Aktuellt 1 oktober 2021

Nu finns en nationell strategi för tillsyn enligt miljöbalken

En ny nationell strategi ska öka förutsättningarna för att reglerna i miljöbalken följs. Strategin har tagits fram i samverkan mellan Naturvårdsverket, Folkhälsomyndigheten, Jordbruksverket, Havs-och vattenmyndigheten och finns att läsa på Naturvårdsverkets webbplats från och med idag den 1 oktober.

Syftet med strategin är en miljöbalkstillsyn som är mer enhetlig, fokuserar på de största miljö- och hälsoproblemen och blir lättare att planera och följa upp.

Stöd att planera och prioritera tillsynen

De myndigheter som tillsynsvägleder på miljöbalksområdet har samverkat och lyfter nationella prioriteringar i strategin. Det som strategin lyfter blir ett underlag och stöd för landets tillsynsmyndigheter när de gör den årliga tillsynsplanen. Därmed kan skillnader mellan olika tillsynsmyndigheters prioriteringar minska till förmån för en mer slagkraftig tillsyn. Tanken är inte att tillsynsmyndigheterna ska prioritera bort löpande tillsyn men att inriktningen på den planerade tillsynen ska bli mer lika.

Många kommer att tillsyna samma sak samtidigt

Strategin ger en inriktning för miljöbalkstillsynen under åren 2022 till 2024. Under den perioden är det tydligt vad som är nationellt prioriterat. Det betyder att många kommer att satsa på tillsyn över samma verksamheter samtidigt. Det ger möjlighet till mer lärande, samverkan och stöd. Ibland saknas uppdaterad tillsynsvägledning. Då har de tillsynsvägledande myndigheterna tagit på sig att först ta fram ny vägledning. Efter 2024 är planen att ta fram en ny version av strategin.

Webbinarium

Strategin lanseras den 12 oktober på ett webbinarium, bland andra deltar från HaV, Bodil Aronsson Forsberg, utredare och Johan Kling, avdelningschef.

Mer om strategin

Miljöbalken är Sveriges lagstiftning till skydd för människors hälsa och miljön. Verksamhetsutövare har ett ansvar för att reglerna i lagstiftningen följs. Tillsynen är ett viktigt styrmedel för att säkerställa syftet med miljöbalken och därmed främja en hållbar utveckling utifrån miljömålen. Den nationella strategin för miljöbalkstillsynen är vårt gemensamma verktyg för att uppnå en enhetlig, effektiv och likvärdig tillsyn.

Strategin innehåller sex så kallade tillsynsområden. Vart och ett av dessa har inringade fokusområden och effektmål med tillhörande preciseringar. De pekar ut konkreta åtgärder och tillsynsaktiviteter. Målgruppen för strategin är kommuner, länsstyrelser och Försvarsinspektören för hälsa och miljö.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-03-24

    HaV och finska Jord- och skogsbruksministeriet har förhandlat fram nya fiskebestämmelser för fisket i Torneälven och del av Haparanda skärgård.

  2. Aktuellt 2023-03-23

    80–85 procent av det marina skräpet i EU består av plast. Det är bakgrunden till att ett producentansvar för fiskeredskap ska införas. Ett samverkansprojekt, som nu slutrapporteras, mellan HaV och en rad aktörer ger grunden.

  3. Aktuellt 2023-03-21

    Du är generaldirektör på HaV och en av talarna vid FNs vattenkonferens i New York 22-24 mars.

Publicerad: 2021-10-01
Sidansvarig: Webbredaktion