Utlysning av medel till nordiska insatser för en bättre havs- och kustmiljö

Hitta på sidan

Nordiska Ministerrådets Hav- och kustgrupp, NHK, stöder projektförslag inom temaområden för nordiska insatser om en förbättrad havs- och kustmiljö, Nordiskt samarbetsprogram för miljö och klimat 2019-2024.

NHK koncentrerar arbetet att ta fram underlag för gemensamma nordiska insatser till förbättrad havs- och kustmiljö. Minst tre nordiska länder ska delta i ansökt projekt, vilket ska ha en tydlig nordisk nytta. I projektansökan, som involverar de baltiska staterna, kan ett nordiskt land ersättas av ett baltiskt, i relation till kravet på minst tre samarbetsländer. Det är viktigt att projektets målsättning är i linje med NHKs prioriterade teman för projektmedel under 2023. Om beviljning av medel medges, ska projektet normalt publiceras i Nordiska Ministerrådets publikationsserie.

Ansök senast den 24 maj

Ansökningsfristen för att lämna in ansökningar till Hav- och kustgruppen är den 24 maj (för medel 2023).

Utlysning från Nordiska Hav- och kustgruppen (NHK).

Prioriterade teman för 2023

 • Sammanställning av förslag till lösningar för restaurering av marina habitat och/eller fiskebestånd.
 • Miljöeffekter av fiskodlingar (fiskeoppdrett) och annan form av vattenbruk till havs, samt innovativa lösningar för att motverka påverkan från dessa.
 • Nordisk informationsutväxling om marin uppsamling och hantering av fiskeredskap, såsom fångst av andra båtars nät och trålar.
 • Undersökning av förekomst av miljöfarliga ämnen i marina däggdjur (pattedyr) i nordiska havsområden, med hjälp av non-target analys.
 • Impulsljud och varaktigt undervattensbullers (undervannsstøy) påverkan på marina organismer och/eller undersökning av effektiva åtgärder för att minska påverkan på marina organismer.
 • Analys och riskbedömning av det samlade bidraget av miljöfarliga ämnen som släpps ut från scrubbers från fartyg i arktiska och nordiska farvatten.
 • Negativa effekter (hot/trussel, skador och kostnader) av invasiva arter i nordiska och/eller arktiska hav.
 • Havsmedvetenhet/havförståelse, sammanställning av Nordiska aktiviteter inom detta område och förslag på framtida samverkansprocess.
 • Nordiskt samarbete: havsplanering för skydd av ekosystem genom nyttjande av områden utöver nationella marina gränser och i internationella farvatten – BBNJ (Marine Biodiversity of Areas Beyond National Jurisdiction).
 • Påverkan från extrem nederbörd i kustområdens marina ekosystem.
 • Sekundäreffekt av havsförsurning och ökade temperaturer, till exempel ändringar i toxiciteten av kemikalier. (Secondary effects of marine acidification and increased temperatures, i.g. changes in the toxicity of substances.)

Ansökan om medel kommer att bedömas utifrån:

 • Relevans och nordisk nytta
 • Kvalitet på genomförandebeskrivningen
 • Gruppsammansättning och erfarenheter
 • Nya idéer inom 2023 års teman
 • Förmedlingsplan av erhållna resultat

Projektledaren bör tydligt formulera mål och problemställningar i ansökan samt specificera projektets organisering och budget i syfte att påvisa att projektplanen kan genomföras inom föreslagen tidsplan. Genomförandet bör beskrivas, inklusive metoder och nätverk som är avsedda att användas. Relevanta målgrupper för var projektresultaten skall spela in och påverka processer/förhandlingar bör finnas klart presenterade i ansökan, samt kanaler för att nå målgrupperna. Ansökningarna bör därtill ha relevans för minst tre eller flera nordiska länder/självstyrelseområden samt stärka Norden i internationella forum och förhandlingar.

Leveranser att presentera i ansökan är bland annat statusrapport och slutrapport samt publicering, som normalt sker i Nordiska Ministerrådets publikationsserie. Arbetstid, kostnader för de experter som förväntas ingå i projektet, publicering av projekt samt övriga kostnader för uppdraget skall ingå i budgeten. Goda möteslösningar eller digitala plattformar som reducerar resor kommer att premieras. Medfinansiering från flera arbetsgrupper och sektorer, samt från andra potentiella finansiella källor uppmuntras.

Medel att söka är i normalfallet i storleksordningen 200 000 till 400 000 DKK.

Publicerad: 2022-04-08
Sidansvarig: Webbredaktion