Bidrag till åtgärder för en tryggad tillgång till dricksvatten

Hitta på sidan

Bidrag kan sökas hos länsstyrelsen. Bidraget ska avse åtgärder i fråga om vattenskyddsområden, vattenbesparing, framtagande av kunskaps- eller planeringsunderlag, investering i ny teknik eller andra åtgärder.

Om bidraget

Havs- och vattenmyndigheten ska genom uppdrag från regeringen för fjärde året fördela bidrag till åtgärder för en tryggad tillgång till dricksvatten. HaV har beslutat att lämna bidrag till länsstyrelserna med ett totalt belopp om 84 miljoner kronor, fördelat på 54 miljoner kronor 2022 och 30 miljoner kronor 2023.

Bidraget söks via länsstyrelserna som får fatta beslut om stöd i enlighet med förordning (2019:556) om statligt stöd för bättre vattenhushållning.

Bidrag lämnas med stöd av regleringsbrevet för budgetåret 2022 och HaV:s bedömning av hur anslaget 1:11 villkor 18 ska användas, samt förordning (2019:556).

Drygt 400 projekt har tidigare fått stöd. Framför allt är det kommuner och kommunala va-bolag som har fått medel, men även några föreningar och företag. En mindre del har använts av länsstyrelserna själva för arbete med att långsiktigt säkra vattenförsörjningen.

Ansökan ska lämnas in till respektive länsstyrelse. Exakt tidpunkt för ansökan bestäms av respektive länsstyrelse.

Projekttiden är från beviljande, fram till datum för att lämna in slutrapport senast den 31:a oktober 2023.

Vad kan man söka bidrag för?

Bidrag kan ges till åtgärder som syftar till en tryggad tillgång till dricksvatten. Stödet ska avse åtgärder i fråga om vattenskyddsområden, vattenbesparing, att ta fram kunskaps- eller planeringsunderlag, investering i ny teknik eller andra åtgärder för en tryggad tillgång till dricksvatten.

Ansökan om bidrag

En skriftlig ansökan ska lämnas till länsstyrelsen i det län där åtgärderna huvudsakligen ska genomföras. Samarbete över större geografiska områden, som till exempel avrinningsområden uppmuntras. Del- och slutrapportering av projekt sker även till samma länsstyrelse.

Ansökan ska innehålla uppgifter om:

  1. sökanden
  2. kontaktperson för sökanden
  3. de åtgärder som ska genomföras
  4. kostnaden för att genomföra åtgärderna och hur stor andel av kostnaden som det söks bidrag för
  5. den uppföljning som planeras för att kontrollera att resultatet nås
  6. åtgärder för vilka stöd som har sökts eller beviljats enligt annan författning.

Länsstyrelsen bestämmer vilket datum som är sista ansökningsdag och där handläggs också ansökan.

Vänd dig direkt till länsstyrelsen för råd och tips om ansökan.

Blankett för ansökan

  • Ansökningsblankett finns hos respektive länsstyrelse.

Frågor om utlysningen

Publicerad: 2020-02-04
Uppdaterad: 2022-01-27
Sidansvarig: Webbredaktion