Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Styrdokument Tidredovisning Årsredovisning

Intern styrning och kontroll

Generaldirektören har bestämt att alla anställda ska tidredovisa. Skälet för detta är att tidredovisningen är en viktig förutsättning för att följa upp och redovisa resultatet av vår verksamhet och för att kunna planera för nästa års arbete.

Krav på planering

Alla myndigheter har krav på sig att ha en effektiv verksamhet och att hushålla med statens medel. Detta framgår av myndighetsförordningen och förordningen om intern styrning och kontroll. 

Regeringen bestämmer vad vi ska göra, på en övergripande nivå, och de styr också hur mycket pengar vi får för att klara vårt uppdrag.

Generaldirektörens uppgift är att omsätta regeringens förväntningar i en verksamhetsplan och en budget. Att vi måste ha en verksamhetsplan framgår av myndighetsförordningen.

I verksamhetsplanen definierar vi vad som ska göras och hur mycket tid som ska läggas på de olika aktiviteterna. 

Konsten att följa upp

Tidredovisningen ska göras löpande, åtminstone veckovis. Ett skäl är att uppföljningar görs månadsvis, men även ska kunna göras när behov uppstår. Ett annat skäl är kvalitetsaspekten; om man gör sin tidrapportering i efterhand finns det en större risk att den blir mer schablonmässig och inte lika tillförlitlig.

Vid kvartalsuppföljningarna är det viktigt att tiden är redovisad, annars vet vi inte om vi har lagt mer eller mindre tid än planerat på våra planerade verksamheter. Utfallet av verksamheten blir missvisande om en stor del av vår arbetade tid inte fördelas ut på de verksamheter vi har arbetat med.

I förordningen om årsredovisning och budgetunderlag står att vi ska redovisa resultatet av vår verksamhet uttryckt i prestationer och hur dessa har utvecklats i volym och kostnad. 

Kostnaden för en prestation motsvarar främst hur mycket tid vi redovisat på en eller flera verksamhetskoder som utgör den specifika prestationen. Tidredovisningen är med andra en viktig grundförutsättning för att vi ska kunna redovisa resultatet av vår verksamhet enligt förordningskravet.  

Att kunna intyga att resultatet av verksamheten är korrekt redovisad

När vår generaldirektör ska skriva under vår årsredovisning ska hen samtidigt intyga att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat och av kostnader, intäkter och den ekonomiska ställningen. Hen ska också intyga att den interna styrning och kontrollen över verksamheten är betryggande.

En korrekt tidredovisning säkerställer att årsredovisningen och de prestationer som redovisas där ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat. 

Om generaldirektören inte kan intyga att den interna styrningen och kontrollen är betryggande kan det i sin tur få konsekvenser för regeringens bedömning av myndighetens förmåga att lösa sin uppgift.

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Styrdokument Tidredovisning Årsredovisning