Aktuellt 18 oktober 2021

Hallå där, Linda Rydell!

Utredare vid HaV och engagerad i Helcom, den regionala konventionen som ska skydda miljön i Östersjön.

Linda Rydell, utredare vid HaV, hoppas på en ambitiös Baltic Sea Action Plan. Foto: HaV

Linda Rydell, utredare vid HaV, hoppas på en ambitiös Baltic Sea Action Plan. Foto: HaV

Vad är det som händer den 20 oktober?

– Då kommer Helcom att hålla ett ministermöte i Lübeck, Tyskland

Är det nåt speciellt som ska tas upp på mötet?

– Fokus kommer att vara på beslut om en uppdaterad aktionsplan för Östersjön, Baltic Sea Action Plan, BSAP. Planen innehåller såväl mål som åtgärder som länderna kommit överens om för att förbättra havsmiljön i Östersjön. Den strukturerar i hög grad det omfattande åtgärdsarbetet som bedrivs inom Helcom.

– Arbetet med uppdateringen har pågått sedan 2018 och involverat ett stort antal forskare, experter och observatörer runt hela Östersjön. Uppdateringen omfattar nya mål och åtgärder inom både existerande och nya temaområden. Nya teman är bland annat marint skräp, klimatpåverkan, farliga ämnen som läkemedel, och undervattensbuller.

Vilken är den största miljöframgången som Helcom har bidragit till?

– Tre områden som ofta lyfts som framgångsrika i regionalt havsmiljöarbete är arbetet med näringsbelastning, Helcom hot spots, och effekter av sjöfart. Gällande näringsämnen, som orsakar övergödning, har länderna kommit överens om gemensamma mål för minskning, och följer upp detta genom mätprogram och regelbundna utvärderingar. Det lyfts ofta som unikt ur ett globalt perspektiv. Nu ser vi kraftigt nedåtgående trender av näringsämnen totalt sett. Det kan framhållas att detta samarbete bidragit till att många Östersjöländer, bland annat Polen och Ryssland med städerna Sankt Petersburg och Kaliningrad, satsat omfattande resurser på att etablera reningsverk med mera.

– Arbetet med Helcom hot spots har varit ett symboliskt viktigt arbete, och framgångsrikt på det sättet att av cirka 150 förorenande objekt som listades 1992, återstår nu knappt en fjärdedel.

– Genom samarbeten internationellt har Helcom medverkat till att minska miljöpåverkan från sjöfart. Bland annat har Östersjön utpekats som kontrollområde för luftutsläpp för kväve och svavel, som har lett till att minska utsläppen från fartyg till luften. Förutom detta har International Maritime Organization, IMO, beslutat att göra Östersjön till en special area under MARPOL Annex IV, vilket möjliggör skärpta regler för utsläpp av avloppsvatten. Helcom är i alla dessa frågor är en regional kraft som samverkar med andra internationella processer.

Vad står på din önskelista när det gäller miljön i Östersjön?

– Jag hoppas på att ministrarna beslutar om en ambitiös Baltic Sea Action Plan, och att takten på genomförande hålls hög under de närmsta åren. Det är positivt att man satt målår på de allra flesta åtgärderna, och att Helcom har ett väl utvecklat system för att följa upp åtgärderna.

Engagemanget i Helcom är en del av HaV:s arbete för att nå miljömålet Hav i balans samt levande kust och skärgård.

Helcom

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-01-27

    Fiskevård i reglerade sjöar och kraftverksmagasin, effekten av dammar på ekosystem, vattendrag som kan ha negativ påverkan på fiskhälsan – tre vattenkraftrelaterade forskningsprojekt som HaV nu stöttar med vardera 2 Mkr.

  2. Aktuellt 2023-01-25

    När Nord Stream-ledningarna sprängdes i södra Östersjön och började läcka stora mängder metangas den 26 september befarade många att det skulle påverka fiskbestånden negativt. En laboratorieanalys av fiskar som utförts av SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, på uppdrag av HaV ger nu besked.

  3. Aktuellt 2023-01-20

    Den 16 januari redovisade Havs- och vattenmyndigheten (HaV) ett regeringsuppdrag om faktorer att beakta i ett system med överlåtbara fiskerättigheter inom det demersala fisket, det vill säga fiske efter de arter som lever nära havsbotten såsom nordhavsräka, havskräfta och torsk.

Publicerad: 2021-10-18
Sidansvarig: Webbredaktion