Utlysning av skrivarmedel till EU:s miljöfond LIFE inför 2020

Havs- och vattenmyndigheten utlyser medel från Havs- och vattenmiljöanslaget för skrivarstöd för framtagandet av en ansökan till EU:s LIFE-program inför ansökningsåret 2020.

Utlysningen riktar sig till projekt som bidrar till att förbättra havs- och vattenmiljöer.

Inom LIFE-programmet går det exempelvis att ansöka om genomförande av restaureringar inom Natura 2000-områden, utveckling av nya metoder för att gynna biologisk mångfald i rinnande vatten eller motverka övergödning. Dessutom kan man söka för informationsinsatser som rör värdefull natur och biologisk mångfald i havs- och vattenmiljöer eller övergödning.

Förutsättningar

Prioriterade delprogram för skrivarstöd är:

 • Natur och biologisk mångfald
 • Miljö

Villkor för skrivarstöd

Skrivarmedel kan beviljas till statliga myndigheter och ideella organisationer.

Havs- och vattenmyndigheten beviljar högst 200 000 kronor i skrivarmedel per projekt.

Ansökningar om skrivarmedel prioriteras utifrån nedanstående grunder:

 • Bidraget till insatser och åtgärder för att förbättra, bevara, planera, restaurera och skydda havs- och vattenmiljöer.
 • Bidraget till genomförandet av prioriterad åtgärdsplan för Natura 2000 (PAF).
 • Kopplingarna till HaV:s uppdrag och instruktion.
 • Medverkandet till att uppnå ett eller flera miljömål som kopplar till HaV:s instruktion (Levande sjöar och vattendrag, Ingen övergödning samt Hav i balans samt levande kust och skärgård).
 • Understödet till åtgärder enligt åtgärdsprogrammen för havs- och vattenmiljön.
 • Andelen egenfinansiering samt behov av medfinansiering.

Vidare prioriteras projekt som:

 • är gränsöverskridande med samverkan över administrativa gränser och inom avrinningsområden.
 • är långsiktiga, samt innefattar uppföljning av genomförda åtgärder eller vidareutveckling av tidigare beviljade projekt.
 • bedöms hålla tillräckligt hög kvalitet.

Ansökningsprocessen LIFE

Utlysningen av 2020-års ansökningsomgång till LIFE-programmet kommer preliminärt att ske i april år 2020. Då kommer slutliga anvisningar för att skriva en ansökan att kunna laddas ner från kommissionens hemsida.

Fram till att dessa publicerats finns fortfarande 2018-års anvisningar publicerade (2019-års anvisningar finns ej i dagsläget) att använda för att få en god uppfattning om de villkor som gäller.

Den preliminära tidsplanen

Ansökningsförfarande och ansökningsprocessen kommer vara uppdelad i två steg.

Steg 1

Ett koncept (sammanfattande beskrivning) skickas in i juni. Besked om projektet gått vidare presenteras i slutet av oktober.

Steg 2

Om projektet går vidare till andra steget ska en slutgiltig ansökan skickas in i februari 2021.

EU:s kriterier för vad ett LIFE-projekt kan innehålla

Finansiering

Projektet kan maximalt ansöka om 200 000 kronor i skrivarstöd.

Om det blir samma förfarande som i år betalas 1/3 av skrivarstödet ut i bidrag för framtagandet av konceptet som ska skickas in i juni. Om projektet går vidare till steg 2 betalas resterande 2/3 ut för framtagandet av den slutgiltiga ansökan.

En förutsättning för att få behålla utbetalda medel avseende skrivarmedel är att projektet skickar in ett koncept till LIFE samt, om aktuellt, en slutgiltig ansökan till LIFE. Redovisning av relevanta underlag kommer att krävas in. Om projektet inte uppfyller redovisningskraven ska utbetalda medel återbetalas.

Villkor för skrivarmedel

Skrivarmedel kan inte beviljas till organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet.

Att Havs- och vattenmyndigheten beviljar skrivarmedel utgör ingen garanti för att HaV går in som medfinansiär i projektet, utan ansökan om medfinansiering görs via en separat process i anslutning till att ansökan ska skickas in till LIFE-programmet. Projekt som beviljats skrivarmedel från HaV prioriteras dock högre i ansökningsprocessen om medfinansiering.

Ansökan

Ansök på denna blankett.Word

Anvisning hur du fyller i blanketten.PDF

Ansökan om skrivarmedel ska inkomma till HaV senast den 28 februari 2020 på bifogad blankett.

Ansökan om skrivarmedel ska skickas in av projektägaren.

De uppgifter som anges i ansökan är inte bindande men eventuella större ändringar ska meddelas till HaV. Det ska finnas en tydlig koppling mellan projektets förväntade resultat och projektets syfte och mål. Projektet ska om möjligt ange mätbara mål.

Ansökan ska skickas elektroniskt till: havochvatten@havochvatten.se.

Följande ärendemening ska anges i e-postmeddelandet: Ansökan om skrivarmedel Havs- och vattenmiljöanslaget …(ange namnet på projektet enligt ansökan. Hänvisa till utlysningens dnr).

Publicerad: 2019-11-22
Sidansvarig: Webbredaktion