Aktuellt 16 maj 2022

Lektidsportalen minskar störningar på fiskar och kräftdjur

Ett nytt webbaserat system ger kunskaper som är nyttiga för alla som planerar och utför arbeten i vattenmiljöer.

Asp (Aspius aspius) är en karpfisk som är ovanlig i svenska sjöar och vattendrag. Fiskevårdande åtgärder har stabiliserat beståndet under de senaste åren. Foto: Natalie Greppi

Asp (Aspius aspius) är en karpfisk som är ovanlig i svenska sjöar och vattendrag. Fiskevårdande åtgärder har stabiliserat beståndet under de senaste åren. Foto: Natalie Greppi

Genom att ta hänsyn till fiskars och kräftdjurs känsliga perioder – till exempel lek – går det att minska störningarna. Lektidsportalen ger kunskaper som är nyttiga för alla som planerar och utför arbeten i vattenmiljöer.

Lektidsportalen är ett samarbete mellan HaV och Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) vid SLU, Statens Lantbruksuniversitet. Den är ett webbaserat system som fungerar som stöd för den som handlägger exploateringsärenden i vattenmiljön, till exempel grävningsarbeten eller byggande av anläggningar.

Visar när känsligheten är störst

Lektidsportalen visar i vilka vatten våra svenska fisk- och kräftdjursarter förekommer.

– Den visar också när under året olika arter är som mest känsliga för påverkan, säger Ingemar Andersson, utredare vid HaV.

Det handlar främst om tid för lek, men även andra stadier kan bedömas. Till exempel ägg och larvstadier då djuren också är extra känsliga för mänsklig påverkan.

Ger tidsfönster

Portalen ger helt enkelt lämpliga tidsfönster när arbeten påverkar djuren minst. I och med att alla får samma information så blir det också enklare att samordna arbeten.

– Sammantaget får vi en minskad påverkan på fisk och skaldjur vilket är positivt, förklarar Ingemar Andersson.

Lektidsportalen vänder sig framför allt till myndigheter som arbetar med prövning och tillsyn, konsulter samt verksamhetsutövare.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-02-02

    HaV, Energimyndigheten och Svenska kraftnät har ett regeringsuppdrag att följa upp och analysera arbetet med omprövningarna av vattenkraften. Den 1 februari lämnades en delredovisning till regeringen.

  2. Aktuellt 2023-02-02

    Idag, 2 februari, är det den internationella våtmarksdagen. Över hela världen fokuserar forskare och miljömyndigheter på de viktiga våtmarkerna – som har betydelse både för den biologiska mångfalden och klimatet. Här i Sverige stöttar HaV en rad våtmarksprojekt via LOVA-bidraget.

  3. Aktuellt 2023-02-01

    Vimma och id är två svagsimmande (sämre på att klara vandringshinder) fiskarter. De ska nu få hjälp av ett åtgärdsprogram som HaV arbetat fram.

Publicerad: 2022-05-16
Sidansvarig: Webbredaktion

Relaterad information