Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Organisation Rapport Styrdokument

Vårt ledningssystem

Vårt ledningssystem tydliggör ansvar, rutiner och arbetssätt. Det ger oss förutsättningar att leva upp till kraven som ställs i förordningen om intern styrning och kontroll.

Vårt ledningssystem ska styra verksamheten så att vi lever upp till ställda krav och samtidigt vara ett verktyg för utveckling och ständig förbättring av vår verksamhet.

Syftet med våra interna styrdokument är att skapa ordning och reda och att underlätta det dagliga arbetet i vår verksamhet.

Illustration ur verksamhetsstrategin. Myndighetsinstruktionen Författningar Budgetpropositionen Regleringsbrev Verksamhetsstrategi och verksamhetsplan Verksamhetsstrategi, verksamhetsplan och verksamhetskoder Rutiner, policyer, handböcker och arbetssätt Uppföljning och årsredovisning Internrevision
Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Organisation Rapport Styrdokument