Bidrag till åtgärder för en tryggad tillgång till dricksvatten

Hitta på sidan

Bidrag kan sökas hos länsstyrelsen. Bidraget ska avse åtgärder i fråga om vattenskyddsområden, vattenbesparing, framtagande av kunskaps- eller planeringsunderlag, investering i ny teknik eller andra åtgärder.

Om bidraget

HaV ska genom uppdrag från regeringen för tredje året fördela bidrag till åtgärder för en tryggad tillgång till dricksvatten. Havs- och vattenmyndigheten har beslutat att lämna bidrag till länsstyrelserna med ett totalt belopp om 64 miljoner kronor, fördelat på 48 miljoner kronor 2021 och 16 miljoner kronor 2022.

Bidraget söks via länsstyrelserna som får fatta beslut om stöd i enlighet med förordning (2019:556) om statligt stöd för bättre vattenhushållning.

Bidrag lämnas med stöd av regleringsbrevet för budgetåret 2021 och Havs- och vattenmyndighetens bedömning av hur anslaget 1:11 villkor 14 ska användas, samt förordning (2019:556).

Drygt 280 projekt har tidigare fått stöd. Framför allt är det kommuner och kommunala va-bolag som har fått medel, men även några föreningar och företag. En mindre del har använts av länsstyrelserna själva för arbete med att långsiktigt säkra vattenförsörjningen.

Ansökan ska lämnas in till respektive länsstyrelse. Exakt tidpunkt för ansökan bestäms av respektive länsstyrelse.

Projekttiden är från beviljande, fram till datum för inlämnande av slutrapport senast den 31:a oktober 2022.

Vad kan man söka bidrag för?

Bidrag kan ges till åtgärder som syftar till en tryggad tillgång till dricksvatten. Stödet ska avse åtgärder i fråga om vattenskyddsområden, vattenbesparing, framtagande av kunskaps- eller planeringsunderlag, investering i ny teknik eller andra åtgärder för en tryggad tillgång till dricksvatten.

Ansökan om bidrag

En skriftlig ansökan ska lämnas till länsstyrelsen i det län där åtgärderna huvudsakligen ska genomföras. Samarbete över större geografiska områden, som t ex avrinningsområden uppmuntras. Del- och slutrapportering av projekt sker även till samma länsstyrelse.

Ansökan ska innehålla uppgifter om:

  1. sökanden
  2. kontaktperson för sökanden
  3. de åtgärder som ska genomföras
  4. kostnaden för att genomföra åtgärderna och hur stor andel av kostnaden som det söks bidrag för
  5. den uppföljning som planeras för att kontrollera att resultatet nås
  6. åtgärder för vilka stöd som har sökts eller beviljats enligt annan författning.

Länsstyrelsen bestämmer vilket datum som är sista ansökningsdag och där handläggs också ansökan.

Vänd dig direkt till länsstyrelsen för råd och tips om ansökan.

Blankett för ansökan

  • Ansökningsblankett finns hos respektive länsstyrelse.

Frågor om utlysningen

Publicerad: 2020-02-04
Uppdaterad: 2021-02-03
Sidansvarig: Webbredaktion