Bidrag till åtgärder för en tryggad tillgång till dricksvatten

Hitta på sidan

Bidrag kan sökas hos länsstyrelsen. Bidraget ska avse åtgärder i fråga om vattenskyddsområden, vattenbesparing, framtagande av kunskaps- eller planeringsunderlag, investering i ny teknik eller andra åtgärder.

Om bidraget

HaV ska genom uppdrag från regeringen fördela 58 miljoner kronor till länsstyrelserna. Länsstyrelserna får fatta beslut om bidrag i enlighet med förordning (2019:556) om statligt stöd för bättre vattenhushållning

Bidrag lämnas med stöd av regleringsbrevet för budgetåret 2020 och Havs- och vattenmyndighetens bedömning av hur anslaget 1:11, villkor 7 Åtgärder för havs- och vattenmiljö ska användas (beslut HaV dnr 173-20) samt förordning (2019:556) om statligt stöd för bättre vattenhushållning.

Medlen ska förbrukas senast den 31 december 2020.

Bidrag får inte avse åtgärder som har påbörjats innan länsstyrelsen har beslutat att ge stöd, eller följer av skyldighet i lag eller annan författning.

Bidrag till företag får endast ges enligt de villkor som framgår av förordningen om stöd av mindre betydelse (EU nr 1407/2013).

Bidrag får ges med högst 1 000 000 kronor och avse högst 50 procent av kostnaden för de stödberättigade åtgärderna.

Vad kan man söka bidrag för?

Bidrag kan ges till åtgärder som syftar till en tryggad tillgång till dricksvatten. Stödet ska avse åtgärder i fråga om vattenskyddsområden, vattenbesparing, framtagande av kunskaps- eller planeringsunderlag, investering i ny teknik eller andra åtgärder för en tryggad tillgång till dricksvatten.

Ansökan om bidrag

En skriftlig ansökan ska lämnas till länsstyrelsen i det län där åtgärderna huvudsakligen ska genomföras. Samarbete över större geografiska områden, som t ex avrinningsområden uppmuntras. Del- och slutrapportering av projekt sker även till samma länsstyrelse.

Ansökan ska innehålla uppgifter om:

  1. sökanden
  2. kontaktperson för sökanden
  3. de åtgärder som ska genomföras
  4. kostnaden för att genomföra åtgärderna och hur stor andel av kostnaden som det söks bidrag för
  5. den uppföljning som planeras för att kontrollera att resultatet nås
  6. åtgärder för vilka stöd som har sökts eller beviljats enligt annan författning.

Länsstyrelsen bestämmer vilket datum som är sista ansökningsdag och där handläggs också ansökan. Vänd dig direkt till länsstyrelsen för råd och tips om ansökan.

Förordning (2019:556) om statligt stöd för bättre vattenhushållning.

Blankett för slutredovisning

Frågor om utlysningen

Publicerad: 2020-02-04
Uppdaterad: 2020-05-08
Sidansvarig: Webbredaktion