Aktuellt 17 maj 2021

Skyltar med ovanligt budskap

Den som strosar på stränder vid Östersjön, Öresund, Kattegatt och Skagerrak möts av skyltar med ett ovanligt budskap: ”Strandstädare se hit! Vi ber dig att inte städa just den här stranden”. Men bakom den udda uppmaningen döljer sig miljömätningar, finansierade av HaV.

Den som besöker stranden vid Gröderhamnsvik i Lysekils kommun möts av den här skylten. Foto: Håll Sverige Rent

Den som besöker stranden vid Gröderhamnsvik i Lysekils kommun möts av den här skylten. Foto: Håll Sverige Rent

Dessa stränder ingår i Sveriges nationella övervakningsprogram för strandskräp där mätningar sker tre gånger per år, förklarar Johanna Eriksson, utredare vid HaV.

Ger missvisande mätningar

I samband med att mätningarna genomförs plockas skräpet bort, men om folk plockar bort skräpet mellan övervakningstillfällena så blir mätningarna missvisande.

– Jag förstår att skyltarna kan väcka frågor, men det är helt enkelt så att vi vill veta hur mycket och vad för typ av skräp som hamnar på stränderna. Vi använder de här stränderna för att bedöma miljöstatusen och se på trender, säger Johanna Eriksson.

Sexton stränder ingår

Håll Sverige Rent har i uppdrag av HaV att se till att den nationella övervakningen av skräp på stränder genomförs. I programmet ingår tio stränder vid Östersjön, Öresund och Kattegatt och sex stränder vid Skagerrak. Övervakningen startade längs Skagerrak-kusten 2001 och längs Kattegatt och Östersjön 2014.

– Håll Sverige Rent ansvarar också för den nationella databasen där all övervakningsdata från mätningar av skräp på stränder i Sverige lagras. Arbetet finansieras av HaV, säger Johanna Eriksson.

Mäter med internationella metoder

I Sverige används två metoder, i Skagerrak används Ospar-metoden och i Kattegatt och Östersjön används Marlin-metoden. Anledningen till detta är att Sveriges övervakning är samordnad med övriga länder inom havsmiljökonventionerna Ospar (Nordostatlanten) och Helcom (Östersjön).

– De båda metoderna är snarlika och kompatibla, så för att inte bryta tidsserier har vi valt att fortsätta med nuvarande metoder.

Stränderna skiljer sig åt utifrån naturliga förutsättningar och i hur mycket skräp som tillförs, så när tidstrender ska följas upp bör helst varje enskild strand utvärderas var för sig.

Skräp i haven är ett stort problem. Modellberäkningar visar att mängden plast i haven uppgår till minst 150 miljoner ton. Men kunskapen är fortfarande låg och ingen vet egentligen hur mycket skräp det finns i våra hav.

Skräp på stränder

Håll Sverige Rent

Fler nyheter

  1. Aktuellt 2023-01-27

    Fiskevård i reglerade sjöar och kraftverksmagasin, effekten av dammar på ekosystem, vattendrag som kan ha negativ påverkan på fiskhälsan – tre vattenkraftrelaterade forskningsprojekt som HaV nu stöttar med vardera 2 Mkr.

  2. Aktuellt 2023-01-25

    När Nord Stream-ledningarna sprängdes i södra Östersjön och började läcka stora mängder metangas den 26 september befarade många att det skulle påverka fiskbestånden negativt. En laboratorieanalys av fiskar som utförts av SVA, Statens veterinärmedicinska anstalt, på uppdrag av HaV ger nu besked.

  3. Aktuellt 2023-01-20

    Den 16 januari redovisade Havs- och vattenmyndigheten (HaV) ett regeringsuppdrag om faktorer att beakta i ett system med överlåtbara fiskerättigheter inom det demersala fisket, det vill säga fiske efter de arter som lever nära havsbotten såsom nordhavsräka, havskräfta och torsk.

Publicerad: 2021-05-17
Sidansvarig: Webbredaktion