Aktuellt 28 april 2022

Svar på öppet brev från WWF, Sportfiskarna och Naturskyddsföreningen

Vi som arbetar på HaV delar helt er uppfattning att ”Strävan bör vara de svenska målen om levande hav, inte utblottade havsekosystem”, det vill säga vägen mot miljömålet Hav i balans och levande kust och skärgård.

Foto: Mats G E Svensson

Foto: Mats G E Svensson

Jag kan inledningsvis konstatera att den mycket olyckliga händelsen med pigghajarna och rockorna i Lysekil just nu utreds av Kustbevakningen. På myndigheten är vi bestörta över händelsen. I övrigt vill jag kort kommentera de åtgärder ni föreslår i ert brev:

Jakob Granit, gd HaV. Foto: Catharina Biesèrt

Jakob Granit, gd HaV. Foto: Catharina Biesèrt

Inför obligatorisk kameraövervakning – REM (remote electronic monitoring)

HaV är i full gång med ett projekt som går ut på att utrusta fiskefartyg med kameror och sensorer. Nu i dagarna söker vi aktivt yrkesfiskare som vill delta. Vi har i flera utredningar pekat på vikten av kameror ombord.

Fördela kvoter baserat på redskapens miljöpåverkan

HaV levererade ett regeringsuppdrag 30 april 2021. Där redovisas hur redskap som är mer selektiva och skonsamma tas hänsyn till när fiskemöjligheter fördelas. Regeringsuppdraget redovisade bland annat hur fiske med mindre påverkan på botten och lägre bränsleåtgång premieras gentemot fiske som sker med aktiva redskap i det årliga demersala fördelningssystemet. Detta genom att kustkvoterna ges högsta prioritet vid fördelningen av de nationella kvoterna.

Flytta ut trålgränsen

I vårt svar på ett regeringsuppdrag om att utreda hur fiskeregleringar kan utvecklas för att skydda kustlekande bestånd av sill i norra Egentliga Östersjön, som lämnades 1 april 2022, föreslår vi åtgärder inom tre områden: fiskeregleringar som resulterar i sänkt fiskeridödlighet genom sänkta fiskekvoter, fiskeregleringar i tid och rum samt åtgärder inriktade på att restaurera havens ekosystem.

För att skydda framför allt kustlekande strömming/sill föreslår vi att regeringen omgående bör initiera en process inom EU-samarbetet. Syftet är att upprätta ett tidsbegränsat vetenskapligt projekt där svenska, danska och finska fartyg större än 24 meter förbjuds fiska inom ett område mellan fyra och tolv nautiska mil utanför kusten.

Inför ett generellt förbud mot bottentrålning i samtliga marina skyddade områden

HaV har infört förbud mot bottentrålning i Östergötland i områdena Vikasgrunden, St. Anna och Gryts skärgård samt i Bråviken. Även i det marina skyddade området Balgö i Västerhavet råder förbud mot bottentrålfiske. Vi arbetar med regleringar för att nå marina bevarandemål och för att ta ett samlat grepp kring frågan om marina skyddade områden. Vi vill skapa ett funktionellt nätverk av dessa i Bottniska viken Egentliga Östersjön och Västerhavet.

I vissa skyddade områden i Östersjön, Öresund och Kattegatt har även andra EU-medlemmar rätt att fiska. Om bottentrålningen där behöver regleras arbetar vi för närvarande på uppdrag av regeringen för att ta fram gemensamma rekommendationer om bevarandeåtgärder.

Vi har också utrett och föreslagit ändringar i fiskeförordningen (1994:1716) för att genomföra ett generellt förbud mot bottentrålning i marina skyddade områden innanför trålgränsen. Uppdraget redovisades till Näringsdepartementet 1 september 2020.

Det finns dock fortsatt skyddade områden som inte är reglerade vad avser bottentrålning. Exempel är Kosterhavet, Gullmarsfjorden och i Bottniska viken där fisket har särskilt betydelse.

Med vänlig hälsning

Jakob Granit
Generaldirektör, Havs- och vattenmyndigheten


Fler nyheter

  1. Aktuellt 2024-04-22

    Den 22 april fick HaV besök av klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.

  2. Aktuellt 2024-04-12

    Naturvårdsverket har fattat beslut om licensjakt på 750 gråsälar 2024 och början av 2025 i Östersjön. Det är en halvering från förra året när det tillåtna antalet var 1 500.

  3. Aktuellt 2024-04-11

    Regeringen flyttar fram pausen av omprövningen av vattenkraftens miljötillstånd till 1 juni för vissa aktörer.

Publicerad: 2022-04-28
Sidansvarig: Webbredaktion