Aktuellt 6 oktober 2021

Marint områdesskydd behöver ett ramverk - nu har HaV utvecklat en metodik

Hur vet vi om nätverket av marina skyddade områden är ekologiskt representativt? Om de förvaltas effektivt, om rätt åtgärder har satts in för att skydda miljöerna i våra naturreservat och Natura 2000-områden? Hänger nätverket av marina skyddade områden samman på ett bra sätt? Är skyddet funktionellt?

Frågorna visar på komplexiteten av att utveckla marint områdesskydd. Havs- och vattenmyndigheten (HaV) vägleder länsstyrelserna i arbetet och nu har HaV utvecklat en metodik för att stärka effektiviteten av det marina skyddet. Den bygger på ett ramverk med vägledande principer, en gemensam struktur och en förändringsteori, som under de senaste åren har utvecklats tillsammans med berörda länsstyrelser.

I HaV:s handlingsplan för marint områdesskydd för att nå målet om ett ekologiskt representativt, sammanhängande och funktionellt nätverk av marina skyddade områden hittades behov av ett ramverk för marint områdesskydd. Detta för att möjliggöra en utvärdering av areal som skyddats och kvalitetsaspekter för att nå etappmålet inom miljömålssystemet.

Ett unikt och framåtsyftande arbete

– Vi upplever att det finns ett starkt intresse, såväl nationellt som internationellt kring hur vi i Sverige arbetar med ett strategiskt ramverk som möjliggör en utvärdering av effektiviteten av skyddade områden, säger Lena Tingström, utredare vid HaV.
Detta är en del i arbetet för att nå nationella och internationella mål vad gäller skydd av biologisk mångfald. Ramverket ska vara ett stöd för dem som arbetar med marint områdesskydd i Sverige på nationell och regional nivå samt länsnivå.
- No more ”paper parks”. Funktionaliteten hos marina skyddade områden (effekten) för bevarandet av naturvärden har ibland ifrågasatts. Utvärderingen av kvaliteten i områdesskyddet är svår att göra om man inte har ett ramverk att följa, säger Lena.

Att skydda marina områden är ett av de viktigaste verktygen för en god havsmiljö, men det krävs att rätt åtgärder finns på plats för att skydda de värden området pekats ut för att skydda.
– Det är komplext att skydda marina värden och jag får ofta frågan om det marina skyddet gör någon skillnad. Ramverket kommer att vara ett viktigt verktyg för att kunna utvärdera skyddets effektivitet och stärka prioriteringsgrunder för förvaltningen, säger Jenny Hertzman, utredare HaV. 

Regionala planer konkretiserar ramverket

Ramverket och metoden konkretiseras i regionala planer, utarbetade av berörda kustlänsstyrelser i olika havsområden. De har byggts upp parallellt med det nationella ramverk som tagits fram gemensamt av HaV och berörda länsstyrelser. Implementeringen av de regionala planerna ska bidra till att uppfylla nationella och internationella åtaganden om ett ekologiskt representativt, sammanhängande och funktionellt nätverk av effektivt förvaltade marina skyddade områden.

Genom att arbeta utifrån ett helhetsperspektiv med marint skydd skapas förutsättningar att nå nationella målsättningar för en god havsmiljö och internationella mål som till exempel att etablera ett kvalitativt skydd omfattande 30 % till år 2030.

För mer information: Lena Tingstrom, utredare HaV 

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-02-02

    HaV, Energimyndigheten och Svenska kraftnät har ett regeringsuppdrag att följa upp och analysera arbetet med omprövningarna av vattenkraften. Den 1 februari lämnades en delredovisning till regeringen.

  2. Aktuellt 2023-02-02

    Idag, 2 februari, är det den internationella våtmarksdagen. Över hela världen fokuserar forskare och miljömyndigheter på de viktiga våtmarkerna – som har betydelse både för den biologiska mångfalden och klimatet. Här i Sverige stöttar HaV en rad våtmarksprojekt via LOVA-bidraget.

  3. Aktuellt 2023-02-01

    Vimma och id är två svagsimmande (sämre på att klara vandringshinder) fiskarter. De ska nu få hjälp av ett åtgärdsprogram som HaV arbetat fram.

Publicerad: 2021-10-06
Sidansvarig: Webbredaktion