Aktuellt 12 februari 2021

Hitta på sidan

Åtgärdsprogram ska hjälpa hotad småval

I Östersjön finns bara cirka 500 tumlare kvar och populationen är klassad som akut hotad. Nu ska ett åtgärdsprogram, som ska fastställas av Havs- och vattenmyndigheten, HaV, förhoppningsvis ge den lilla valen en ljusare framtid.

En tumlare i vattenytan

I HaV:s åtgärdsprogram föreslås sammanlagt 45 åtgärder för den hotade tumlaren i Östersjön. Foto: Susanne Viker/HaV

– Det behöver inte vara kört för Östersjötumlaren. Erfarenheter från andra håll i världen visar att det finns en chans, men det krävs att många aktörer hjälper till, säger Susanne Viker, utredare vid HaV.

Drunknar i fiskegarn

Bifångster bedöms vara det största hotet mot tumlare. De bifångas främst i bottensatta garn för torsk, plattfisk och sjurygg och drunknar. Störningar från fartyg och undervattensarbeten är också ett stort hot. Tumlare använder sig av ljud för att kommunicera och hålla kontakt med varandra. De ekolokaliserar med högfrekventa klickljud på omkring 130 kHz för att orientera sig och jaga efter fisk.

– Tumlare har mycket känslig hörsel och deras beteende påverkas negativt av undervattensbuller, säger Susanne Viker.

Vad innehåller HaV:s åtgärdsprogram? Susanne Viker berättar att bifångster kan undvikas genom inrättande av områden där endast alternativa, tumlarsäkra fiskeredskap som till exempel burar, fällor och långrev får användas. Genom att använda ljudskrämmor, så kallade pingers, på bottensatta garn kan bifångsterna minskas, men inte elimineras helt.

– Vi vet dock inte exakt hur långvarig och storskalig användning av pingers påverkar tumlare på populationsnivå. Generellt måste påverkan från undervattensbuller minskas.

Tre populationer i svenska vatten

Tumlare (Phocoena phocoena) förekommer i kalla och tempererade vatten på norra halvklotet. I svenska vatten finns tre populationer: Nordsjö-, Bälthavs- och Östersjöpopulationen. Östersjöpopulationen är klassad som akut hotad (Critically Endangered) ) på den svenska rödlistan. Det betyder att den löper mycket stor risk att dö ut i vilt tillstånd inom en mycket nära framtid.

I HaV:s åtgärdsprogram föreslås sammanlagt 45 åtgärder för tumlare. Åtgärdsprogrammet ska nu skickas på remiss till länsstyrelser, fiskeorganisationer och andra aktörer. När svaren har kommit in utvärderas de innan HaV fastställer programmet.

Läs mer

Remiss gällande åtgärdsprogram för tumlare

Tumlare

Publicerad: 2021-02-12
Sidansvarig: Webbredaktion