Aktuellt 7 maj 2021

Hitta på sidan

Råd för draggningar efter förlorade fiskeredskap

Upptags- och draggningsinsatser efter förlorade fiskeredskap är en relativt ny åtgärd men allt fler insatser utförs, vilket är mycket positivt. Nu finns några råd att följa för den som planerar en draggningsinsats och för de som handlägger ansökningar gällande draggningar.

Fiskenät, foto: Eva S Andersson

Fiskenät, foto: Eva S Andersson

– I takt med fler insatser har även frågor kring åtgärderna dykt upp. Det är många saker att tänka på samt en del lagkrav att ta hänsyn till, säger Charlotta Stadig, utredare vid HaV.

Det är framför allt länsstyrelserna som ger stöd till upptag av förlorade fiskeredskap. En vägledning för denna typ av handläggning beräknas vara klar i början av 2022.

HaV har sammanställt de råd som gäller under tiden arbetet med vägledningen pågår.

–Vi vill få en så likvärdig och samstämd bedömning av ansökningar som möjligt samt se till att insatserna görs med bästa möjliga teknik och utförande, säger Charlotta Stadig.

Checklista

Här följer ett antal punkter som ska uppfyllas vid handläggningen av upptags- och draggningsinsatser efter förlorade fiskeredskap.

 1. Observera att det finns särskilda regler om sjöfynd i lagen (1938:121) om hittegods och lagen (1918:163) med vissa bestämmelser om sjöfynd.
 2. Med fördel genomförs större draggnings- och upptagningsprojekt längs Sveriges kust i storleksordning av en landsregion, detta för att kunna engagera så många yrkesfiskare som möjligt samt möjliggöra kunskapsspridning av Marelitt Baltic Blueprint till så många kustkommuner och berörda aktörer som möjligt.
 3. Utförare ska visa en plan för vart de har tänkt att draggnings- och upptagsinsatserna ska ske och kunna verifiera att där finns förlorade fiskeredskap, så kallade hotspots. Exempelvis utifrån markeringar i Ghost Guard.
 4. Utförarna ska där det är möjligt visa att redskapen som de använder i draggningsinsatsen rekommenderas utifrån den vägledning som togs fram i Marelitt Baltic projektet.
 5. Draggnings- och upptagsinsatserna ska rapporteras in i GhostGuard under arbetets gång.
 6. Projektet ska kunna visa positivt besked från länsstyrelsen för att dragga i utpekat område. Detta för att säkerställa att draggning inte skadar kulturlämningar i havet eller att draggningar inte sker i skyddsvärda områden som till exempel NATURA 2000 - områden eller i förorenade områden.
 7. Utförare behöver även visa positivt besked hos försvarsmakten om tillstånd för undervattensfarkost, Remotely Operated underwater Vehicle, ROV.
 8. Innan draggningarna startar ska Havs- och vattenmyndighetens FMC informeras om kommande insats på tel 0771-10 15 00 eller fmc@havochvatten.se, samt till Kustbevakningen registrator@kustbevakningen.se om draggningsinsatsen sker i ett område där det råder fiskestopp.
 9. Utförarna ska se till att spökgarnen tas om hand på ett miljösäkert sätt och att avfallshierarkin beaktas. Många tidigare draggningsprojekt har budgeterat cirka 10 % för att ta hand om spökgarnen. Idag finns det bara en fungerande anläggning för detta ändamål och det är Sotenäs marina återvinningscentral.
 10. Utförarna ska kunna visa att draggningsprojektet sker på ett kostnadseffektivt sätt, det vill säga att transportvägarna till draggningsinsatserna hålls så korta som möjligt.
 11. De flesta av draggningsinsatserna bör planeras under månaderna maj till och med oktober.
 12. Om draggning ej kan utföras för upptag kan även professionell dykare användas.
Publicerad: 2021-05-07
Sidansvarig: Webbredaktion