Aktuellt 11 februari 2022

HaV:s syn på debattinlägg i DN om vattenkraftens miljöprövning

På DNs debattsida framför den småskaliga vattenkraftens intresseorganisation SVAF att Havs- och vattenmyndigheten, HaV, är vattenkraftfientlig och vill att alla småskaliga vattenkraftverk ska rivas ut. Det som SVAF för fram i media är missvisande för myndighetens arbete. HaV är varken fientlig mot vattenkraften eller någon annan verksamhet. Vi verkar för att den småskaliga vattenkraften ska få moderna miljövillkor, inget annat.

Riksdagen har beslutat att alla vattenkraftverk ska förses med moderna miljövillkor. Foto: Anna Erwander/HaV

Riksdagen har beslutat att alla vattenkraftverk ska förses med moderna miljövillkor. Foto: Anna Erwander/HaV

Riksdagen har beslutat att alla vattenkraftverk ska förses med moderna miljövillkor. Det ska ske genom omprövning av tillstånden. De första ansökningarna lämnades in till mark- och miljödomstolarna den 1 februari 2022. Huvudregeln är att en verksamhet fortsatt kan bedrivas efter en omprövning.

För Sveriges energiförsörjning är vattenkraften en mycket viktig förnybar energikälla där utsläppen av förorenande ämnen och växthusgaser är små jämfört med annan elproduktion. Samtidigt kan vattenkraftens påverkan på den fysiska miljön och på berörda ekosystem i sjöar och rinnande vatten vara mycket stor. Vattenkraft påverkar vattendragens karaktär bland annat genom dammar, torrlagda vattendragssträckor och förlust av lek-och uppväxtområden för fisk.

Merparten av befintliga vattenkraftverk och regleringsdammar har endast prövats enligt äldre bestämmelser, det stora flertalet enligt 1918 års vattenlag. Dessa äldre tillstånd innehåller sällan villkor om hänsyn till naturmiljön, skriver regeringen i bakgrunden till den aktuella lagstiftningen. Det finns idag beprövad teknik för att genomföra miljöanpassningar vid vattenkraftverken.

De åtta största vattenkraftsproducenterna har gått samman för att finansiera miljöåtgärder i vattenkraftsproduktionen. Tillsammans har de avsatt 10 miljarder kronor i en fond, Vattenkraftens Miljöfond. Vattenkraftsägare kan ansöka om ekonomisk ersättning från fonden. Fonden finansierar upp till 85 procent av kostnaderna för utredning, prövning av miljöåtgärderna i domstol och själva genomförandet av de åtgärder som domstolen beslutat. Fonden kan också ersätta eventuella produktionsförluster.

Att SVAF gång på gång upprepar att alla småskaliga vattenkraftverk ska rivas ut är alltså missvisande. SVAF synes göra en annan tolkning av EU-direktivet än HaV, exempelvis när det gäller bestämmelserna om kraftigt modifierade vatten, en nivå där vissa miljöåtgärder för att nå ett hållbart ekosystem, inte genomförs. Regeringen har givit HaV rätt att föreskriva och därmed tolka vattendirektivets bestämmelser. När myndigheten föreskriver och vägleder utgår tolkningen från förarbeten till den svenska lagstiftningen och prejudicerande domar samt från den EU-gemensamma vägledningen. HaV har deltagit i över tio år inom det EU-gemensamma arbetet att uttolka vattendirektivet. HaV har inte fått i uppdrag att väsentligt avvika från den EU-gemensamma tolkningen, till exempel i frågan kring kraftigt modifierade vatten. Sveriges vattendirektör har på uppdrag av regeringen godkänt de EU-vägledningar som myndigheten bland annat utgår ifrån. Konsekvensen av SVAF:s tolkning är att majoriteten av Sveriges vattenförekomster i vattendrag skulle anges som kraftigt modifierade vatten.

Det går enligt HaV:s uppfattning att genomföra ekonomiskt rimliga åtgärder för att möjliggöra fiskvandring , särskilt med det omfattande stödet från Vattenkraftens miljöfond. Den småskaliga vattenkraften har generellt inte den omfattande miljöpåverkan som storskaliga reglerkraftverk har. Därmed uppstår inte en väsentligt förändrad karaktär i en vattenförekomst. Även den småskaliga vattenkraften är ”samhällsnyttig” enligt den lagstiftning som gäller inom området. Det finns dock fall där även småskaliga vattenkraften leder till väsentligt förändrad karaktär och då kan det finnas skäl att tillämpa bestämmelserna om kraftigt modifierade vatten eller mindre strängt krav.

HaV instämmer i att vattendirektivets syfte i första hand är att miljöanpassa befintliga verksamheter och ställa krav på nya verksamheter så att vattenmiljön inte ytterligare försämras. Myndighetens uppdrag är att i omprövningarna verka för att vattenkraftverk, även den småskaliga vattenkraften, förses med moderna miljövillkor. I arbetet med föreskrifter, vägledningar och genomförandet av den nationella planen utgår HaV från en nationell helhetssyn. I detta arbete har HaV stöd av Energimyndigheten och Svenska Kraftnät som också bistår med stödjande rapporter.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-12-05

    Självlysande genmodifierade akvariefiskar, så kallad Glofish, är inte tillåtna i Sverige eller inom EU. Trots det förekommer det att privatpersoner försöker sälja Glofish.

  2. Aktuellt 2023-12-04

    På webbsajten Båtretur får du hjälp att skrota din gamla uttjänta fritidsbåt eller tvåtaktsmotor med förgasare på ett miljöklokt sätt. Skrotningsstödet är tidsbegränsat till och med den 31 december 2024.

  3. Aktuellt 2023-12-01

    I uppdraget har HaV analyserat olika förutsättningar för normsättningen i vattenförvaltningen för att skapa ännu bättre förutsättningar för avvägning mellan skydd av miljön och vattenanvändning för samhällsnyttiga funktioner, som exempelvis livsmedels- och energiproduktion.

Publicerad: 2022-02-11
Sidansvarig: Webbredaktion