Aktuellt 9 september 2022

Hitta på sidan

HaV ska granska Vattenmyndigheternas tillämpning av lagstiftning och vägledning om ytvatten för samhällsviktig verksamhet

 Regeringen ger nu i uppdrag till Havs- och vattenmyndigheten (HaV)  att göra en översyn av förutsättningarna för normsättning av ytvatten. Uppdraget har kopplingar till Sveriges el- och livsmedelsförsörjning

Rapporten är en viktig del i det påbörjade arbetet inom den nya strategin för framtidens fiske. Foto: Natalie Greppi

Tollereds ström. Foto: Monica Forsell

 – HaV ska granska om vattenmyndigheterna har tillämpat undantagsmöjligheterna för kraftig modifierade vatten och om de har tillämpat lägre ställda krav för vattenförekomster med samhällsnyttig verksamhet, inom tex vattenkraft och jordbruk, förklarar Johan Kling, chef för HaV:s avdelning för vattenförvaltning.

I uppdraget ingår att undersöka vattenmyndigheternas behov av ytterligare vägledning för att kunna tillämpa HaV:s föreskrifter. I uppdraget ingår också att se över behov av vägledning från andra centrala myndigheter. Vattenmyndigheterna har det övergripande ansvaret att se till att EU:s ramdirektiv för vatten genomförs i Sverige. Fem länsstyrelser är utsedda av regeringen att vara vattenmyndighet i var sitt vattendistrikt.

– Regeringen vill veta om vattenmyndigheterna har tillräckligt med vägledning för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ytvattenområdet, inte minst uppdraget att använda en lägre ambitionsnivå i sektorer som bedöms särskilt viktiga med hänsyn till säkerhetsläget. 

– Vi kan också föreslå ändringar i lagstiftning som berör vattenförvaltningen om vi anser att så borde göras, säger Johan Kling. 

Uppdraget ska rapporteras till regeringen senast 1 december 2023.

Regeringsuppdrag om översyn av förutsättningarna för normsättning av ytvatten Pdf, 3.3 MB.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2022-10-03

    Många viktiga miljöåtgärder genomförs för våra hav, sjöar och vattendrag. Det är en av ljuspunkterna som lyfts fram när HaV:s utredare gör en fördjupad utvärdering av arbetet för att nå de tre miljökvalitetsmål som myndigheten ansvarar för att följa upp.

  2. Aktuellt 2022-09-30

    Tillsammans med Kustbevakningen gör HaV regelbundet riktade insatser inom fiskerikontroll under begränsade tidsperioder, så kallade pådrag. De syftar till att kontrollera regelefterlevnaden inom specifika fisken och genomförs när dessa är som intensivast.

  3. Aktuellt 2022-09-29

    16-17 november är du välkommen till Sveriges femte konferens kring restaurering i marin miljö.

Publicerad: 2022-09-09
Sidansvarig: Webbredaktion