Aktuellt 17 december 2020

Ökat stöd till vattenråd ger bättre lokalt vattenarbete

Lokal förankring på neutrala mötesplatser och verktyg för samverkan. I kombination med ökat stöd från myndigheter och kommuner kan det öka kvaliteten på och genomförandet av vattenåtgärder. Det är några av slutsatserna i den sista rapporten i Interreg-projektet Water Co-Governance, WaterCoG.

Flera personer ute i natur.

Vattendragsvandring med Mölndalsåns vattenråd i Hindås. Foto: Madeleine Prutzer.

Rapporten konstaterar att vattenråden är neutrala mötesplatser på lokal nivå där många olika aktörer möts för att hantera vattenförvaltning. Att mötesplatsen är neutral gör att deltagarna tryggt kan föra dialog och utbyta kunskaper. Vattenråden behöver vara med tidigt i planeringsarbetet för att den lokala kunskapen om vattnet bättre ska komma till sin rätt.

Verktyg och samordnare viktiga

En annan slutsats rör vikten av användbara samverkansverktyg och en samordnare. I de grupper där man har arbetat aktivt med verktygen har man kommit längre mot en konstruktiv dialog. I dessa vattenråd har man också startat fler processer, genomfört fler aktiviteter och fått större engagemang.

Här hittar du verktygen: Verktyg för lokal samverkan om vatten.

En kunnig samordnare som avlastar vattenråden är avgörande för ett gott resultat. Samordnaren hjälper till med ansökningar, att planera och hålla i möten och åtgärdsarbete. Den som leder processerna har med fördel kunskap om samverksverktyg, grundläggande respektfulla förhållningssättet och transparanta processer.

Tre personer med karta.

Förtroendefulla dialoger och utbyte av kunskaper mellan olika intressen stöds av samverkansverktyg och en neutral mötesplats. Foto: Peter Nolbrant.

Transparens och respekt

För att få en fungerande samverkan behöver samtalen ske i dialog med aktivt lyssnande. Ett respektfullt förhållningssätt och transparanta processer skapar förtroende, förebygger missförstånd och breddar kunskaper i ett gemensamt arbete om vatten. Detta arbetssätt ökar förståelsen för helheten i komplexa vattenfrågor och en känsla av man tillsammans kan förändra och göra något gott för våra vatten.

Stöd från myndigheter

Ett ökat stöd från myndigheter omfattar både finansiering och hjälp att navigera i offentliga system, lagar och regler. Med god finansiering kan vattenråden anlita samordnare och konsulter. De kan växla upp pengarna och generera högre lokal aktivitet. Arbete om komplexa frågor som vatten tar tid. Särskilt tidskrävande är åtgärdsarbetet med ibland ett väldigt långt spann från idé till färdig åtgärd. Därför behöver finansieringen anpassas till de praktiska omständigheterna. Det finns en önskan att tjänstemän på myndigheter och kommuner stöttar vattenråden med sina kunskaper för att effektivisera arbetet. Samtidigt behöver myndigheterna öppna upp och släppa in vattenråden i vattenrelaterade frågor. Tillsammans kan vi förbättra våra vatten.

Alla tre svenska WaterCog-rapporter hittar du här: Rapporter från WaterCoG.

Fakta

Interreg-projektet Water Co-Governance for Sustainable Ecosystems (WaterCoG) startade 2016. Det förenar nio parter från England, Tyskland, Holland, Danmark och Sverige. I Sverige deltar HaV tillsammans med Vattenmyndigheten Västerhavet. Syftet med WaterCoG är att förstå hur direktiv, som knyter an till vatten och dess ekosystem-tjänster, kan implementeras lokalt i Nordsjöregionen.

Fler internationella rapporter kommer under den förlängning av projektet som pågår till 2021. Alla internationella rapporter hittar du här. Där hittar du även den internationella utvärderingen med alla deltagande länder som precis har publicerats.

Kontakt

Anna Ek, utredare
Tel: 010-698 60 48
E-post: anna.ek@havochvatten.se

Björn Lagerdahl, projektledare
Tel: 010-224 48 75
E-post: bjorn.lagerdahl@lansstyrelsen.se

Madeleine Prutzer, rapportförfattare
Tel: 070-969 51 31
E-post: madeleine.prutzer@gu.se

Publicerad: 2020-12-17
Sidansvarig: Webbredaktion