Aktuellt 16 september 2021

Nya skyddsåtgärder för djur och natur i värdefulla havsområden genom fiskeregleringar

Havs- och vattenmyndigheten (HaV) har tagit ett samlat grepp kring frågan om fiskereglering i marina skyddade områden. Resultatet av detta fleråriga arbete, som genomförts tillsammans med berörda länsstyrelser, innebär att myndigheten nu inför regleringar i ett trettiotal av dessa områden.

Tordmulen häckar i kolonier på öar i havsbandet, ofta på platser med klippbranter och blockterräng. I Sverige förekommer tordmulen främst i Östersjön. Foto: Ingrid Nordemar/Länsstyrelsen Stockholm.

Det är bland annat den hotade tumlaren och sjöfåglar som får ökat skydd. Genom införande av dessa fiskeregleringar bidrar myndigheten till att skapa ett funktionellt nätverk av marina skyddade områden i Bottniska viken, Egentliga Östersjön och Västerhavet.

Tumlarna måste skyddas

– Vi måste göra mer för att skydda tumlarna i våra Natura 2000-områden, det har inte minst EU påpekat, säger Lena Tingström, utredare vid HaV. Det gäller inte endast den starkt hotade Östersjöpopulationen av tumlare, utan i flertalet av de Natura 2000-områden där Sverige listat arten. Regleringarna vi nu inför är ett led i det arbetet.

– Det är inte bara däggdjur och fåglar som får bättre skydd. Det finns till exempel också områden med särskilt känsliga bottnar och unika rev av ögonkorallen Lophelia som får större möjlighet att klara sig i framtiden när allt fiske stoppas i dessa områden.

Nätfiske innebär risk för att tumlare och vissa sjöfågelarter fastnar och drunknar. Flera av regleringarna innebär att risken för att fånga tumlare minskar. Det gäller framförallt nätfiske i områden i Skåne, Kalmar och Gotland. Regleringarna har remitterats till fiskets intresseorganisationer, miljöorganisationer, länsstyrelser och kommuner.

Tumlare (Phocoena phocoena) är en skygg liten val som förekommer i våra kustvatten, och som behöver skyddade områden där den kan föda sina ungar. Foto: Susanne Viker/HaV

Tumlare (Phocoena phocoena) är en skygg liten val som förekommer i våra kustvatten, och som behöver skyddade områden där den kan föda sina ungar. Foto: Susanne Viker/HaV

Väckt många synpunkter

Vissa av förslagen om regleringar har väckt många synpunkter – i många fall från lokala intressenter som värnar sitt fiske.

– Vi har gjort vissa lättnader för att tillmötesgå dessa synpunkter, säger Lena Tingström. Dock har vi inte kunnat släppa på nätförbudet, utan hänvisar de lokala fritidsfiskarna till att använda sig av ryssjor istället för nät. Det gäller för Nordvästra Skånes havsområde.

Liknande justeringar planeras även för andra områden i Öresund. Denna reglering skjuts dock på framtiden då HaV bedömt att den behöver samordnas i tid med den EU-process som krävs för att regleringen ska omfatta även andra länders fiskare.

Så opåverkade som möjligt

Vissa av de marina skyddade områdena har skyddats i syfte att i så stor utsträckning som möjligt vara opåverkade av lokal mänsklig påverkan. För dessa områden innebär regleringen att allt fiske är förbjudet. Exempel är Svenska Högarna i Stockholms län, Ottenby rev i Kalmar län och Skånska Kattegatt i Skåne län.

Regleringarna är en del i HaV:s arbete med att genomföra Sveriges frivilliga åtagande vid FN:s havskonferens i New York 2017. Där lyfte man att fiskeregleringar i syfte att nå bevarandemålen i marina skyddade områden skulle införas till år 2020.

Regleringarna är också en del av HaV:s arbete för att nå miljömålet ”Hav i balans samt levande kust och skärgård”.

Läs mer om fiskeregleringar i marina skyddade områden.

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-12-11

    Miljoner ballonger och konfettibitar släpps medvetet ut i luften varje år. De slutar ofta som skräp i hav och på stränder och skadar djur som lever där. Det visar en ny rapport från Helcom, havskonventionen för Östersjön, där Havs- och vattenmyndigheten, HaV, medverkar.

  2. Aktuellt 2023-12-05

    Självlysande genmodifierade akvariefiskar, så kallad Glofish, är inte tillåtna i Sverige eller inom EU. Trots det förekommer det att privatpersoner försöker sälja Glofish.

  3. Aktuellt 2023-12-04

    På webbsajten Båtretur får du hjälp att skrota din gamla uttjänta fritidsbåt eller tvåtaktsmotor med förgasare på ett miljöklokt sätt. Skrotningsstödet är tidsbegränsat till och med den 31 december 2024.

Publicerad: 2021-09-16
Sidansvarig: Webbredaktion