Aktuellt 15 februari 2022

Regeringen fattar beslut om Sveriges första havsplaner

Hur bör havet användas på bästa sätt? Svaret finns i de havsplaner som regeringen nu fattat beslut om. Havsplanerna har tagits fram av HaV i tät samverkan med över 150 organisationer – allt från länsstyrelser och kommuner till lokala föreningar.

Max 150 tecken i alternativtext.

Regeringen har fattat beslut om Sveriges första havsplaner. Foto: Ingvar Lagenfelt

– Vi är väldigt nöjda att regeringen nu fattat beslut grundat på våra förslag. Havets resurser ska användas så att havsanknutna näringar, det som kallas blå ekonomi, kan utvecklas och växa samtidigt som ekosystemen bevaras och restaureras. Här blir havsplanerna ett mycket bra verktyg, säger Jakob Granit, generaldirektör vid HaV.

Fångat regionala perspektiv

HaV har lett en omfattande havsplaneringsprocess. Där har myndigheter representerat olika intressen som till exempel sjöfart och energi. De regionala perspektiven har fångats upp genom länsstyrelser och regioner. Kommuner har haft flera tillfällen att påverka liksom bransch- och intresseorganisationer som exempelvis skärgårdsföreningar och miljöorganisationer.

Behöver fysisk planering

Det var i slutet av 2019 som HaV överlämnade förslaget till Sveriges första havsplaner till regeringen. Arbetet med planerna har pågått i många år. Många ska samsas om havet – sjöfart, vindkraft, fiske, försvar, natur och människor. Grundtanken är att hav, liksom land, behöver ekosystembaserad fysisk planering. Havet kan naturligtvis användas på en mängd olika sätt, men det måste göras klokt för att vi ska kunna lämna över friska hav till kommande generationer.

– Konkret handlar det om att låta traditionella intressen, inklusive riksintressen som fiske och sjöfart, samsas med alla nya verksamheter som till exempel vindkraft. På allt detta kommer förstås också försvarets krav som behöver mötas, säger Jan Schmidtbauer Crona, utredare vid HaV.

Vägledning för många

När regeringen nu har beslutat om havsplanerna kommer de att vägleda myndigheter, kommuner och domstolar om hur havet bäst kan användas på olika platser. Även företag får vägledning av planerna – till exempel när ny vindkraft planeras.

Samverkan med grannar

Alla EU-länder med havsområden tar fram havsplaner, i enlighet med EU:s ramdirektiv för havsplanering. Alla länder har inte nått lika långt – men samarbetet inom EU är ett världsunikt arbetssätt. HaV har samverkat med övriga länder runt Östersjön och Västerhavet för att hitta gemensamma metoder och lösningar i havsplaneringen.

– De flesta av havets utmaningar är gränsöverskridande, säger Jan Schmidtbauer Crona.

Ökat fokus på havsbaserad vindkraft

I samband med beslutet om havsplaner har regeringen gett Energimyndigheten, HaV och flera andra centrala myndigheter i uppdrag att tillsammans ta fram planeringsunderlag för ytterligare områden för havsbaserad vindkraft. Arbetet med underlagen ska samordnas av Energimyndigheten.

Enligt uppdraget ska HaV samtidigt inleda en ny planeringsomgång för att ta fram nya förslag till havsplaner. Redan från början var det bestämt att havsplanerna regelbundet ska ses över, justeras och finslipas – precis som kommunerna gör med sina översiktsplaner.

– Det är ett mycket spännande uppdrag där HaV har en viktig roll i samhällsomställningen mot mer förnybar energi, samtidigt som vi ska kunna bedriva ett hållbart fiske och bevara biologisk mångfald. Vi förbereder nu den nya planeringsomgången och den breda samverkan som arbetet kommer kräva, säger Joacim Johannesson, utredare vid HaV.

Väcker internationellt intresse

Jakob Granit berättar att den kompetens som har utvecklats i Sverige om havsplanering väcker intresse och kommer till nytta på andra håll i världen. Han exemplifierar med HaV:s samarbete med IOC-Unesco (The Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO) och EU-kommissionen som resulterat i en global vägledning om havsplanering. HaV verkar också inom det bilaterala miljö- och klimatsamarbetet med finansiering från Miljödepartementet.

– Vi ser en stor efterfrågan på HaV:s tjänster internationellt, som vi genomför med stöd av bland andra biståndsmyndigheten Sida, konstaterar Jakob Granit.

Kortfakta om havsplaner

 • Havsplaner handlar om utrymme och placering – var olika aktiviteter bäst kan ske för att bidra till en hållbar utveckling.
 • Sverige har tagit fram tre havsplaner – en för Bottniska viken, en för Östersjön och en för Västerhavet, alltså Kattegatt och Skagerrak.
 • Havsplanerna täcker 123 000 kvadratkilometer – motsvarar lite mer än en fjärdedel av Sveriges landyta.
 • Havsplanerna börjar en nautisk mil, knappt två kilometer, från baslinjen, som oftast följer lågvattenlinjen utmed kusten.
 • Havsplanerna täcker hela den ekonomiska zonen och största delen av territorialhavet.

Läs mer

Fler nyheter

 1. Aktuellt 2023-12-05

  Självlysande genmodifierade akvariefiskar, så kallad Glofish, är inte tillåtna i Sverige eller inom EU. Trots det förekommer det att privatpersoner försöker sälja Glofish.

 2. Aktuellt 2023-12-04

  På webbsajten Båtretur får du hjälp att skrota din gamla uttjänta fritidsbåt eller tvåtaktsmotor med förgasare på ett miljöklokt sätt. Skrotningsstödet är tidsbegränsat till och med den 31 december 2024.

 3. Aktuellt 2023-12-01

  I uppdraget har HaV analyserat olika förutsättningar för normsättningen i vattenförvaltningen för att skapa ännu bättre förutsättningar för avvägning mellan skydd av miljön och vattenanvändning för samhällsnyttiga funktioner, som exempelvis livsmedels- och energiproduktion.

Publicerad: 2022-02-15
Sidansvarig: Webbredaktion