Aktuellt 12 oktober 2021

Östersjöns fiskekvoter för 2022 beslutade

Nu har EU:s fiskeministrar beslutat om kvoter för fisket i Östersjön under 2022. Beslutet gäller torsk, sill, skarpsill, lax och rödspätta. En ny typ av förvaltning av lax införs för att skydda svaga älvbestånd i Östersjön.

Det riktade fisket stängs för västra torsken och västra sillen. Tidigare år har man stängt fiske efter östra torsken. Fiskestopp införs även under 2022 i västra och östra Östersjön. Ministrarna möjliggjorde dock ett visst fiske i dessa områden för fiske efter andra arter än torsk under fiskestoppet. Detta öppnar bland annat för ett visst pelagiskt fiske (fiske av arter som befinner sig i den fria vattenmassan) under sommaren 2022, samt ett visst fiske av sill i västra Östersjön för småskaligt fiske.

– Vi ser att vi har tagit ett stort steg vad gäller hur vi förvaltar lax i Östersjön, säger Gry Sagebakken, utredare på HaV. Nu har vi tagit bort ett omfattande fiske på blandbestånd för att på bättre sätt skydda svaga laxbestånd i södra Östersjön. Detta måste vi se som en framgång då Sverige lägger stor ansträngning på att förvalta våra laxälvar på bästa vis.

Fiskemöjligheterna för lax i Östersjön och i Bottniska viken sänks med 32 procent och man förbjuder fiske på blandbestånd i södra Östersjön och inför en fångstbegränsning för fritidsfiske av lax i samma område på en fettfenklippt lax per person per dag. Dock finns undantag från denna bag limit för fritidsfisket i Bottniska viken under sommaren innanför 4 nautiska mil från baslinjen.

Långsiktigt hållbart fiske

I förhandlingarna om fiskekvoter har EU:s fiskeministrar utgått från rekommendationer från Internationella havsforskningsrådet, ICES. Beslutet är i linje med fastställda mål och principer om ett långsiktigt hållbart fiske. Den svenska delegationen som deltog i förhandlingarna leddes av statssekreterare Per Callenberg. HaV har bidragit med expertstöd under förhandlingarna.

Förbjudet att fiska torsk i Östersjön under 2022

En konsekvens av den allvarliga situationen för torsk är att yrkesfiske efter torsk i Östersjön förbjuds under 2022. Nytt för i år är att riktat fiske på torsk i västra Östersjön infördes. Det kommer i tillägg till det förbud som gäller för torsk i östra Östersjön. Det finns en bifångstkvot för oavsiktliga fångster av torsk i fisket efter andra arter i detta område. Det blir ett fortsatt förbud för fritidsfiske av torsk i sydöstra Östersjön och en fångstbegränsning på en torsk per person per dag i västra Östersjön. Dock är det ett förbud mot att fiska torsk i fritidsfiske under lekstängningsperioden från den 15 januari 2022 – 31 mars 2022.

ICES har lyft att torskbestånden är långt under säkra biologiska gränser, något som har gjort att man de senaste åren har infört omfattande fiskeregleringar.

– Den allvarliga situationen för detta torskbestånd gör att man genomför en lekstängning och ett förbud mot riktat fiske. Det innebär att allt fiske i torskens kärnområden förbjuds under perioder när torsken leker. Det görs dock undantag för ett visst yrkesfiske efter andra arter i områden där torsk inte leker, säger Gry Sagebakken.

Minskat sillfiske

Fiskemöjligheterna för sill i västra Östersjön halveras under 2022 jämfört med 2021. Ministrarna införde också ett förbud mot riktat fiske. För att minska de negativa socioekonomiska effekterna infördes dock ett undantag för småskaligt kustnära fiske.

Fiskemöjligheterna för sill/strömming i centrala Östersjön sänks också med 45 procent i enlighet med det biologiska rådet.

Fiskemöjligheterna för de andra bestånden som är av betydelse för svenska yrkesfiskare innebär att det blir en liten sänkning på sill/strömming i Bottenhavet

– Det blir en ökning av fiskemöjligheterna för skarpsill och rödspätta, säger Gry Sagebakken.

Utvecklar skonsamma redskap

Sverige och andra medlemsstater har satsat på att utveckla selektiva och skonsamma redskap, till exempel utveckling av en ny selektiv plattfisktrål för Östersjön.

– En orsak till att man kunde öka fisket efter rödspätta var att man i anslutning till ministerrådet beslutade om införande av nya selektiva trålar som sorterar ut torsk i fisket efter plattfisk. Det var ett viktigt steg mot ett mer selektivt fiske i Östersjön.

Ministrarnas beslut innebär sammanlagd en sänkning av Sveriges fiskemöjligheter, något som kommer påverka den svenska fiskenäringen negativt. Dock är det positivt att man fick på plats åtgärder i syfte att mildra de negativa socioekonomiska effekterna för det småskaliga regionala fisket och för fritidsfisket.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-01-27

    Fiskevård i reglerade sjöar och kraftverksmagasin, effekten av dammar på ekosystem, vattendrag som kan ha negativ påverkan på fiskhälsan – tre vattenkraftrelaterade forskningsprojekt som HaV nu stöttar med vardera 2 Mkr.

  2. Aktuellt 2023-01-25

    När Nord Stream-ledningarna sprängdes i södra Östersjön och började läcka stora mängder metangas den 26 september befarade många att det skulle påverka fiskbestånden negativt. En laboratorieanalys av fiskar som utförts av SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, på uppdrag av HaV ger nu besked.

  3. Aktuellt 2023-01-20

    Den 16 januari redovisade Havs- och vattenmyndigheten (HaV) ett regeringsuppdrag om faktorer att beakta i ett system med överlåtbara fiskerättigheter inom det demersala fisket, det vill säga fiske efter de arter som lever nära havsbotten såsom nordhavsräka, havskräfta och torsk.

Publicerad: 2021-10-12
Sidansvarig: Webbredaktion