Aktuellt 15 februari 2023

Ny EU-förordning ska påskynda utbyggnaden av förnybar energi

Europeiska Unionens Råd har antagit förordningen (EU) 2022/2577 om fastställande av en ram för att påskynda utbyggnaden av förnybar energi. Förordningen gäller under perioden den 30 december 2022 till den 30 juni 2024.

Lillgrunds vindkraftpark i Öresund.

Lillgrunds vindkraftpark i Öresund. Foto: Ingvar Lagenfelt

Bakgrunden till förordningen är framförallt kriget i Ukraina och dess påverkan på Europeiska unionens energiförsörjning och energipriser. Genom förordningen införs brådskande och riktade åtgärder för viss teknik och projekt som bedöms ha störst potential när det gäller snabb utbyggnad av förnybar energi.

De nya tillfälliga reglerna fastställer tidsfrister för handläggning av ärenden i medlemsstaterna som gäller för viss solenergiutrustning, uppgradering av befintliga anläggningar för produktion av förnybar el (exempelvis vindkraft och vattenkraft) och installation av värmepumpar.

Projekt för produktion av förnybar energi ska enligt de nya reglerna, som utgångspunkt, ses som ett tvingande allmänintresse vid prövningar av artskyddsdispens, Natura 2000-tillstånd och undantag från förbud mot att påverka vattenmiljön på ett otillåtet sätt enligt ramdirektivet för vatten.

Havs- och vattenmyndigheten utreder för närvarande på vilket sätt förordningen kan komma att påverka till exempel tillståndsprövningar för vindkraft, omprövningar av vattenkraft, havsplanering med mera.

Läs mer på HaV:s webbplats.

Här hittar du förordningen i sin helhet.

Mer information om förordningen finns också på Naturvårdsverkets webbplats.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-03-31

    Naturvårdsverket har idag redovisat den årliga uppföljningen av miljömålen till regeringen. Uppföljningen visar att många aktörer gör viktiga insatser som har betydelse för att nå målen men att Sverige behöver göra mycket mer.

  2. Aktuellt 2023-03-31

    Nu redovisas det uppdrag som utgör steg ett i arbetet med att uppdatera havsplanerna med fler områden för energiutvinning. Under steg två, som är planeringsprocessen, fortsätter HaV med avvägningar mellan olika intressen utifrån en helhetssyn på havet.

  3. Aktuellt 2023-03-24

    HaV och finska Jord- och skogsbruksministeriet har förhandlat fram nya fiskebestämmelser för fisket i Torneälven och del av Haparanda skärgård.

Publicerad: 2023-02-15
Sidansvarig: Webbredaktion