Aktuellt 19 januari 2022

Hitta på sidan

Ny treårsplan för tillsynsvägledning 2022-2024

Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram en plan för tillsynsvägledning för åren 2022-2024. Planen beskriver bland annat de specifika frågor vi prioriterar under 2022 i vår tillsynsvägledning, samt generellt den tillsynsvägledning som planeras för 2023-2024.

Båt vid brygga i sjö.

Foto: Bodil Forsberg

Enligt miljötillsynsförordningen ska Havs- och vattenmyndigheten ha en plan för tillsynsvägledning. Planen ska vara treårig och ta hänsyn till den nationella strategin för miljöbalkstillsyn. Huvudsyftet är att tydliggöra för kommuner och länsstyrelser vilken tillsynsvägledning HaV kommer att genomföra under perioden 2022-2024 och på vilket sätt den ska ges. Treårsplanen uppdateras årligen, vilket ger en aktuell, planerad och väl definierad tillsynsvägledning som stärker förutsättningarna för en likvärdig tillsyn i hela landet.

Fokusområden

Myndighetens fokusområden under kommande treårsperiod är:

 • Vattenuttag
 • Vattenverksamheter som är vandringshinder
 • Små avlopp
 • Invasiva främmande arter
 • Påverkan på naturvärden i grunda havsvikar

De två sistnämnda delas med Naturvårdsverket.

Under 2022 är myndighetens tillsynsvägledningsinsatser i första hand inriktade mot dessa fokusområden i den nationella strategin, men även inom tillsynsområdena Vattenskyddsområden och Dumpning & Muddring finns planerade insatser.

Läs mer i Plan för tillsynsvägledning inom miljöbalkens område för åren 2022-2024.

Fler nyheter

 1. Aktuellt 2023-12-01

  I uppdraget har HaV analyserat olika förutsättningar för normsättningen i vattenförvaltningen för att skapa ännu bättre förutsättningar för avvägning mellan skydd av miljön och vattenanvändning för samhällsnyttiga funktioner, som exempelvis livsmedels- och energiproduktion.

 2. Aktuellt 2023-12-01

  Flera verksamhetsutövare vill bygga faunapassager. Större behov av samverkan mellan aktörer. HaV behöver se över sin vägledning. Det är en del av det som lyfts i slutredovisningen av den så kallade NAP:en, nationell plan för omprövning av vattenkraften.

 3. Aktuellt 2023-11-30

  Sverige kan få sin andra marina nationalpark. Det handlar om Nämdöskärgården i Stockholms skärgård, ett område med höga naturvärden. Ett förslag, som HaV har varit med om att arbeta fram, är nu klart. Senast 1 mars 2024 vill Naturvårdsverket ha in synpunkter.

Publicerad: 2022-01-19
Sidansvarig: Webbredaktion