Aktuellt 11 december 2020

Två samråd - ett helhetsgrepp från sjö till hav

Hav och land hänger ihop. De föroreningar som släpps ut i sjön påverkar även havet. Och ett livskraftigt laxbestånd är beroende av friska och tillgängliga sötvattensmiljöer.

Hav

Under perioden 1 november 2020 till och med 30 april 2021 samråder Sveriges fem vattenmyndigheter om förslag till förvaltningsplaner, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för landets olika vattendistrikt 2021 - 2027. Under samma period samråder Havs- och vattenmyndigheten om sitt åtgärdsprogram enligt havsmiljöförordningen.

De två myndigheterna bjuder in till två gemensamma digitala nationella samrådsmöten 10-11 februari. Syftet är att lyfta viktiga frågor i de samråd som nu pågår om EU:s vattendirektiv och havsmiljödirektiv.

- Åtgärdsprogrammet för havsmiljön bidrar till att förbättra miljötillståndet i havet, så att vi kan stärka biologisk mångfald samtidigt som vi kan möjliggöra ett långsiktigt och hållbart nyttjande. Genom vårt samarbete kring samrådsmötena hoppas vi att deltagarna får med sig en helhetsbild över de åtgärder som görs och planeras för att förbättra vatten- och havsmiljön, säger Mats Svensson, avdelningschef på Havs- och vattenmyndigheten.

- Det som händer uppströms påverkar vattnet nedströms. Nu kan vi skapa helhetsperspektiv, lokala perspektiv och väga samman olika samhällsnyttor. Precis den vägen vi ska gå för att nå kvalitetsmålen för våra vatten, säger vattenvårdsdirektör, Annika Ekvall på vattenmyndigheten i Västerhavets vattendistrikt.

Vattenmyndigheten och Havs- och vattenmyndigheten samarbetar bland annat genom att kalla till de gemensamma samrådsdagarna i februari. Den 10 februari bjuds länsstyrelser och myndigheter in och den 11 februari är målgruppen nationella bransch- och intresseorganisationer och de som arbetar med forskning.

Under perioden 1 mars till 30 april kommer också vattenmyndigheterna att kalla till möten med speciellt fokus på miljökvalitetsnormer för de vatten som är påverkade av vattenkraft som ingår i den nationella omprövningen för vattenkraft.

Kontakt

Havs- och vattenmyndigheten
Helena Strand, helena.strand@havochvatten.se

Vattenmyndigheterna
Annika Ekvall, annika.ekvall@lansstyrelsen.se

Publicerad: 2020-12-11
Sidansvarig: Webbredaktion