Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Chef Lön Rutin Styrdokument

Medarbetarsamtal

Den här mallen har vi för att kunna skapa förutsättningar för riktigt bra prestationer på jobbet, men också för att ta tillvara den kompetens och handlingskraft som finns i organisationen. Medarbetarsamtalen är ett led i arbetet med att förverkliga vår vision och våra verksamhetsplaner.

Mall för medarbetarsamtal är ett arbetsmaterial som används löpande under året. Materialet ägs av medarbetare och chef gemensamt, men chefen har ansvar för att samtalen dokumenteras och sparas.

Mallen innehåller stöd för de samtal som beskrivs i rutinen. Sammanfatta och dokumentera de viktigaste slutsatserna. Klara ut vem som har ansvaret för olika aktiviteter. Bestäm tidpunkt för när olika aktiviteter ska följas upp och vara genomförda.

Lönekriterierna som används i resultatdialogen finns i separata mallar, en för medarbetare och för chefer mer personalansvar.

Lycka till med samtalen!

Dela på Facebook Dela på Twitter Skicka e-post Skriv ut

Taggar: Chef Lön Rutin Styrdokument