Aktuellt 22 mars 2021

Hitta på sidan

Gäddorna längs södra ostkusten får stärkt skydd

På kusträckan från norra Uppsala län och ner till och med Kalmar län inför Havs- och vattenmyndigheten, HaV, skärpta fiskebestämmelser efter förslag från länsstyrelserna. Beslutet innebär bland annat nya fredningsområden för att skydda gädda, gös och abborre och fångstbegränsningar för öring.

Gädda

Foto: Natalie Greppi.

Totalt införs 64 nya och 28 justerade fredningsområden. De flesta nya områdena, 47 stycken, är områden som fredas under våren för att skydda framför allt gädda, gös och abborre. Beslutet innebär också att det införs en ny fredningstid för gädda och abborre i östra Blekinge. Beslutet träder i kraft 1 april.

 Gäddbestånden krymper

De kustnära gäddbestånden har under senare år generellt uppvisat vikande trender.

– Det beror på en rad orsaker, inte bara fiske, utan också på sälar, skarvar och storskaliga miljöförändringar i Östersjön, säger Martin Rydgren, utredare vid HaV.

Länsstyrelserna på berörda kuststräckor har därför, i ett projekt finansierat av HaV, tagit fram ett förslag till skärpta fiskebestämmelser. Inom projektet har man också provfiskat befintliga fredningsområden och gjort bedömningen att införandet av fler fredade områden är en viktig del i arbetet med att skapa ett långsiktigt hållbart fiske.

Fredning påverkar positivt

Även om många av problemen för rovfiskarna på kusten beror på annat än det riktade fisket så visar länsstyrelsernas underlag att befintliga fredningsområden har en positiv inverkan på fiskbestånden. Effekterna var särskilt tydliga för stora gäddor. Provfiske efter gädda i fredade områden gav ungefär tre gånger fler fiskar jämfört med områden där fiske var tillåtet året om.

– Vi delar därför länsstyrelsernas uppfattning att det är viktigt att införa de föreslagna regleringarna, säger Martin Rydgren.

Nätverk av skyddade områden

I arbetet med att ta fram förslaget har länsstyrelserna särskilt beaktat behovet av att införa reglering i marina skyddade områden som naturreservat och Natura2000-områden. Förslaget är därför också en del av arbetet med att införa ett ekologiskt representativt, sammanhängande och funktionellt nätverk av skyddade områden i Sveriges havsmiljöer.

Många remissvar

Inför beslutet om de nya bestämmelserna har HaV skickat ut förslaget på remiss och fått in synpunkter från en rad aktörer; såväl myndigheter och kommuner som yrkes- och sportfiskare. Över hundra svar har kommit in. Även om det mest har varit positiva synpunkter, så har det från några håll upplevts som orättvist att HaV reglerar framför allt sportfiske i lekområdena. En del upplever att det inte är detta fiske som skapat problemen.

– Vi har dock bedömt att de beslutade åtgärderna behöver införas då vi anser att de kommer att ge en positiv effekt på bestånden och därmed på ekosystemet i sin helhet, säger Mats Svensson, chef för avdelningen för havsförvaltning vid HaV.

Samtidigt är det naturligtvis mycket viktigt att arbetet med att åtgärda även annan påverkan fortsätter på kust och havsmiljöerna fortsätter. Regeringens satsningar på rena hav, vattenmiljöer och biologisk mångfald bidrar till det. Resultaten av beslutet kommer att följas upp för att säkerställa att det får avsedd effekt från ett ekosystemperspektiv.

– Vi kommer dessutom att tillsammans med länsstyrelserna på regional och lokal nivå fortsätta jobbet med att identifiera lekområden som är lämpliga för fredning, säger Mats Svensson.

Det här innebär beslutet

 • Den södra gränsen för den befintliga fredningstiden för gädda och abborre i Kalmarsund och runt Öland flyttas söderut till Torhamns udde i Blekinge län. Dessutom förlängs fredningstiden från och med 1 mars till och med 31 maj.
 • Nuvarande minimimått för gös på 40 cm ökas till 45 cm i samtliga Östersjöns delområden för alla tillåtna redskap utom handredskap och ryssjor. För fiske med handredskap och ryssjor införs dock istället ett fönsteruttag på 45–60 cm i Östersjöns samtliga delområden. Motsvarande bestämmelser finns redan från gränsen mellan Västernorrlands och Västerbottens län till och med norra Uppsala län varför beslutet innebär att dessa bestämmelser ska gälla i hela Östersjön.
 • Från gränsen mellan Blekinge och Kalmar län upp till norra Uppsala län införs en fångstbegränsning på en icke fenklippt öring per dygn vid fiske med handredskap och ryssjor. Motsvarande bestämmelse finns redan från gränsen mellan Västernorrlands och Västerbottens län till och med norra Uppsala län.
 • Den befintliga fångstbegränsningen för gädda på tre gäddor, som idag gäller i Östersjön söder om Östhammars och Tierps kommuner, ändras till högst tre fiskar av den sammantagna fångsten av gös och gädda vid fiske med handredskap och ryssjor.
 • På kusträckan från norra Uppsala län och ner till och med Kalmar län inför myndigheten totalt 64 stycken nya- och 28 justerade fredningsområden. De flesta nya områdena, 47 stycken, är områden som fredas under våren för att skydda framför allt gädda, gös och abborre. Fem nya områden fredas under hösten för att skydda havsvandrande öring. Ett nytt område fredas under både vår och höst. Beslutet innebär också att elva stycken nya områden blir fredade året runt.

Läs mer

Länk till föreskriften HVMFS 2021:6

Havs- och vattenmyndigheten

Martin Rydgren, utredare, 010-698 62 50, martin.rydgren@havochvatten.se

Mats Svensson, avdelningschef, 010-698 63 74, mats.svensson@havochvatten.se

För mer detaljerade frågor om fredningsområden i respektive län, kontakta:

Länsstyrelsen Uppsala

Daniel Brelin, länsfiskekonsulent, 010-22 33 229, daniel.brelin@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen Stockholm

Henrik C Andersson, länsfiskekonsulent, henrik.c.andersson@lansstyrelsen.se, 070-673 06 71

Länsstyrelsen Södermanland

Thomas Stenström, länsfiskekonsulent, 010-223 43 70 thomas.stenstrom@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen Östergötland

Jörgen Dahlin, länsfiskekonsulent, jorgen.dahlin@lansstyrelsen.se, 010-223 54 07

Länsstyrelsen Kalmar

Tobias Borger, länsfiskekonsulent, 010-223 85 21, tobias.borger@lansstyrelsen.se

Fler nyheter

 1. Nyhetsbrev om restaurering i vatten 2024-02-27

  I detta nyhetsbrev informerar vi om bidrag för vattenvård, konferenser, utbildningar, nya filmer och nya spännande forskningsresultat.

 2. Aktuellt 2024-02-22

  Människans ingrepp har förstört viktiga livsmiljöer för lax och öring i svenska bäckar och älvar. Forskare vid Umeå universitet har upptäckt avgörande ledtrådar för att återställa vattendragen till sitt naturliga tillstånd.

 3. Aktuellt 2024-02-21

  Hur många olagliga ålredskap beslagtogs 2023? Hur ser utvecklingen ut i den svenska fiskeflottan? Det är några av frågorna som besvaras i HaV:s färska årsredovisning 2023.

Publicerad: 2021-03-22
Sidansvarig: Webbredaktion