Aktuellt 30 oktober 2020

Hitta på sidan

Åtta övergripande mål i fokus för HaV:s arbete 2021-2023

HaV:s verksamhetsstrategi för 2021-2023 är klar. Den nationella politiken lägger stort fokus på ansvarstagande för framtiden, för Sverige och vår omvärld i enlighet med Agenda 2030.

Vy över hamn

Foto: Trygve Finkelsen, Shutterstock

- För oss på HaV innebär det att vi ska genomföra kraftfulla insatser för att nå rena hav, sjöar och vattendrag. Under kommande år fortsätter HaV sitt viktiga arbete mot övergödning, miljögifter, nedskräpning och andra hot mot Sveriges sjöar, kuster och hav, säger Jakob Granit, generaldirektör på HaV.

HaV:s arbete ska skapa förutsättningar för en blå och biobaserad cirkulär ekonomi där fisket är en viktig del.

- Havs- och vattenmyndighetens verksamhetsstrategi är baserad på vårt uppdrag och ansvar utifrån myndighetsinstruktionen, andra författningar och politiken. Verksamhetsstrategin utgör i sin tur en ram i vår planeringsprocess. Tillsammans med en årlig inriktning för verksamheten omsätter vi den till verksamhet, säger Jakob Granit.

Strategiska mål

För att tydliggöra HaV:s mål- och resultatstyrning har områden fastställts som samlar närliggande och samverkande mål under strategiperioden.

- Varje år gör vi en verksamhetsplan med delmål för att arbeta mot målen som myndigheten har. Målen utgår från HaV:s uppdrag och ansvar. Verksamhetsstrategin är basen för vår årliga verksamhetsplanering och uppföljning, avslutar Jakob Granit.

Åtta övergripande mål ska styra HaV:s arbete 2021-2023

  1. Levande sjöar och vattendrag
  2. Hav i balans samt levande kust och skärgård
  3. Hav och vatten nyttjas hållbart
  4. Ökad kunskap genom effektiv miljöövervakning, uppföljning och välförvaltad information
  5. Ökad regelefterlevnad genom utvecklad fiskerikontroll och spårbarhet
  6. Ett kommunikativt ledarskap och medarbetarskap som också stärker vår attraktivitet som arbetsgivare
  7. Ett utvecklad digitalt och innovativt arbetssätt genomsyrar verksamheten
  8. Rättssäkra och effektiva processer och ett kompetent beslutsfattande leder till en god förvaltning
Publicerad: 2020-10-30
Sidansvarig: Webbredaktion