Aktuellt 9 september 2022

Hitta på sidan

HaV ska granska Vattenmyndigheternas tillämpning av lagstiftning och vägledning om ytvatten för samhällsviktig verksamhet

 Regeringen ger nu i uppdrag till Havs- och vattenmyndigheten (HaV)  att göra en översyn av förutsättningarna för normsättning av ytvatten. Uppdraget har kopplingar till Sveriges el- och livsmedelsförsörjning

Rapporten är en viktig del i det påbörjade arbetet inom den nya strategin för framtidens fiske. Foto: Natalie Greppi

Tollereds ström. Foto: Monica Forsell

 – HaV ska granska om vattenmyndigheterna har tillämpat undantagsmöjligheterna för kraftig modifierade vatten och om de har tillämpat lägre ställda krav för vattenförekomster med samhällsnyttig verksamhet, inom tex vattenkraft och jordbruk, förklarar Johan Kling, chef för HaV:s avdelning för vattenförvaltning.

I uppdraget ingår att undersöka vattenmyndigheternas behov av ytterligare vägledning för att kunna tillämpa HaV:s föreskrifter. I uppdraget ingår också att se över behov av vägledning från andra centrala myndigheter. Vattenmyndigheterna har det övergripande ansvaret att se till att EU:s ramdirektiv för vatten genomförs i Sverige. Fem länsstyrelser är utsedda av regeringen att vara vattenmyndighet i var sitt vattendistrikt.

– Regeringen vill veta om vattenmyndigheterna har tillräckligt med vägledning för att kunna utföra sina arbetsuppgifter på ytvattenområdet, inte minst uppdraget att använda en lägre ambitionsnivå i sektorer som bedöms särskilt viktiga med hänsyn till säkerhetsläget. 

– Vi kan också föreslå ändringar i lagstiftning som berör vattenförvaltningen om vi anser att så borde göras, säger Johan Kling. 

Uppdraget ska rapporteras till regeringen senast 1 december 2023.

Regeringsuppdrag om översyn av förutsättningarna för normsättning av ytvatten Pdf, 3.3 MB.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-06-02

    HaV och Naturvårdsverket har på uppdrag av regeringen rapporterat utfästelser om skydd och återställande av natur till EU-kommissionen. Utfästelserna är Sveriges bidrag till målen i EU:s strategi om biologisk mångfald 2030.

  2. Aktuellt 2023-06-02

    Den 31 maj 2023 presenterade det internationella havsforskningsrådet (ICES) sina vetenskapliga råd för fångst av vissa fisk- och skaldjursbestånd i Östersjön.

  3. Aktuellt 2023-06-02

    Från och med 13 juni blir det tillåtet med ett begränsat fritidsfiske efter pigghaj. Det har varit förbjudet för både yrkes- och fritidsfiskare att fiska pigghaj sedan 2011.

Publicerad: 2022-09-09
Sidansvarig: Webbredaktion