Aktuellt 30 juni 2022

Fritidsfisket i Sverige 2021

Under 2021 ägnade sig ungefär 1,5 miljoner personer åt fritidsfiske minst en gång. Det sammanlagda antalet fiskedagar under 2021 var cirka 12,4 miljoner, och av dem utfördes cirka 6,9 miljoner från båt. Det här visar en enkät som gjorts av statistikmyndigheten SCB på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

Fritidsfiske Torne älv

Fritidsfiske i Torne älv. Foto: Jens Persson

– Vi gör den här enkäten varje år. 2020 kunde vi se en markant ökning i både antal utövare och fiskedagar, vilket sannolikt berodde på pandemin. Under 2021 ser vi att nivåerna har sjunkit något och är ungefär samma som innan pandemin, säger Martin Karlsson, utredare vid HaV.

Fritidsfisket är fortsatt en populär fritidsaktivitet som lockar både unga och gamla och både män och kvinnor.

Licens för att sälja havsfångad fisk

Sedan 2011 är det förbjudet inom EU för fritidsfiskare att sälja fångster från havet. Det krävs alltså fiskelicens för att få sälja fisk från havet.

– Denna bestämmelse finns inte för fiske i sjöar och vattendrag, påpekar Martin Karlsson. Med fritidsfiske menas allt fiske som inte sker med stöd av fiskelicens för havsfiske eller personlig fiskelicens för insjöfiske.

Frågorna i enkäten gäller fritidsfiske i Sverige, främst under 2021. Enkäten sändes ut av SCB under maj 2021 till januari 2022. Havs- och vattenmyndigheten är statistikansvarig myndighet inom fiskets område.

Några fakta från enkäten

 • Under 2021 ägnade sig ungefär 1,5 miljoner personer åt fritidsfiske minst en gång i svenska vatten, varav 1,0 miljoner män och 0,5 miljoner kvinnor. Detta gäller personer som är folkbokförda i Sverige, i åldern 16–80 år.
 • Antal fiskedagar uppgick 2021 till omkring 12,4 miljoner. cirka 6,9 miljoner av dessa dagar var ifrån antingen en privat båt eller en turbåt.
 • Den vanligaste arten man är ute efter att fånga (så kallad målart), är abborre i både inlandsfiske och kust- och havsfiske. Gädda är en annan vanlig målart i båda vattnen. För inlandsvatten är de fem vanligaste målarterna, i storleksordning, abborre, gädda, öring, gös och röding. Motsvarande lista för kust- och havsfisket är abborre, gädda, makrill, öring och torsk.
 • Den vanligaste fiskemetoden vid fritidsfiske i Sverige är spinnfiske, följt av metfiske och pimpelfiske. Metfisket är den vanligaste sekundära fiskemetoden. Handredskapsfisket står för en klar majoritet av fritidsfisket i Sverige.
 • Cirka 6 500 ton av fångsten från sjöar och vattendrag behölls. Bland de viktmässigt dominerande arterna i den fångst man behöll märks abborre, gädda, gös och kräfta. Motsvarande siffra från havet uppskattas till cirka 5 900 ton.
 • Fritidsfiskets sammanlagda utgifter inklusive investeringar var enligt undersökningen omkring 15,3 miljarder kronor under 2021. Exklusive större inköp/ investeringar uppgår summan till cirka 5,6 miljarder kronor.

Fritidsfiske i hav, sjöar och vattendrag

Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för officiell statistik inom fiskets område. Statistiken har på HaV:s uppdrag producerats av Statistiska centralbyrån, SCB.

Fångststatistik för fritidsfisket

Fler nyheter

 1. Aktuellt 2022-08-04

  Havs- och vattenmyndigheten har beviljat 26,6 miljoner kronor i bidrag till länsstyrelserna för att bekämpa eller förhindra spridning av invasiva främmande arter i akvatiska livsmiljöer.

 2. Aktuellt 2022-07-13

  För att skydda biologisk mångfald har ytterligare tio vattenlevande invasiva främmande arter blivit förbjudna att bland annat importera, sälja, överlåta eller sprida i naturen inom EU. Få av arterna förekommer i svensk natur, men flera av dem kan finnas i handel, trädgårdar, hem och parker.

 3. Aktuellt 2022-07-11

  Idag träder en ny delegerad förordning från kommissionen i kraft. Den ska skydda biologisk mångfald i marina skyddade områden på utsjöbankar i Kattegatt, och motverka bifångst av tumlare och sjöfågel.

Publicerad: 2022-06-30
Sidansvarig: Webbredaktion