Aktuellt 31 mars 2022

Lokala åtgärder ljuspunkter i arbetet för att nå miljökvalitetsmålen

Våtmarker återställs. Vattenparker skapas. Lokala projekt mot övergödning. Det är några ljuspunkter som lyfts fram när HaV:s utredare utvärderar det årliga arbetet för att nå de tre miljökvalitetsmål som myndigheten ansvarar för att följa upp.

När vattnet från vattenparken i Västerås når Mälaren har mellan 40 och 60 procent av tungmetallerna och fosforn från dagvattnet fångats upp. Foto: LIFE IP Rich Waters.

När vattnet från vattenparken i Västerås når Mälaren har mellan 40 och 60 procent av tungmetallerna och fosforn från dagvattnet fångats upp. Foto: LIFE IP Rich Waters.

HaV samordnar uppföljning och utvärdering av miljötillstånd, trender, styrmedel och åtgärdsarbete för tre miljökvalitetsmål: Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag och Hav i balans samt levande kust och skärgård.

Lokalt arbete mot övergödning

Uppföljningen av miljömålen visar att många åtgärder för att förbättra vattenmiljön har genomförts under 2021. Genom havs- och vattenmiljöanslaget och LOVA (Lokala vattenvårdsprojekt) finansieras bland annat åtgärder mot övergödning, som till exempel tvåstegsdiken, våtmarker, strukturkalkning och reduktionsfiske. HaV fördelar pengar till länsstyrelserna som i sin tur beviljar stöd till lokala projekt. Lokal åtgärdssamordning, bland annat inom satsningen LEVA (Lokalt engagemang för vatten), har bidragit till ökat genomförande av övergödningsåtgärder.

– Det är positivt att så mycket görs, säger Emmelie Johansson, utredare på HaV. Det är viktigt för att öka möjligheten att miljökvalitetsmålet ska kunna nås på sikt.

Vattenpark renar dagvatten

Något som också ger positiva effekter på lokala miljöer är EU-projektet LIFE IP Rich Waters. Det handlar om konkreta satsningar för att testa ny teknik, utveckla nya metoder och demonstrera hur åtgärder för bättre vatten kan genomföras i praktiken. Projektet har en total budget på 30 miljoner euro, varav cirka tio miljoner är EU-bidrag. Resten finansieras av HaV och projektets parter.

Ett bra exempel på vad som sker inom projektet är att man i Västerås har anlagt en multifunktionell vattenpark. I parken renas dagvatten från staden innan det släpps ut i Mälaren. Parken ska också gynna den biologiska mångfalden och friluftslivet.

– Ett annat intressant delprojekt handlar om att sanera förorenade områden genom odling av salix. Försök i Älvkarleby har visat att de snabbväxande träden kan ta upp gifter, till exempel PFAS, högfluorerade ämnen som är giftiga för både människor och miljö. När träden förbränns i värmeverk förstörs gifterna, säger Therése Elfström, utredare på HaV.

Kamp mot invasiva främmande arter

Kampen mot invasiva främmande arter, som till exempel fisken svartmunnad smörbult och vattenväxten sjögull, har intensifierats på senare år. Invasiva främmande arter kan ställa till med stor skada på våra ekosystem när de väl får fäste. Här har informationskampanjer till allmänheten en viktig förebyggande roll. Att aldrig släppa ut främmande djur och växter i naturen är ett av budskapen som HaV och Naturvårdsverket med flera aktörer satsar på att gemensamt föra ut. Under 2021 genomfördes en bred informationskampanj främst i sociala medier som nådde cirka tre miljoner människor.

Svartmunnad smörbult; en tålig fisk som klarar att leva i både sött och salt vatten, och kan bli en konkurrent till andra bottenlevande fiskar. Foto: Anders Salesjö/HaV

Svartmunnad smörbult; en tålig fisk som klarar att leva i både sött och salt vatten, och kan bli en konkurrent till andra bottenlevande fiskar. Foto: Anders Salesjö/HaV

– Denna typ av kampanjer är viktiga för att sprida kunskap om invasiva främmande arter, säger Maria Åslund som även hon är utredare vid HaV. På sikt hoppas vi att de ska bidra till att minska problemen med dessa.

185 åtgärder inrapporterade

Kust- och havsmiljön är fortfarande negativt påverkad av en för hög tillförsel av näringsämnen och farliga ämnen. Ökande kustexploatering och för hög påverkan från fiske på vissa arter ger också bekymmer. Andra problem är marin nedskräpning och att känsliga livs- och kulturmiljöer påverkas eller förstörs genom fysisk påverkan och fragmentering. Samtliga kustlän bedömer att målet Hav i balans samt levande kust och skärgård inte kommer att ha uppnåtts vid utgången av 2030. Men även här finns ljusglimtar, konstaterar Maria Åslund.

– Mycket åtgärdsarbete för havsmiljön pågår, till exempel har länsstyrelserna under 2021 rapporterat in cirka 185 olika åtgärder kopplade till målet Hav i balans samt levande kust och skärgård. HaV:s program för havsmiljön med 14 nya åtgärder presenterades i början av januari. Det hoppas vi mycket på, säger hon.

Några län rapporterar också att de börjar se positiva effekter av åtgärder för att minska övergödningen och belastningen av miljögifter.

– Återhämtningstiden i havet är dock lång. Alla insatser som är viktiga för att nå miljökvalitetsmålet kommer ta lång tid att genomföra, säger Maria Åslund.

Skydda fler vattenmiljöer

Therese Elfström lyfter fram en ny nationell strategi som syftar till att ge fler vattenmiljöer, med höga natur- och kulturvärden i hela landet, ett skydd för framtiden. Bakom strategin, som innehåller både mål och åtgärder, står fyra nationella myndigheter. HaV har koordinerat arbetet.

– Vi tror och hoppas att strategin ska bidra till att snabba på arbetet med att skydda dessa viktiga miljöer. Ett extra plus är att det samtidigt tas fram ett aktuellt och bra kunskapsunderlag om natur- och kulturvärden i landskapet.

Vattenkraften miljöanpassas

I februari i år gick arbetet med den nationella planen för omprövning av vattenkraftens miljövillkor, in i en ny fas. De första ansökningarna lämnades in för prövning vid landets mark- och miljödomstolar. Runt 2 000 vattenkraftverk runt om i Sverige berörs i ett jättearbete som beräknas vara klart om 20 år.

– Vi bedömer att omprövningarna kommer att ge en stark drivkraft mot att kunna nå miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag, säger Therese Elfström.

Nyhet på Naturvårdsverkets webb

Rapporten på Naturvårdsverkets webb

Uppdaterade sidor på sverigesmiljömål.se

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2024-02-29

    FN-dagen World Wildlife Day uppmärksammar bevarandet av hotade vilda djur och växter framför allt genom CITES-konventionen men också genom konventionen för biologisk mångfald (CBD). Den 3 mars firas dagen världen över.

  2. Aktuellt 2024-02-22

    Människans ingrepp har förstört viktiga livsmiljöer för lax och öring i svenska bäckar och älvar. Forskare vid Umeå universitet har upptäckt avgörande ledtrådar för att återställa vattendragen till sitt naturliga tillstånd.

  3. Aktuellt 2024-02-21

    Hur många olagliga ålredskap beslagtogs 2023? Hur ser utvecklingen ut i den svenska fiskeflottan? Det är några av frågorna som besvaras i HaV:s färska årsredovisning 2023.

Publicerad: 2022-03-31
Sidansvarig: Webbredaktion