Aktuellt 18 oktober 2021

Hallå där, Linda Rydell!

Utredare vid HaV och engagerad i Helcom, den regionala konventionen som ska skydda miljön i Östersjön.

Linda Rydell, utredare vid HaV, hoppas på en ambitiös Baltic Sea Action Plan. Foto: HaV

Linda Rydell, utredare vid HaV, hoppas på en ambitiös Baltic Sea Action Plan. Foto: HaV

Vad är det som händer den 20 oktober?

– Då kommer Helcom att hålla ett ministermöte i Lübeck, Tyskland

Är det nåt speciellt som ska tas upp på mötet?

– Fokus kommer att vara på beslut om en uppdaterad aktionsplan för Östersjön, Baltic Sea Action Plan, BSAP. Planen innehåller såväl mål som åtgärder som länderna kommit överens om för att förbättra havsmiljön i Östersjön. Den strukturerar i hög grad det omfattande åtgärdsarbetet som bedrivs inom Helcom.

– Arbetet med uppdateringen har pågått sedan 2018 och involverat ett stort antal forskare, experter och observatörer runt hela Östersjön. Uppdateringen omfattar nya mål och åtgärder inom både existerande och nya temaområden. Nya teman är bland annat marint skräp, klimatpåverkan, farliga ämnen som läkemedel, och undervattensbuller.

Vilken är den största miljöframgången som Helcom har bidragit till?

– Tre områden som ofta lyfts som framgångsrika i regionalt havsmiljöarbete är arbetet med näringsbelastning, Helcom hot spots, och effekter av sjöfart. Gällande näringsämnen, som orsakar övergödning, har länderna kommit överens om gemensamma mål för minskning, och följer upp detta genom mätprogram och regelbundna utvärderingar. Det lyfts ofta som unikt ur ett globalt perspektiv. Nu ser vi kraftigt nedåtgående trender av näringsämnen totalt sett. Det kan framhållas att detta samarbete bidragit till att många Östersjöländer, bland annat Polen och Ryssland med städerna Sankt Petersburg och Kaliningrad, satsat omfattande resurser på att etablera reningsverk med mera.

– Arbetet med Helcom hot spots har varit ett symboliskt viktigt arbete, och framgångsrikt på det sättet att av cirka 150 förorenande objekt som listades 1992, återstår nu knappt en fjärdedel.

– Genom samarbeten internationellt har Helcom medverkat till att minska miljöpåverkan från sjöfart. Bland annat har Östersjön utpekats som kontrollområde för luftutsläpp för kväve och svavel, som har lett till att minska utsläppen från fartyg till luften. Förutom detta har International Maritime Organization, IMO, beslutat att göra Östersjön till en special area under MARPOL Annex IV, vilket möjliggör skärpta regler för utsläpp av avloppsvatten. Helcom är i alla dessa frågor är en regional kraft som samverkar med andra internationella processer.

Vad står på din önskelista när det gäller miljön i Östersjön?

– Jag hoppas på att ministrarna beslutar om en ambitiös Baltic Sea Action Plan, och att takten på genomförande hålls hög under de närmsta åren. Det är positivt att man satt målår på de allra flesta åtgärderna, och att Helcom har ett väl utvecklat system för att följa upp åtgärderna.

Engagemanget i Helcom är en del av HaV:s arbete för att nå miljömålet Hav i balans samt levande kust och skärgård.

Helcom

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2021-12-02

    Gå in på båtretur.se så kan du få hjälp att skrota din gamla uttjänta fritidsbåt på ett miljöbra sätt. HaV stöttar det nationella insamlingssystemet för att få bort fler gamla båtar från naturen.

  2. Aktuellt 2021-12-02

    HaV:s projekt “Digitalisering små avloppsanläggningar” underlättar kommunernas prövning, tillsyn och rapportering av små avloppsanläggningar. Nu finns en uppdaterad informationsmodell på plats och vi har också samlat de frågor med svar vi får om projektet.

  3. Aktuellt 2021-11-30

    2019 driftsatte Havs- och vattenmyndigheten det nya riktade övervakningsprogrammet för marina främmande arter. Nu publicerar vi rapporter med 2019 och 2020 års resultat, som bland annat visar att man identifierat förekomster av främmande arter i alla undersökta hamnar och spridning till en havsbassäng, men inte upptäckt några nyintroduktioner.

Publicerad: 2021-10-18
Sidansvarig: Webbredaktion