkt och från båten på deras journummer 010-478 40 48 om du tror att du har fångat en amerikansk hummer.

  2. Aktuellt 2023-09-18

    Inför årets hummerfiske, med start 25 september, är det främst den nya regeln om rymningshål man ska hålla koll på. För att minska risken för så kallat spökfiske har HaV beslutat att burar ska förses med öppningar. De gör att skaldjur och fisk kan ta sig ut efter en viss tid även om fiskeredskapen förloras i havet.

  3. Aktuellt 2023-09-14

    Hur kan vi möta ett framtida kraftigt ökat elbehov? En del av lösningen kan vara mer elproduktion till havs. Nu vill Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ha in synpunkter på planförslagen som ska skapa förutsättningar för havsbaserad vindkraft.

Publicerad: 2023-03-02
Sidansvarig: Webbredaktion